P Wilhelm Abenius

Född:1864-05-21 – Orsa församling, Dalarnas län
Död:1956 – Ramsbergs församling, Örebro län

Kemist


Band 01 (1918), sida 11.
Se pdf av tryck.

Meriter

Abenius, Per Wilhelm, f. 21 maj 1864 i Orsa. Föräldrar: kyrkoherden Johan Abenius och Johanna Matilda Thunblad. Genomgick h. allmänna läroverket i Falun; avlade mogenhetsexamen därstädes 7 juni 1883; student i Uppsala 15 sept. s. å.; fil. kand. 12 dec. 1885; fil. lic. 18 okt. 1890; disp. 6 maj 1891; fil. doktor 30 maj s. å.; företog med riksstatens mindre resestipendium en studieresa till Tyskland och Schweiz 1894; besökte Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Danmark och Amerikas förenta stater främst för att taga kännedom om läroanstalter för lägre teknisk undervisning under åren 1904, 1908, 1909, och 1910. Amanuens vid analytiska avdelningen av Uppsala kemiska laboratorium 15 juli 1886–30 juni 1889; docent i kemi vid Uppsala universitet 29 maj 1891; amanuens vid institutionen för allmän och analytisk kemi i Uppsala 18 okt. 1890–31 mars 1894 och 1 juli 1894–31 aug. 1895; vik. lektor i allmän kemi och kemisk teknologi vid Borås tekniska elementarskola 27 aug. s. å.; lektor i samma ämnen 14 dec. s. å.; lektor vid Örebro tekniska elementarskola 19 nov. 1904; ledamot och sekreterare i kommittén angående ordnandet av den lägre tekniska undervisningen i riket 4 okt. 1907–11 juni 1912; rektor vid Örebro tekniska elementarskola 19 juni 1914. RN0 1915.

Gift 25 aug. 1896 med Maria Lovisa Westholm, f. 3 jan. 1868, dotter till kontraktsprosten i Vaster-Färnebo Gustav Alfred Westholm.

Biografi

Under sin universitetstid ägnade sig A. företrädesvis åt studier och forskningar inom den organiska kemin. Sedan han debuterat med några gemensamt med sin lärare professor O. Widman utförda arbeten, förvärvade han docentur med sin synnerligen förtjänstfulla doktorsdisputation, »Undersökningar inom piazinserien». Därefter utförde han, delvis tillsammans med sin docentkamrat H. G. Söderbaum, en serie i teoretiskt hänseende mycket intressanta undersökningar, som utmynnade i upptäckten av kemiska föreningar, innehållande fyra keton-grupper i oavbruten öppen kedja, s. k. tetraketoner, vilkas existensmöjlighet knappast kunde förutses. Under sommaren 1904 studerade han kemisk teknologi och utförde en kemiskt-teknisk undersökning berörande svavelsyrefabrikationen på professor Lunges laboratorium vid polyteknikum i Zürich. Sedan han övergått i de tekniska läroverkens tjänst, utgav han en lärobok i oorganisk kemi, som på grund av klar och klok framställning samt exakthet vunnit stor användning vid den elementära undervisningen i kemi icke blott vid de allmänna läroverken utan ock vid universiteten. — Såsom ledamot och sekreterare i ovannämnda K. kommitté har A. redigerat dess i tre digra volymer nedlagda utredning och förslag till en total omläggning av den lägre tekniska undervisningen i vårt land, åsyftande inrättande av ett antal speciella fackskolor för industrins olika områden. Förslaget har emellertid ännu icke (1917) hunnit bliva föremål för statsmakternas beslut.

Författare

O. WlDMAN.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Om broms inverkan på acet-ortotoluid vid hög temperatur (VA öfversigt, Arg. 43, 1886, s. 265—278; delvis omarb. på tyska, i Journal f. prakt. Chemie, N. F.: Bd 38, 1888, s. 285—295; meddelande även i Berichte d. deutsch. chem. Gesellsch., Berlin, Jahrg. 21, 1888; tills. m. O. Widman). — Om inverkan af alköholisk kaliiut på aromatiska bromacet-amidoderivat, 1—2 (VA Öfversigt, Årg. 43, 1886, s. 279—292; 44, 1887, s. 449—462; omarb. på tyska, under titel: Ueber einige aromatische, halogen-substituirte Acetamidoderivate und , daraus erhaltene Abkömmlinge des Piazins, i Journal f. prakt. Chemie, N. F.: Bd 38, 1888, s. 296—312; meddelande även i Berichte d. deutsch. chem. Gesellsch., Berlin, Jahrg. 21, 1888; tills. m. O. Widman). — Ueber einige aus den Giycinen derivirenden Lactone (Journal f. prakt. Chemie, N. F.: Bd 40, 1889, s. 498—504). — Ueber einige Piazinabkömmlinge (Journal f. prakt. Chemie, N. F.: Bd 40, 1889, s. 425—444; 41, 1890, s. 79—86). — Undersökningar inom piazinserien. Upps. 1891. 111 s. (Gradualavh.) — Ueber das Diphenyltetraketon (Berichte d. deutsch. chem. Gesellsch., Berlin, Jahrg. 24, 1891, s. 3033—3034; tills. m. H. G. Söderbaum). — Om några aromatiska tetraketoner (VA Öfversigt, Årg. 50, 1893, s. 27—44; även på tyska, i Berichte d. deutsch. chem. Gesellsch., Berlin, Jahrg. 25, 1892, s. 3468—3476; tills. m. H. G. Söderbaum). — Zur Kenntnis der Piazinabkömmlinge (Journal f. prakt. Chemie, Bd 47, 1893, s. 183—190). — Om formoinernas reaktionsförhållanden. Sthm 1894. (VA Bihang, Bd 20: Afd. 2, N: o 2. 33 s.). — Zur Kenntnis der Formoine (Berichte d. deutsch. chem. Gesellsch., Berlin, Jahrg. 27, 1894, s. 706—719). — Öm sönder.delning af qväfvets oxider medels amoniumsulfat vid koncentration af svafvelsyra (Sv. kem. tidskr., Årg. 6, 1894, s. 176—181). — Om arsenikhalt i yllevaror (Sv. kem. tidskr., Årg. 12, 1900, s. 89—95). — Kvantitativa bestämningar af arsenikhalten i handelsvaror (Sv. kem. tidskr., Årg. 14, 1902, s. 81—90). — Elementär lärobok i oorganisk kemi. Sthm 1903. VIII, 236 s. (Med tillägg: Organisk kemi. Sthm 1911. 22 s. 4:e uppl.: Elementär lärobok i kemi. Sthm 1913. (8), 277 s.) — Om bestämning af vatten- och citratlöslig fosforsyra i superfosfat (Sv. kem. tidskr., Årg. 16, 1904, s. 189—191; 17, 1905, s. 6—9). — Några jämförelser mellan den elementära tekniska undervisningen i Tyskland och vårt land. Örebro 1906. 31 s. -— Några synpunkter beträffande reformeringen af vårt lands tekniska undervisningsväsende (Tekn. tidskr., Årg. 36, 1906, s. 271—274, 281—285). — Kort lärobok i kemi. Sthm 1908. 172 s. 3:e uppl. Sthm 1914. VII, 156 s. — Den lägre tekniska undervisningens ordnande. Inledningsföredrag (Meddel. fr. Sveriges industriförbund, N:o 26, 1913, s. 26—48).

Källor och litteratur

Källa: Årsredogörelse för Örebro tekniska elementarskola 1904—05.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
P Wilhelm Abenius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5494, Svenskt biografiskt lexikon (art av O. WlDMAN.), hämtad 2023-06-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5494
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
P Wilhelm Abenius, urn:sbl:5494, Svenskt biografiskt lexikon (art av O. WlDMAN.), hämtad 2023-06-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se