Pierre Dress

Död:1646-12 – Lindesbergs stadsförsamling, Örebro län (begr i Lindesbergs kyrka)

Bruksidkare


Band 11 (1945), sida 446.

Meriter

2. Pierre Dress, den föregåendes broder, d. i dec. 1646 och begr. i Lindesbergs kyrka. Var tillsammans med brodern Andry förvaltare av Åkers styckebruk 1624—27, synes senare ha gått i dennes tjänst och varit verksam i Nora och Linde bergslag, i vilket senare distrikt han i början av år 1633 inköpte en gård i Linde socken. År 1636 inköpte han i samma socken hemmanet Vedevåg, i vars hyttebruk han då redan var intresserad, och två år senare uppbyggdes den »minerade» hammaren där. Härmed lades grunden till det bekanta Vedevågs bruk, till vilket D. från maj 1642 stod som ensam ägare. — D. var en av de första tomtägarna i den 1643 grundade staden Lindesberg.

G. m. en Margareta, d. i juni 1647. Hon var även före sitt äktenskap befryndad med de under D. 1 nämnda Pieter Schaeij och Jacob Looff men är i övrigt okänd.

Biografi

Källorna till D:s historia flyta synnerligen sparsamt och utgöras till en stor del av varandra motsägande uppgifter i skilda processakter. Under sin livstid synes D. ha undanskymts av sin driftigare och framgångsrikare broder Andry, från vars inflytande han sannolikt aldrig helt lösgjorde sig. Enligt svägerskan Elisabeth förvaltade D. broderns arrenderade bruk Kvarnbacka »som en tjänare och bruksskrivare eller bokhållare», och det torde ha varit endast med den kapitalstarkare broderns hjälp, som han lyckades bliva sin egen. Tidvis synes dock ett visst kompanjonskap ha rått mellan bröderna. I Andry D: s' kontrakt med kronan angående arrendet av Nora och Linde bergslag, Fellingsbro, Ervalla och Näsby socknar 1631 bestämdes, att därest »Anders Dräss innan förb[emäl]de tre års förlopp dödeligen avginge, då skall hans svåger Johan Schaw och hans broder Peter Dräss, uti hans kontrakt och lika villkor, som han det antagit haver, dess termin fullända». Bestämmelsen kvarstod ännu 1634 i det förnyade kontraktet men bortföll senare. Som ägare till Vedevågs bruk och ett välförsett bo kunde D. också vid sin död lämna ett icke föraktligt arv åt sin hustru och sina sju barn.

Författare

Å. Kromnow.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Svea hovrätts Liber causarum 119:1:6 och 122:3:13, Bergskollegii brev och suppliker samt privilegieregister, 3, i Bergskollegii arkiv, tidigare nämnda handlingar i Leufstaarkivet, RA; kontraktsbok 1629—31 i KA; dopbok 1632—41, C: 1:1, Linde kyrkoarkiv.. — Kammarkollegiets protokoll, 1, 1620—1638 (1934). — E. W. Dahlgren, Louis De Geer, 2 (1923); J. Johansson, Noraskogs arkiv, 3:7 (1895); A. Kromnow, En kronans storarren-dator, Andry Dress, och hans släkt (Personhist. tidskr., 40, 1939—40, tr. 1941); M. Åmark: Jacob Fredrik Neikter. Hans förfäder och ättlinear (Per- sonhist. tidskr., 39,. 1938, tr. 1939).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Pierre Dress, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17651, Svenskt biografiskt lexikon (art av Å. Kromnow.), hämtad 2021-03-08.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17651
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Pierre Dress, urn:sbl:17651, Svenskt biografiskt lexikon (art av Å. Kromnow.), hämtad 2021-03-08.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se