Gustaf A Aldén

Född:1852-09-16 – Alseda församling, Jönköpings län
Död:1927

Skriftställare, Journalist, Föreläsare


Band 01 (1918), sida 371.

Meriter

Aldén, Gustaf Alfred, f. 16 sept. 1852 i Alseda. Föräldrar: lantbrukaren Johan Gustafsson och Kristina Johansson. Inskrevs vid Växjö h. elementarläroverk 1867; avlade mogenhetsexamen därstädes 23 maj 1874; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. (med statskunskap som huvudämne) 25 maj 1878; har företagit talrika studieresor, bl. a. till Tyskland, Schweiz och Italien 1888 för studium av vallagarnas tillämpning. Andre lärare vid Norra Kalmar läns folkhögskola 7 aug. 1878; föreståndare för samma skola 10 aug. 1880–7 sept. 1889; innehade under denna tid flera kommunala uppdrag och var sålunda bl. a. ledamot av Norra Kalmar läns landsting 1885–86; efter att under flera år ha varit medarbetare i Aftonbladet redaktionssekreterare därstädes 1 nov. 1889–1 juni 1911, då han avgick med pension; tillika redaktör för Aftonbladets vecko-, resp. halvveckoupplaga 1 dec. 1892–1 juni 1911; kvarstår som författare av veckokåseriet »Bref från Nalde» i tidningens halv-veckoupplaga.

Gift 26 dec. 1879 med Anna Louise Strahl, f. 18 juli 1854, dotter till bruksägaren Anders Strahl.

Biografi

Efter avlagda akademiska examina ägnade A. under elva år sina krafter åt den nyskapade folkhögskolan i norra Kalmar län och kom därigenom i nära beröring med Emil Key. I huvudstaden, dit han överflyttade för att ägna sig åt journalistisk verksamhet, har han ganska livligt deltagit i det kommunala livet och tillhört styrelsen i flera olika organisationer; sålunda har han bl. a. varit vice ordförande för publicistklubben samt ledamot i direktionen för sällskapet för nyttiga kunskapers spridande och av folkbildningsförbundets föreläsningsnämnd. Under en lång följd av år har A. varit en mycket anlitad, för framställningens klara och praktiska avfattning skattad populärvetenskaplig föreläsare i medborgerliga och historiska ämnen. Det betydelsefullaste resultatet av A:s verksamhet utgöres av hans »Medborgarens bok». Den överskådliga uppställningen av detta arbete beledsagas av knapphet och säkerhet i framställningen, vilken utmärkes av belysande exempel och i sin helhet vittnar om en intim bekantskap med de breda folkklassernas erfarenhetsvärld och intellektuella mottaglighet. »Medborgarens bok» har också blivit den förnämsta källa, ur vilken särskilt dessa samhällslager hämta medborgerlig kunskap, samtidigt med att den i stor utsträckning användes som lärobok vid olika undervisningsanstalter ej blott inom Sverige utan också i grannlanden. Av stort intresse för vår nyare riksdagshistoria är den av A. ombesörjda samlingen av Lars Hiertas riksdagsmotioner och anföranden; på sitt sätt belysande för våra parlamentariska hävder är även K. V. Liljecronas av den upprörda stämningen med dess kringflygande rykten präglade dagbok från 1840–1841 års riksdag, vilken fullständigt utgivits av A.

Författare

E. H. Thörnberg.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Linné som student och inspektor för Smålands nation (Festen till Carl v. Linnés minne, Upps. 1878, s. 171—196). — Vår folkhögskolas arbetssätt. Föredrag. Västervik 1880. 16: o 36 s. — Wåra allmogeflickor. Efter ett föredrag. Sthm 1881. 23 s. (Avtr. ur Läsning för folket.) — General Pechlin som sockenherre. En tidsbild från 1700-talet. Sthm 1882. 12: o 43 s. — I Getapulien. Vandringar och forskningar i Smålands bygder. Sthm 1882. 152 s. — Medborgarens bok. Handledning för menige man. 1. Svensk statskunskap. Sthm 1884. IV, 128 s. 13: e uppl. Sthm 1915. 144 s. 2. Svensk kommunalkunskap. Sthm 1884. (8), 150 s. 12: e uppl. Sthm 1915. 176 s. 3. Sveriges allmänna lag. Sthm 1885. 158 s. 10: e uppl. Sthm 1915. 171 s. 4. Folkhushållning, bank- och försäkringslära. Sthm 1885. 149 s. 12: e uppl. Sthm 1915. 168 s. 5. Medborgarens formulärbok. Sthm 1886. 144 s. 15: e uppl. Sthm 1917. 167 s. 6. Allmän statskunskap. Sthm 1887. 160 s. 10: e uppl. Sthm 1915. 158 s. 7. Svenska samhällsskickets historia. Sthm 1888. 160 s. 9-: e uppl. Sthm 1915. 138 s. (Vissa delar även i norsk och finsk uppl.) — Valmannens bok. Redogörelse för alt det vigtigaste en valman måste veta och iakttaga för årets riksdagsmannaval. Jämte Tillägg. Sthm 1887. 80, 64 s. Ny. omarb. uppl. Sthm' '1911. 85 s. — Svensk lagkunskap (Enhvar sin egen lärare. Undervisningskurser för själfstudium, utg. af P. E. M. Fischier, D. 1, 1893, s. 519—587). — Svenska kvinnans kommunala rättigheter och skyldigheter. Kort öfversikt: Sthm 1903. 14 s. 3: e omarb. uppl. Sthm 1912. 16 s. — Hur jag blef »medborgare». Barndoms-, skol- och studentminnen (Sv. folkhögskolans årsbok, 1906, s. 5—19). — Hvilka svenslca kvinnor äga kommunal rösträtt? Sthm 1908. 3 s. (Skrifter utg. av centralstyrelsen i landsfören. för kvinnans polit. rösträtt, 2.) - Taxering och självdeklaration i enlighet med de nya skattelagarna av 1910. Sthm 1911. (28) s. 8: e uppl. Sthm s. å. (Utdrag ur Medborgarens bok, D. 2 och 5.) — Statsinspektion över folkhögskolorna. Apropå regeringsförslaget vid årets riksdag (Social tidskr., Arg. '12, 1912, s. 97-—109; även sep. 13 s.). — Giftas och skiljas. De nya äktenskapslagarna jämförda med de gamla, ävensom icke ändrad lag om giftorätt, boskillnad m. m. För menige man. Sthm 1915. 22 s. — Kommunalfullmäktige. Huru de inrättas och deras betydelse. Efter ett föredrag. Sthm 1916. 16 s. — Sveriges inre politik sedan 1866. Ministärer och riksdagspartier, rösträtts-, tull- och försvarsfrågorna. En historisk översikt. Sthm 1917. 100 s. 2: a uppl. Sthm s. å. 102 s. — Smärre uppsatser i Läsning för folket (1879), Norra Kalmar läns folkhögskolas minnesskrift (1901), Sveriges land och folk (1: a och 2: a uppl.), Social tidskr. (1907) m. fl.; artiklar i Nord. familjebok.

Översatt: A. Nielsen, Om Karin som kom till folkhögskolan. Sthm 1883. 50 s. (Öreskrifter för folket, 122.) 

Utgivit: Medborgarens årsbok, 1890—91. Sthm 1890, 91. 191, 179 s. (Årg. 2: Aftonbladets årsbok för sv. medborgare.) — Sveriges kommunallagar av d. 21 mars 1862 med däri senast år 1913 gjorda ändringar jämte 1913 års stadga för proportionellt valsätt inom landsting och stadsfullmäktige samt 1913 års lag om kommunala nykterhetsnämnder m. m. Med en inled, översikt samt register. Sthm 1913. 142 s. 3:e övers. uppl. Sthm 1914. 142 s. [-)- 1 bl.: Ändringar i kommunallagarne år 1.914]. — Lagen om allmän folkpensionering sådan den antagits av 1913 års riksdag. Med en inled, översikt samt förklar, anmärkningar och exempel. Sthm 1913. 48 s. 6:e omarb. o. väsentl. tillök, uppl., upptagande även K. kungörelsen om frivillig pensionsförsäkring samt instruktionerna för pensionsnämnder och pensionsombud. Sthm 1914. 63 s. — Lars Hierta, Riksdagsmotioner och anföranden 1828—72. D. 1—4. Sthm 1913—17. XXII, 556; XVIII, 575; XX, 616; XXII, 613 s. -f- 4 pl. — Bakom riksdagens kulisser. C. W. Liljecronas dagbok under riksdagen 1840—41. Med-inledning, noter och personregister. Sthm 1917. 580 s. — De nya lagarne om barn utom äktenskapet, adoption m. m., antagna av riksdagen 19-17. Med inled, översikt och register. Sthm 1917. 62 s. — Arsredo-görelser för Norra Kalmar läns folkhögskola 1880—89.

Källor och litteratur

Källor: G. A. Aldén, Hur jag blef »medborgare» (Sv. folkhögskolans årsbok, 1906); T. Holmberg, Gustaf Alfred Aldén (ibid., 1904); Ellen Kcy, Minnen av och om Emil Key, 2 (1916).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Gustaf A Aldén, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5649, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. H. Thörnberg.), hämtad 2022-11-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5649
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Gustaf A Aldén, urn:sbl:5649, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. H. Thörnberg.), hämtad 2022-11-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se