Johan Levin Carlbom

Född:1854-10-21 – Kölaby församling, Älvsborgs län (I Åsarp)
Död:1916-02-21 – Göteborgs stad, Västra Götalands län

Gymnasielärare, Historiker


Band 07 (1927), sida 380.

Meriter

Carlbom, Johan Levin, f. 21 okt. 1854 i Åsarp, Kölaby socken, d. 21 febr. 1916 i Göteborg. Föräldrar: lantbrukaren Emanuel Niklas Johnson Carlbom och Lovisa Johansson. Elev vid Skara h. elementarläroverk ht. 1866—vt. 1872; avlade mogenhetsexamen som privatist vid Göteborgs h. latinläroverk 1 juni 1875; student vid Lunds universitet ht. 1875; fil. kand 30 maj 1881; fil. lic. 31 jan. 1898; disp. 25 maj 1900; fil. doktor 31 maj 1900; företog studieresor till Belgien och Frankrike 1885, till Tyskland 1891, 1895 och 1896, till England och Skottland 1892, 1893 och 1894 samt till Nordamerikas förenta stater 1901. Genomgick provar i Lund 1881—82; lärare vid Lunds h. elementarskola för flickor ht. 1882—-ht. 1884; vik. kollega vid Göteborgs femklassiga läroverk (Majorna) vt. 1885; e. lärare vid Göteborgs realläroverk ht. 1885— vt. 1900; lärare vid Göteborgs nya elementarskola för flickor 1886 —88; adjunkt i modersmålet, tyska och latin vid Göteborgs latinläroverk 25 apr. 1900; åtnjöt tjänstledighet 11 apr. 1901—23 aug. 1906. — Ogift.

Biografi

C. var en intresserad lärare, som särskilt gjorde mycket för geografiundervisningens främjande; han hopbragte och ordnade under åren 1892—1914 Göteborgs latinläroverks geografiska museum och var en av stiftarna av Geografiska föreningen i samma stad (1908). På hans initiativ tillkommo geologisk-geografiska kurser på Västkusten 1908 och 1913 samt ett geologiskt-geografiskt bygdemuseum i Göteborg. På uppdrag av läroverksstyrelsen föreläste han jämväl för provårskandidaterna i Göteborg om geografiundervisningens mål och medel (1915). En tid hämmades emellertid hans verksamhet av sjukdom. — C: s historiska forskning och författarskap, som tillhöra hans senare levnadsår och röra sig om Karl X Gustavs polska och danska krig liksom hans underhandlingar med Österrike, Danmark och England, vittna om varmt intresse och uthållig flit, och i synnerhet för krigshistorien innesluta hans skrifter material av värde. Men de lida ofta av bristande noggrannhet i arbetet, oredig disposition, en säregen otymplighet i språket och en svaghet i omdömet, som icke tillåter författaren att säkert skilja huvudsak och bisak och i de företeelser han tecknar gripa det viktiga och avgörande. Karakteristiska äro i viss mån redan de långa och invecklade titlarna. Det får likväl sägas, att C: s stora, 1910 utgivna verk »Från Weichseln till Bält 1657, tåget över Bält och freden i Ro-skilde 1658» med avseende på själva planen står framför tians tidigare arbeten; av detta är sedan skriften »Karl X Gustav, Bält och Roskilde» (1912) ett populärt sammandrag.

Författare

G. WlTTROCK.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Sveriges förhållande till Österrike under Ferdinand III :s sista regeringsår (1655—57) samt bidrag till teckningen af kejserliga sändebudet Frans Paul von Lisola som diplomat och statsman. (Omslagstitel: Friherre Frans Paul von Lisola.) Gtbg 1898. 4: o 84 s. (Bil. till Redogörelse för Göteb. realläroverk ... 1897/98.) — Sverige och England 1655—aug. 1657. P. J. Coyets, Krister Bondes, Georg Fleetwoods beskickningar och förrättningar i London. Traktaten d. 17 juli 1656. Gtbg 1900. (5), 152, VI s. (Gradualavh., Lund.) — Magnus Dureels negotiation i Köpenhamn 1655— 1657. Sveriges och Danmarks inbördes förhållande under åren närmast före Karl X:s danska krig. Gtbg 1901. XIII, 323, VII s. (Akad. avh., Upps.) — Om Karl X Gustafs polska krig och öfvergåhgen till det 2: dra Sundskriget. Karl Gustaf Wrangel. 1654—58. ... Gtbg 1905. 4: o 105 s., 1 bl. bataljplaner, 1 karta. (Bil. till Redogörelse för Göteb. högre latinläroverk ... 1905/06.) — Tre dagars slaget vid Warschau den 18, 19 och 20 juli 1656 samt de föregående mindre, fältslagen 1655 och 1656. .. . Ett tvåhundrafemtioårigt minne. Sthm 1906. 202 s. — Karl X Gustav. Från Weichseln till Bält 1657, tåget över Bält och freden i Roskilde 1658. ... 250-åriga krigs- och segerminnen. Sthm 1910. VIII, 596 s., 1 tablå, 2 kartor. — Karl X Gustav. Bält och Roskilde. Illustr. uppl. Sthm 1912. VIII, 118 s., 2 kartor. — Därjämte uppsatser och artiklar i tidningar och tidskrifter.

Källor och litteratur

Källor: S. G. Dahl, Läroverks-matrikel 1897—1899 (1900); E. Köhlgren, Matrikel öfver rikets allm. läroverk (1915); rec. över arbeten av B. i Hist. tidskr. 1911 samt minnesruna över honom ibid. 1916.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan Levin Carlbom, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16388, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. WlTTROCK.), hämtad 2021-01-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16388
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan Levin Carlbom, urn:sbl:16388, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. WlTTROCK.), hämtad 2021-01-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se