A G (Gösta) Bodman

Född:1875-08-05 – Råneå församling, Norrbottens län
Död:1960 – Hedvig Eleonora församling, Stockholms län

Kemist


Band 05 (1925), sida 111.

Meriter

Bodman, Anders Gustaf (Gösta), f. 5 aug. 1875 i Råneå. Föräldrar: provinsialläkaren, fil. doktorn Gustav Lorens Bodman och Anna Matilda Ekström. Elev vid Uppsala h. allmänna läroverk ht. 1884; avlade studentexamen därstädes 6 juni 1893; student vid Uppsala universitet 26 sept. s. å.; fil. kand. 30 jan. 1897; fil. lic. 29 maj 1901; disp. 5 maj 1906; fil. doktor 31 maj s. å.; idkade studier vid riksmuseet sommaren s. å. Biträdande amanuens vid kemiska institutionen i Uppsala 15 febr.−14 mars 1898; amanuens därstädes 1 jan. 1899−31 aug. 1901 och 1 sept. 1904−07; vik. kontrollör vid brännvinsdenatureringen i Uppsala 1899 och 1900; deltog i svenska sydpolsexpeditionen okt. 1901−03; genomgick provår vid Uppsala h. allmänna läroverk läsåret 1906−07; lärare vid Göteborgs h. samskola ht. 1907−vt. 1915; lärare vid Matilda Halls skola för flickor i Göteborg ht. 1907−vt. 1908, vid skolkökslärarinneseminariet ht. 1907−vt. 1908 och vid h. lärarinneseminariet vid stiftelsen Kjellbergska flickskolan ht. 1908−vt. 1909, allt i Göteborg; föreläsare vid akademiska sommarkurser i Uppsala 1907 samt i Göteborg 1908 och 1911; föreståndare vid nautiska-meteorologiska byråns kontrollstation i Göteborg 16 juli 1909−31 maj 1911; ledare av fortbildningskurser i kemi för folkskollärare därstädes 1910 och 1915; tf. lärare i kemi samt mineralogi och geologi vid Chalmers tekniska institut från 1 sept. 1910; företog undersökningar i Lappland för Sveriges geologiska undersöknings räkning sommaren 1912; tf. professor i nyssnämnda ämnen från 1 jan. 1915; sekreterare i sällskapet »Gnistan» mars s. å.; utnämnd lektor vid h. lärarinneseminariet i Stockholm 23 juli s. å.; sekreterare i Geografiska föreningen i Göteborg dec. s. å.; sekreterare vid Chalmers tekniska institut jan. 1916; sekreterare i det industrihistoriska utskottet vid jubileumsutställningen i Göteborg 1917−23 samt av utställningens publikationsutskott; sekreterare i Tekniska samfundet i Göteborg 1918; professor i oorganisk kemi jämte mineralogi och geologi vid Chalmers tekniska institut 28 apr. s. å.; ledamot av styrelsen för Slöjdföreningen i Göteborg 1924. LVVS 1921.

Gift 4 aug. 1906 med Elsa Anna Maria Bodman, f. 19 juni 1881, dotter till sjökaptenen Herman Bodman.

Biografi

Sitt viktigaste vetenskapliga arbete har B. utfört såsom meteorolog och fysiker under O. Nordenskjölds sydpolsfärd och på expeditionens vinterstation Snow hill 1902−03, varvid hans uppfinningsrikedom och instrumentkunskap togos starkt i anspråk. För uppfattningen av den egendomliga polära klimattyp, som här för första gången påvisades, äro B: s noggranna observationer och hans i flera tryckta arbeten framlagda grundliga bearbetningar av materialet av stor betydelse. B. ledde även expeditionens jordmagnetiska och under en tid dess oceanografiska arbeten. Efter återkomsten till Sverige upptog B. en tidigare påbegynt kemisk undersökning, vars slutliga resultat föreligger i gradualavhandlingen »Om isomorfi mellan salter af vismut och de sällsynta jordmetallerna» (1906). Hans författarskap har f. ö., vid sidan av fortsatta undersökningar inom kemien, petrografien och geologien, delvis offentliggjorda i Svensk kemisk tidskrift och Geolog. Fören. förhandlingar, till ej ringa del anslutit sig till hans verksamhet som undervisare och föreläsare. Han har sålunda jämte några mera populära skrifter offentliggjort grundlinjer till föreläsningar och läroböcker i kemi samt uppsatser om undervisningen i fysik och kemi. Sedan han genom sin anställning vid Chalmerska institutet (från 1910) i främsta rummet kommit att ägna sig åt den högre tekniska undervisningen, har hans därigenom grundlagda intresse för den industriella utvecklingen funnit uttryck jämväl i hans till jubileumsutställningen 1923 utarbetade, på arkivaliskt material byggda översikt över »Göteborgs äldre industri». — B. har även ägnat sig åt föreningslivet i Göteborg samt åt idrottsrörelsen; han har sålunda deltagit i ett flertal gymnastikfärder samt i Göteborgs högre samskolas tioårsskrift 1911 skrivit »Om idrottslivet».

Författare

O. NORDENSKJÖLD.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
A G (Gösta) Bodman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17844, Svenskt biografiskt lexikon (art av [a:8254:O. NORDENSKJÖLD.]), hämtad 2023-06-05.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17844
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
A G (Gösta) Bodman, urn:sbl:17844, Svenskt biografiskt lexikon (art av [a:8254:O. NORDENSKJÖLD.]), hämtad 2023-06-05.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se