Laurentius Gunnari Banck

Född: – Norrköpings Sankt Olai församling, Östergötlands län
Död:1662-10-13 – Nederländerna (i Franeker)

Jurist


Band 02 (1920), sida 629.

Meriter

Banck, Laurentius Gunnari, f. i Norrköping, d 13 okt. 1662 i Franeker i Holland. Student i Uppsala vid tolv års ålder 21 aug. 1629; åtnjöt där till en början enskild handledning; disp. 23 mars 1633 och 15 maj 1635; reste utrikes 1640; fil. magister och jur. kand. samt, 1642, jur. doktor i Franeker; besökte efter avlagda lärdomsprov Frankrike, Italien och Spanien; återvände till Franeker och blev där e. o. professor i juridik 1647. — Ogift.

Biografi

B:s gärning synes hava varit föga känd i Sverige, hans namn desto mera. »På en tid, då utlänningar ej hyste de mest gynnande tankar om våra nordiska snillen, mindre ansågo dem för vuxne att komma i jämförelse med deras egne lärare», var det nämligen ej vanligt, att svenska vetenskapsmän i utlandet nådde en sådan ställning som B. Han var emellertid en framstående lärd och en produktiv författare på olika områden. I Uppsala hade han gjort sig känd genom sina disputationer och orationer. Hans lärjungar, de tre bröderna Gustav, Karl och Peter Sparre, hyllade honom vid hans avresa därifrån med ett »Propempticon» på latinsk vers. Och när han efter sina examensstudier i Franeker lämnade denna stad, lyckönskades han i en skriftsamling på grekiska, ungerska och latin av vänner, som han där hunnit förvärva. Det goda anseende, B. vunnit, förskaffade honom sedan hans med goda löneförmåner förenade lärarbefattning i Franeker. Hans längtan stod dock tillbaka till hemlandet, men hans önskan i detta avseende blev ej uppfylld. B. lär hava varit en egendomlig man, han påstås t. o. m. hava varit misstänkt för häxeri och trolldom. En viktig del av hans skriftställarskap är riktat mot den katolska kyrkan. Påven Innocentius X:s kröning i Rom, som han åsett, skildrade han, »in aliorum invidiam», i en med illustrationer försedd utförlig beskrivning, kallad »Roma triumphans», varav två väsentligen olika upplagor föreligga. Han utgav jämväl »Taxa cancellariæ apostolicæ» eller en lista på allehanda kansliavgifter vid Vatikanen, vilken sedan gammalt varit en ovärderlig rustkammare för den protestantiska polemiken; hans upplaga — som emellertid genom sin lärda apparat vittnar även om filologiska och historiska intressen — blev liksom tidigare editioner från protestantiskt håll upptagen bland de förbjudna böckerna. En annan av hans skrifter, »Bizarrie politiche», innehåller bl. a. uppgifter om drottning Kristinas personliga förhållanden i Rom. Hans juridiska skriftställarskap torde i Sverige ej hava varit mycket känt och synes i varje fall ej därstädes hava övat något inflytande. — B:s porträtt blev efter hans död stucket i koppar och, försett med verser av professor Acronius, upphängt i konsistorium i Franeker. Han begrovs i nämnda stads kollegiekyrka, där en gravsten med inskription kom att beteckna hans viloplats. Hans kvarlåtenskap gick till Sverige, där han ärvdes av svågern Erik Olofsson.

Författare

C. W. U. KUYLENSTIERNA.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Oratio de gratitudine benefactoribus et promotoribus exhibenda, quam in Regia academia Ubsaliensi. . . die 27. maij anno 1632, declamavit Laurentius Gunnari Norcopensis Banck. Upps. 1632. 4: o 10 bl. — Disp. philos. continens quasstiones aliquot miscellaneas. Upps. 1633. 4: o 12 bl. (Praes. Joh. L. Stalenus.) — Disp. publica, de honesta delatione. Upps. 1635. 1 bl., 70 s. (Prass. Laur. O. Wallius.) — Roma triumphans seu actus inaugurationis & coronationis Innocentii Decimi pont. max. brevis descriptio, cum omnibus triumphis & ceremoniis eidem actui additis. Ac-cessit in fine appendix de quarundam casremoniarum pap. origine. Franeker 1645. 12: o 12 bl., 324 s. — Ed. II, triplo auctior. Franeker 1656.- 12:o 11 bl., 480j (83) s., 17 grav. bl. — De tyrannide papas in reges & principes christianos diascepsis. Cui in fine addita est Laurentii Vallas Declamatio . . . Franeker 1649. 12: o 11 bl., 664, (36) s., grav. tit.

Utgivit: Taxa S. cancellarias romanas, in lucem emissa & notis illu-strata. .. Accedit index latino barbarus, cum indice titulorum, rerum & verborum. Franeker 1651. 7 bl., 410, (30) s., grav. tit. — Bizzarrie poli-tiche, <ouer raccolta delle piu notabili prattiche di stato, nella christianitå. Messa alla luce då Lorenzo di Banco, Goto. Franeker 1658. 12: o 8 bl. [utan dedik. 4 bl.], 276 s., 2 bl., 36 s., s. 281—314, (37) s.

Se i övrigt, ang. av B. i Franeker utg. akad. skrifter m. m.: J. P. Niceron, Mémoires pour servir à l'histoire des hommes illustres, 41 (1740), s. 382 o. följ., samt C. H. Braads handskrivna Ostrogothia literata, 1 (Linköpings stiftsbibi.; konc, UB, sign. W. 609). — Om den under B: s presidium (1650) ventilerade, senare ,s. å. i tillökad uppl.. som särskild skrift utgivna 'De bancciruptoribus', vilken flerstädes tillskrivits B. men som är förf. av resp., D. Wegner, och i sin senare form är försedd med ett företal av B., se nedannämnda arbete av Clement, 2, s. 395 not.

Källor och litteratur

Källor: Biographica, RA; Tidningar om lärda saker, utg. af C. C. Gjörwell, 1769: 2, s. 96, 110; C. Annerstedt, Upsala universitets historia, 1 (1877), s. 254; J. Arckenholtz, Mémoires concernant Christine reine de Suéde, 1 (1751); P. Bayle, Dictionnaire historique et critique, 1 (5e éd., 1740); D. Clement, Bibliothéque curieuse historique et critique, 2-—3 (1751); G. Gezelius, Försök til et biogr. lexicon, 1 (1778); C. Iser, Geneal. och biogr. anteckningar hörande till Norrköpings stads historia (1806); Biogr. lexikon. 2 (1875).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Laurentius Gunnari Banck, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/19025, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. W. U. KUYLENSTIERNA.), hämtad 2020-02-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:19025
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Laurentius Gunnari Banck, urn:sbl:19025, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. W. U. KUYLENSTIERNA.), hämtad 2020-02-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se