Pehr Bergström

Född:1740-07-13 – Husby församling (W-län), Dalarnas län
Död:1824-07-19 – Stockholms stad, Stockholms län

Översättare, Ämbetsman


Band 03 (1922), sida 735.

Meriter

1. Pehr Bergström, f. 13 juli 1740 i Husby, d 19 juli 1824 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden Peter Bergström och Kristina Maria Broström. Student i Uppsala 25 sept. 1753; disp. 10 dec. 1763 (De atmosphaera tel-lurem ambiente, p. III; pres. D. Melander); fil. kand. 20 dec. s. å.; disp. 16 maj 1764 (å ovannämnda avhandling, p. IV, under samme preses); fil. magister 18 juni s.å. E. o. kanslist i utrikesexpeditionen 5 maj 1766; kopist 21 nov. 1769; kanslist 27 apr. 1773; registra-tor 30 apr. 1776; advokatfiskal vid tullverket i kammarkollegiet 2 aug. s. å. Medlem av sällskapet Utile dulci 1769; LVV3 1776; medlem i Par Bricole 1790; fil. jubelmagister 15 juni 1815.

Gift 1 maj 1775 med sin syssling Johanna Maria Scharin, f. 1746 (döpt 30 juli), d 17 apr. 1835, dotter prosten i Håtuna Johan Scharin.

Biografi

Då fadern dog, när B. var blott tre år, föll omsorgen om hans och två bröders uppfostran under »de svåraste omständigheter» på modern. B:s studier och ämbetsmannakarriär tyckas likväl ha försiggått normalt, även om affärerna, delvis på grund av för högt liv, alltid voro svaga. Med sina utmärkta sällskapsgåvor var B. väl lämpad att spela en roll i tidens vittra ordnar, och det var antagligen i Utile dulci, J. H. Kellgren först uppmärksammade honom. Riktigt bekanta ha de först blivit 1787 på en gemensam resa till Norrland och B:s hemtrakt, Dalarna. Kellgren var så förtjust i B:s konversation, att han »antecknade B:s historier». Senare vet Kellgren ej, vilket som är bäst, »antingen att ha honomtill reskamrat eller korrespondent». Jämte temperament och kvickhetägde B. ett oförfärat opponentlynne. Elis Schröderheim har i ett brev till Johan af Nordin på sitt skämtsamma sätt framhävt särskilt sistnämnda drag hos »bror Petter», »din fiende i politiken, din beundrare som ämbetsman och i själen lika så beständigt som i truten icke alltid bägges vår vän». Liksom Kellgren har B. hoppats mycket av franska revolutionen; 1790 kallar han den i brev »en av de viktigaste, ja, utan jämförelse den aldra intressantaste scen, som något folkslag någonsin givit jorden». B. antyder i brev, att han medverkat i Stockholms posten. Närmast kan han misstänkas för att hava bidragit till översättningar från danskan, som vid början av 1790-talet på Kellgrens initiativ ofta förekomma i tidningen. År 1792 översatte han i lekande verser Jens Baggesens »Kallundborgs chrönika», varom Kellgren i en intresserad recension (Stockholms posten 1792, n:o 221) yttrar: »Baggesen ville visa . . . att hans landsmän äga tryckfrihet, och översättaren, att vi fått den». När J. Kr. Höst 1795 utgav Nordia, vann han »en nidkjær medarbejder» i B., vilken synes vara den ende svensk, som förtjänat detta epitet. Samtliga hans brev men särskilt de om akademiens suspension och Extra postens indragning uttrycka stark förbittring mot den nya obskurantismen. B:s djärva ord om »en sårad egenkärleks hysta men felslagna anspråk på ett rum bland de aderton» föranledde den utpekade, G. A. Reuterholm, att i svenska regeringens namn begära åtal mot Nordia. I en nekrolog över Kellgren har B. för danska författare velat tolka »vidden av vår förlust». — I början av 1790-talet bodde Hans Hierta och hans bröder hos B. Han visade dem mycken välvilja och hjälpte dem då och då med en nödvändig »kassaförsträckning». Med Kellgren har han tydligen glatt sig åt Hiertas revolutionära sympatier, och det är väl mer än en tillfällighet, att Hierta också uppträder i Nordia med oppositionella artiklar. Även av senare generationer blev B. känd och värderad. Atterbom talar »om den Per Bergström, som över hela Stockholm, ja Sverige var känd ej blott för sin muntra kvickhet utan ock just för godlyntheten därav». B. kunde nog i yngre år vara skarp i munnen, men Schröderheim har helt visst rätt i att han då ej var densamme »i själen» som »i truten».

Författare

Sverker Ek.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Tre brev från B. till A. N. Edelcrantz, två från 1790, ett från 1803, finnas i K. biblioteket. Uppsala universitetsbibliotek äger av honom, utom ämbetsskrivelser till professor K. Aurivillius, ett brev av 5 mars 1784 till J. H. Liden samt ett av 22 nov. 1802 till okänd, båda av personligt intresse.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Bidrag i Stockholms posten och i Nordia (Bd 2, 1795, s. 24—33, 167—169, Bd 4, 1795, s. 86—93, 168—169, 184-190; enligt anteckning i Göteb. stadsbiblioteks exemplar)/

Översatt: Jens Baggesen, Kallundborgs chrönika, eller censurens uphof. Öfversättning från danskan. Sthm 1792. 36 s. (Anon.) — G. A. von Halem, Peter den Stores lefverne. Från tyskan öfversatt. Bd 1—3. Sthm 1804—05. (24), 190 s.; 262 s.; 137, (12) s.

Utgivit: Landt-bibliothek, innehållande underrättelser om nya böcker och skrifter, jämte åtskilliga andra ämnen, til landt-boars nöje och tjenst. D. 1: St. 1—4. Sthm 1771—72. (2), 380, (1) s. 2: a uppl. Sthm 1784. (2), 128 s.; s. 129-252, (1) s.; 142, (1) s.; 126, (1) s. D. 2: St. 5-6. Sthm 1786—87. 128 s.; 136 s. (Anon.; tills, med J. G. Halldin.)

Källor och litteratur

Källor: Självbiografi av B. (1777; VVS:s arkiv, Göteb. stadsbibliotek); självbiogr. anteckningar av Hans Järta (UB, sign. F. 857 a); kanslikollegiets prot. och registr. sarnt ink. skrivelser (E: IV: 25), RA. — G. Ljunggren Sv. vitterhetens häfder, 2 (1877); O. Sylwan, Johan Henrik Kellgren (1912).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Pehr Bergström, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18687, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sverker Ek.), hämtad 2021-01-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18687
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Pehr Bergström, urn:sbl:18687, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sverker Ek.), hämtad 2021-01-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se