Tycho Emanuel Ericson Aurén

Född:1870-04-19 – Hässjö församling, Västernorrlands län
Död:1955 – Danderyds församling, Stockholms län

Kemist, Skolman


Band 02 (1920), sida 463.

Meriter

Aurén, Tycho Emanuel Ericson, f. 19 apr. 1870 i Hässjö. Föräldrar: komministern Anders Ericson och Emma Kristina Aurén. Avlade mogenhetsexamen vid Umeå h. allm. läroverk 5 juni 1890; student vid Stockholms högskola ht. 1891; elev vid K. telegrafverket 17 nov. s. å.; student vid Uppsala universitet vt. 1893; fil. kand. 30 maj 1895; fil. lic. 27 maj 1898; disp. 29 maj 1901; fil. doktor 31 maj s. å. E. o. assistent vid telegrafverket 13 sept. 1892; lärare i fysik vid dess undervisningsanstalt vt. 1896–ht. 1897; assistent vid verket 28 dec. 1897–31 mars 1906; tf. lektor i fysik och kemi vid Umeå h. allm. läroverk 18 okt.–20 dec. 1901; föreläsare i elektricitetslära och meteorologi vid Södermalms arbetarinstitut ht. 1902–vt. 1903; genomgick provårskurs vid h. realläroverket i Stockholm ht. 1903–vt. 1904; tf, lärare i fysik och e. lärare i matematik vid sjökrigsskolan ht. 1903–vt. 1904; amanuens vid telegrafverkets linjebyra 1 (aug. 1904—31 aug. 1906; lärare i fysik och e. lärare i matematik vid sjökrigsskolan ht. 1904–vt. 1906; lärare i fysik vid artilleri- och ingenjörshögskolan 6 dec. 1904–31 aug. 1906; har innehaft förordnanden vid meteorologiska centralanstalten 1896 och 1903 samt vid patent- och registreringsverket 1903; lektor i fysik och matematik vid Norrköpings h. allm. läroverk 2 mars 1906; medlem och sekreterare i beredningen för ombyggnad av Norrköpings läroverkshus 1909; föreståndare för Norrköpings arbetarinstitut 1910–13; e. lärare i fysikaliska laborationer vid Norrköpings tekniska (elementarskola 26 sept. 1910; lektor i fysik vid h. lärarinneseminariet i Stockholm 31 dec. 1912. 

Gift 1) 17 dec. 1898 med Lovisa Georgina Andersson, f. 26 sept. 1867, d. 7 mars 1914, dotter till ingenjör Sven Petter Axel Andersson; 2) 4 okt. 1915 med Selma Johanna Sellin, f. 2 maj 1871, dotter till handlanden Jonas Sellin.

Biografi

A:s undersökningar över zinks lösningshastighet i syror äro såtillvida betydelsefulla, som han uppvisat, att reaktionshastigheten ej stiger med temperaturen i överensstämmelse med den bekanta van't Hoff'ska lagen om hastighetens fördubbling vid en temperaturstegring av 10° utan t. o. m. i vissa fall visar sig relativt oberoende av temperaturstegringen. Under de sista åren har A. på Nobelinstitutet utfört omfattande undersökningar över röntgenstrålars absorption. Den omständigheten, att dessa undersökningar utförts med inhomogen strålning, tvingar visserligen till någon försiktighet vid den teoretiska tolkningen av resultaten, men dessa arbeten synas dock lämna ett värdefullt bidrag till den moderna forskningen över atombyggnaden och därmed sammanhängande problem.

Författare

Sv. ODÉN.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Om stereoisomera diazoföreningar (Sv. kem. tidskr., Årg. 7, 1895, s. 80—83). — Om elektrolys och elektrosyntes af organiska föreningar (ibid., Årg. 7, 1895, s.. 181—185; 8, 1896, s. 2—4). — Om zinks förhållande till lösningsmedel (ibid., Årg. 8, 1896, s. 180—184). — Om zinks lösningshastighet i sura lösningar. 1*. Sthm 1897. 42 s., 4 pl. (VA Bihang, Bd 22, Afd. 2, N :o 4.) [Även på tyska, se nedan.] — Ueber Polari-sationserscheinungen in Flammengasen (VA Öfversigt, Årg. 56, 1899, s. 583—608). — Om Becquerelstrålar och om Polonium och radium (Sv. kem. tidskr., Årg. 12, 1900, s. 13—14, 25—29). — Ueber die Auflösungsgeschvvin-digkeit von Zink in sauren Lösungen. Leipzig 1901. 47 s. (Gradualavh., Upps.; sep. ur Zeitschr. f. anorg. Chiemie, Bd 27, 1901.) [Utgör med någon ändring tysk övers, av ovanst. avhandl. av 1897.] — Ueber die Auflösung von Metallen. 1—3 (Zeitschr. f. physikal. Chemie, Bd 39, 1901, s. 1—13; 45, 1903, s. 182—198; 56, 1906, s. 689—702; 1 även i VA Öfversigt, Årg. 58, 1901, s. 525—541; 2 i Arkiv f. kemi, etc, Bd 1, 1903, s. 93—110; tills, med W. Palmaer). — Bidrag till kännedom om elektriska iedningsmot-ståndet vid kontakter mellan fasta, ledande kroppar (Arkiv f. matem. etc, Bd 1, 1903, s. 25—41). — Fysikaliska laborationsuppgifter för gymnasiet, D. 1—2. Sthm 1910, 11. VI, 62; VII, 119 s. — Norrköpings högre all- manna läroverks byggnad. Norrköping 1912. 4:o 43 s., 1 pl. — En galva-nometer för skolbruk (Pedag. tidskr., Arg. 51, 1915, s. 231—237). — Nyare forskningar och teorier angående atomernas inre byggnad (Sv. kem. tidskr., Arg. 28, 1916, s. 125—132, 147—160). — Röntgenfysik (Röntgenstrålarna och fleras användningssätt. Artiklar ur Nord. familjeboks 2:a uppl. af Sv. Arrhenius, T. E. Aurén & Gösta Forssell, Sthm 1916, s. 17—32). — Notes on the absorption of X-rays. Sthm 1916. 23 s. (Meddel. fr. VA Nobelinst., Bd 3, N :o 16.) — The absorption of X-rays. Sthm 1919. 44 s. (Meddel. fr. VA Nobelinst., Bd 4, N:o 3.) — Atombyggnaden och det periodiska systemet. Sthm 1919. T s. (Meddel. fr. VA Nobelinst., Bd 5, N:o 18.).

Källor och litteratur

Källor: Eckl. dep. handl. 2 mars 1906, 31 dec. 1912 (meritförteckn.), RA.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Tycho Emanuel Ericson Aurén, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18932, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sv. ODÉN.), hämtad 2023-05-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18932
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Tycho Emanuel Ericson Aurén, urn:sbl:18932, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sv. ODÉN.), hämtad 2023-05-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se