Bergström, släktBand 03 (1922), sida 734.

Biografi

Bergström, släkt, härstammande från intendenten över kungsträdgårdarna i Uppsala Per Andersson, vilkens son, borgmästaren i Sala och befallningsmannen över Väsby län Anders Persson B. (f. 1613, d 1677), blev far till bergslagskamreraren och postmästaren i Sala Johan B. (f. 1652, d 1703), farfars farfars farfar till regementspastorn Johan Gustaf Ludvig B. (f. 1848, d 1904). Denne blev efter studier i levande och nordiska språk fil. doktor 1875 och ägnade sig därpå åt den prästerliga banan; vid sidan av sitt yrke utgav han översättningar från olika språk och författade ett flertal egna arbeten, däribland »Svenskt församlingslif efter reformationen» (1893), »Sancta Birgitta» (1898) och »Jesu lif» (utg. postumt 1911) samt det verk, som främst skaffat honom ett aktat namn som historiker, den på omfattande arkivforskningar grundade »Arboga krönika» (1892—95, ny uppl. utg. av K. Hult 1909). En son till ovannämnde Johlan B., kyrkoherden i Husby fil. magister Peter B. (f. 1685, d 1743), hade i ett första gifte bl. a. sonen borgmästaren i Örebro Johan Erik B. (f. 1730, d 1794), vilken omtalas som en kraftfull och energisk styresman. Från Peter B:s söner i andra giftet Johan, Pehr och Aron härstamma tre särskilda släktgrenar, som samtliga fortleva, a) Kronofogden i Laholms fögderi, landskamreraren Johan B. (f. 1738, d 1823), var farfar till bibliotekarien Richard B. (se nedan 4) samt till dennes kusin, statsrådet Per Axel B., far till landshövdingen Karl B. (se nedan 3 och 5). b) Advokatfiskalen Pehr B. (se nedan 1) blev far till bankobokhållaren Axel Gottlieb B, (f. 1786, d 1853), vilken var en av stiftarna av Harmoniska sällskapet och en intresserad aktiv medlem av Mazerska kvartettsällskapet samt även ekonomiskt understödde tonkonstens utövare (L. Norman, A. Gehrman m. fl.); år 1848 blev han ledamot av Musikaliska akademien. En son till Axel Gottlieb B., K. sekreteraren Uno Skoglar B. (f. 1823, d 1890), e. o. amanuens vid K. biblioteket och en för sin originalitet känd Stockholmsfigur, erhöll 1863 i uppdrag att verkställa det ödesdigra beslutet om gallring och nyordning av Svea hovrätts arkiv och fullföljde detta ofruktbara arbete in på 1870-talet; ett uppdrag att ordna Stora Kopparbergs bergslags arkiv, som han innehade 1875—77, ledde till en radikal tillämpning av samma olyckliga principer på en viktig del av dettas bestånd, de s. k. gruvhandlingarna, av vilka B. såsom »odugliga» utdömde enligt egen uppskattning 99 % och helt visst åt lågorna offrade den väsentligaste delen, c) Kronofogden i Väster-Närke Aron B. (f. 1742, d 1798) var far till häradshövdingen Johan Jacob B. (se nedan 2).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: G. Elgenstierna, Sv. släktkalendern 1912—14, 18; L. M. V. Örnberg, Sv. slägt-kalender för år 1888 (1887). — Se i övrigt: ang. stadskomministern Gustaf B.: levnadsteckning av K. Hult i 2: a uppl. av Arboga krönika (1909); ang. borgmästaren i Örebro Johan Erik B.: Nerikes allehanda 18 apr. 1887 och G. Renholm, Sedt och händt (1901); ang. bankobokhållaren Axel Gottlieb B.: J. L. Höijer, Musiklexikon (1864) och T. Norlind, Allm. Musiklexikon, 1 (1916); ang. k. sekreteraren Skoglar B.: E. Malmsten, Anteckningar om Svea hovrätts arkiv (Meddel. fr. sv. riksarkivet, N. F., 1:33—35, 1914) och A. Silow, Den äldre arkivvården vid Stora Kopparberget (En bergsbok, tillägn, Carl Sahlin, 1921, s. 238—239).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Bergström, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18672, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-02-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18672
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Bergström, släkt, urn:sbl:18672, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-02-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se