C P A Waldemar Borgquist

Född:1882-01-28 – Malmö stad, Skåne län
Död:1970 – Danderyds församling, Stockholms län (i Djursholm)

Elektroingenjör


Band 05 (1925), sida 486.

Meriter

Borgquist, Carl Peter Albin Waldemar, f. 28 jan. 1882 i Malmö. Föräldrar: överläraren Per Borgquist och Amanda Gustava Willman. Avlade mogenhetsexamen i Malmö 25 maj 1900; elev vid tekniska högskolan 15 sept. s. å.; utexaminerades från dess fackskola för elektroteknik 10 juni 1903. Ingenjör vid Luth & Roséns elektriska a.-b. aug. 1903, vid Siemens-Schuckert werke i Berlin maj 1906 och vid Trollhätte kraftverk apr. 1908; driftingenjör vid sistnämnda verk 1910; föreståndare för vattenfallsstyrelsens elektrotekniska byrå jan. 1911, med titeln överingenjör från dec. 1914; ledamot av elektriska kraftkommittén 22 juni 1911 —16 dec. 1914; tf. chef vid statens kraftverksförvaltning fr. o. m. ingången av år 1916; ordinarie överingenjör vid Trollhätte kraftverk 26 maj 1916 till derma befattnings indragning fr. o. m. ingången av år 1919 men åtnjöt ständig tjänstledighet för upprätthållandet av nyssnämnda chefsbefattning; direktör vid statens kraftverksförvaltning 31 dec. 1918, vilken befattning fr. o. m. 1 juli 1920 förändrades till en överdirektörsbefattning (se K. brev 14 maj och förordnande för B. 28 maj 1920); sakkunnig i elektrifieringskommittén 31 juli 1917—31 maj 1923; ledamot av 1920 års järnvägselektrifieringskommitté 11 juni 1920—31 jan. 1923, av interskandinaviska kraftöverföringskommittén 6 maj 1921, av styrelsen för Luossavara—Kirunavara a.-b. 1922 och av styrelsen för Trafik-a.-b. Grängesberg—Oxelösund 1923—24; av irländska fristatens regering anlitad som sakkunnig för Irlands elektrifiering 1924. Ordförande i Svenska teknologföreningens avdelning för elektroteknik 1917; LIVA 1919.

Gift 18 okt. 1912 med Elsa Karolina Adelaide Fogelström, f. 6 dec. 1882, dotter till civilingenjören Rikard Fogelström.

Biografi

B. har rönt mycket erkännande för det energiska och sakkunniga arbete, han nedlagt för utvecklingen av statens kraftverksrörelse. När han tillträdde befattningen som elektroteknisk chef vid statens vattenfallsverk, hade endast dess första stora kraftanläggning, Trollhätte kraftverk, tagits i drift. Under B: s ledning, i vad rör de elektriska anläggningarna, har sedermera detta verk ytterligare utbyggts till 130,000 hkr. kapacitet och de stora vattenkraftstationerna vid Porjus, Älvkarleby, Motala och Lilla Edel (under byggnad 1924) samt ångkraftstationen i Västerås anlagts, Härtill kommer anläggandet av de mycket omfattande ledningsnät med understationer, som successivt erfordrats för kraftens distribuering. Av särskilt intresse är den s. k. västra stamlinjen, en huvudledning sammanbindande Trollhätte-, Älvkarleby-, Motala- och Västeråsstationerna samt utgörande första ledet i ett av B. planerat system av stamlinjer för möjliggörande av ett med hänsyn till såväl ekonomi som driftsäkerhet rationellt utnyttjande av landets vattenkrafttillgångar. För den sålunda redan delvis förverkligade idéns fortsatta utveckling och fullföljande har B. fått tillfälle verka som ledamot i elektrifieringskommittén. Ett uppskattat initiativrikt arbete har han vidare nedlagt för lantbrukets elektrifiering och för lösandet av därmed sammanhängande tekniska problem. Han har även målmedvetet verkat för ett systematiskt statsförvärv av omfattande vattenfallskomplex i nedre Norrland, varest staten tidigare endast ägt mindre betydande vattenkrafttillgångar. — B. har även medhunnit ett ganska omfattande författarskap, behandlande de stora statliga anläggningarna, principerna för ledningen av statens elektrifieringsverksamhet samt tekniska frågor; några av hans skrifter, publicerade på franska och engelska, hava vänt sig till den internationella fackpubliken.

Författare

K. a. Fröman.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Civil.-dep. handl. 31 dec. 1918 och 28 maj 1920.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
C P A Waldemar Borgquist, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17983, Svenskt biografiskt lexikon (art av K. a. Fröman.), hämtad 2021-03-05.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17983
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
C P A Waldemar Borgquist, urn:sbl:17983, Svenskt biografiskt lexikon (art av K. a. Fröman.), hämtad 2021-03-05.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se