Pehr Assarsson

Född:1838-03-27 – Asmundtorps församling, Skåne län
Död:1894-06-03 – Lunds domkyrkoförsamling, Skåne län

Jurist, Akademisk lärare


Band 02 (1920), sida 404.

Meriter

Assarsson, Pehr, f. 27 mars 1838 i Asmundstorps församling, d 3 juni 1894 i Lund. Föräldrar: hemmansägaren Assar Jeppsson och Kerstina Andersdotter. Genomgick Lunds katedralskola; avlade studentexamen vid Lunds universitet 11 dec. 1858; inskriven som student 14 dec. s. å.; fil. kand. 1 okt. 1862; disp. för filosofiska graden 7 maj 1864; fil. doktor 7 juni 1865; jur. utr. kand. 15 dec. 1866; jur. utr. doktor i Uppsala 6 sept. 1877. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 29 apr. 1867; docent vid Lunds universitet i gällande allmän civilrätt 10 mars 1868; adjunkt därstädes i fäderneslandets allmänna lagfarenhet 22 juni s. å.; uppehöll föreläsningar och examination i kriminalrätt ht. 1868–16 nov. 1877; förrättade lagtima vintertinget med Bara härad 1868 samt lagtima sommartingen med Torna och Bara härad 1869 jämte under mellantiden i dessa härad inträffande urtima ting; förvaltade samtidigt domarämbetet i Torna och Bara härads domsaga; tjänstgjorde under hösten 1870 som notarie i ovannämnda hovrätt; v. häradshövding 20 dec. s. å.; amanuens vid Lunds universitets räntekammare och kansli 2 apr. 1873; tjänstförrättande auditör vid södra skånska infanteriregementets möten 1873–74; förestod professuren i administrativrätt och nationalekonomi vid Lunds universitet vt. 1873; förordnad att föreläsa och examinera i romersk rätt 5 nov. 1875; professor i kriminalrätt och romersk rätt, sedermera straffrätt och juridisk encyklopedi i Lund 16 nov. 1877. Jur. hedersdoktor vid Uppsala universitets jubelfest 1877; RNO 1886.

Gift 1888 med Gustava Matilda (Gusten) Flensburg, f. 26 maj 1867, dotter till biskopen i Lunds stift Vilhelm Flensburg.

Biografi

A. stammade från ett skånskt allmogehem. I en nekrolog över honom uttalades, att han i väsen och verksamhet förenade många av den skånska allmogens bästa karaktärsdrag, såsom lugn och seg uthållighet, stor förståndsskärpa och duktighet, säkert omdöme m. m. A. torde hava planerat ett större systematiskt arbete över 1864 års strafflag men kom ej längre än till inledning av allmänna delen. Ehuru A. ej presterade något större författarskap, ansågs han som en framstående vetenskapsman. I sin lärarverksamhet utmärkte han sig som föreläsare genom klar framställningsförmåga. Under senare åren av A:s levnad drogs hans intresse alltmer till praktiska frågor. I slutet drabbades han av slaganfall, som bröt hans krafter.

Författare

C. W. U. KUYLENSTIERNA.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Om Spinozas statslära och dess förhållande' till'Hobbes' och Rousseaus. Lund 1864. 48 s. (Gradualavh.) — Om skadestånd enligt Sveriges allmänna lag. 1*. Lund 1867. 4: o 70 s. (Disp. för adjunktur.) — Svenska straffrättens allmänna del. 1*. Inledning. Lund 1879. (4), 240 s. — Svensk process. Afd. 4. Straffprocess (Nord. Retsencyclopédi, Bd 4, 1879—80, s. 243—306). ;

Källor och litteratur

Källor: Kanslersämbetets avgjorda handl. (Lund) 1868 samt eckl.-dep. handl. 16 nov. 1877, RA; Lunds univ. matrikel 1879; nekrolog i Tidsskr. f. Retsvidenskab 1894.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Pehr Assarsson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18901, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. W. U. KUYLENSTIERNA.), hämtad 2020-12-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18901
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Pehr Assarsson, urn:sbl:18901, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. W. U. KUYLENSTIERNA.), hämtad 2020-12-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se