John A Ask

Född:1854-11-17 – Lunds domkyrkoförsamling, Skåne län
Död:1907-10-14 – Lunds domkyrkoförsamling, Skåne län

Jurist, Akademisk lärare


Band 02 (1920), sida 354.

Meriter

2. John Adolf Ask, den föregåendes son, f. 17 nov. 1854 i Lund, d därstädes 14 okt. 1907. Intogs ht. 1863 i Lunds h. elementarläroverk; avlade mogenhetsexamen därstädes 29 maj 1874; student vid Lunds universitet 7 sept. s. å:; avlade jur. fil. examen 29 jan. 1876; jur. utr. kand. 31 okt. 1879; företog hösten 1882, sommaren 1884 samt, såsom innehavare av von Reiserska resestipendiet, somrarna 1888 och 1889 utrikes resor för vetenskapligt ändamål. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge, 12 nov. 1879; tingsbiträde i Ingelstads och Järrestads härads domsaga nov. 1879–febr. 1882 och förvaltade därunder härads-hövdingämlbetet i samma domsaga sammanlagt 21/2 månad samt höll sex allmänna och ett särskilt tingssammanträde; v. häradshövding 20 dec. 1881; docent i fäderneslandets gällande civilrätt vid Lunds universitet 4 nov. 1882; notarie i juridiska fakulteten 19 dec. 1882–30 maj 1891; e. o. amanuens vid universitetets räntekammare och kansli 16 jan. 1883 och ord. amanuens därstädes 30 aug. 1887–28 maj 1891; notarie i medicinska fakulteten 17 jan. 1883–25 apr. 1885; fullgjorde helt eller delvis tjänstgöringsskyldigheten för professurerna i romersk rätt och rättshistoria (företrädesvis) samt civilrätt under skilda perioder ht. 1883–31 maj 1891 och förrättade därunder på grund av särskilda uppdrag examina jämväl i andra ämnen; e. o. professor i statsrätt, allmän administrativrätt, folkrätt och sjörätt 1 maj 1891; uppfördes 30 apr. 1892 i andra rummet ål förslag till professuren i civilrätt och 20 febr. 1897 i första rummet å förslag till professuren i processrätt vid Lunds universitet; professor i statsrätt, förvaltningsrätt, kyrkorätt och folkrätt 2 febr. 1900; jur. utr. hedersdoktor i Lund 26 maj 1893. RNO 1901.

Gift 7 juni 1883 med Ebba Gunilda Hultmark, f. 2 juli 1860, dotter till lektorn i Lund Karl Vilhelm Hultmark.

Biografi

A. utmärkte sig i sin professorsgärning för stor ordentlighet och systematisk reda mera än för tankeskärpa och vetenskaplig fantasi. 1 sitt författarskap, som omspänner vida delar av juridiken, har han ådagalagt stor beläsenhet. Han var jämväl en nitisk och intresserad lärare. A:s område var från början civilrätten, men omständigheterna drevo honom in på stats- och folkrättens gebit. Även i processrätt var han förklarad kompetent till professur. Hans sista större arbete gällde förvaltningsrätten, en ej fullbordad systematisk framställning, som skulle delvis ersätta Rabenius' i vissa avseenden föråldrade arbete i ämnet. — A. var en bottenärlig och älskvärd man med vidsträckta personliga förbindelser. På senare år var hans hälsa vacklande, och han avled plötsligt en kort stund efter slutad undervisning.

Författare

C. W. U. KUYLENSTIERNA.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Om kreditaftal enligt svensk civilrätt. Lund 1882. (2), 103 s. (Avh. f. docentur.) i— Om formaliteter vid kontrakt enligt romersk och svensk förmögenhetsrätt. 1—2. Lund 1884, 87. 4: o (4), 61; 134 s. (LUÅ, T. 20, 1883—84; 23, 1886—87.) — Om oäkta barns arfsrätt (Nytt jurid. arkiv, Afd. 2, Årg. 10, 1885, N: o 2. 45 s.). — Om de juridiska verkningarna af aktieteckning (ibid., Årg. 11, ,1886, N:o 2. 9 s.). — Om förlagsinteckning (ibid., Årg. 13, 1888, N:o 1. 54 s.). — Föreläsningar i svensk sakrätt. Utg. af jurid. fören. i Lund. Lund 1889. (5), 218 s. — Om ansvarighet för tryckfrihetsbrott. Lund 1890. (4), 244 s. (Avh. f. professur.) — Om häfvande af fraktaftal. Lund 1891. 49 s. — Om författarerätt företrädesvis enligt svensk lagstiftning. Lund 1893. 4: o VI, 97 s. (LUÅ, T. 29, 1892—93.) — Le conflit norvégien (Revue du droit public et de la science politique, Ann. 1, 1894, s. 215—261). — De allmänna underrätternas inbördes behörighet i tvistemål. Lund 1896. (4), 206 s. — Carl Jacob Ask 1825—1897. Några minnesblad. Lund 1898. (2), 93 s., 2 portr. — Jurymål enligt tryckfrihetsförordningen (Nytt jurid. arkiv, Afd. 2, Arg. 24, 1899, N:o 12. 11 s.). — Grundlinjer till föreläsningar om folkrätten och kriget. Lund 1900. 7 s. (Sommarkurserna i Lund 1900.) — Fredsrörelsen och folkrätten. Fem föreläsningar hållna under sommarkurserna i Lund aug. 1902. Sthm 1902. 64 s. [Även 'grundlinjer' till dessa föreläsningar särsk. utg. Sthm s. å. 4 s.] — Föreläsningar i svensk förvaltningsrätt. Förvaltningens organisation. D. 1—3.* Lund 1902—06. (4), 136; XXII, 152, (2), IV; IV, XXXII, 246, V s. — Den maritima handeln och kriget. En folkrättslig studie. 4: o s. 7—31. (LUÅ, T. 39, 1903; inbjudn. till juris-doktorspromotion.) — Stridsskrifter i befordringsärenden (1894) m. m.

Källor och litteratur

Källor: Eckl. dep. handl. 1 maj 1891, 11 juni 1897, RA; Lunds matrikel 1899; LUÅ 1907—08; Handl. ang. en inom jurid. fakulteten i ledig ordinarie professur (1900); nekrolog av Tr. Dahl i Tidsskr. f. videnskah 1907.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
John A Ask, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18874, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. W. U. KUYLENSTIERNA.), hämtad 2020-11-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18874
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
John A Ask, urn:sbl:18874, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. W. U. KUYLENSTIERNA.), hämtad 2020-11-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se