Viktor E Almquist

Född:1860-09-21 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1951

Generaldirektör


Band 01 (1918), sida 511.

Meriter

8. Viktor Emanuel Almquist, son till A. 4, f. 21 sept. 1860 i Stockholm. Avlade mogenhetsexamen vid Beskowska skolan 24 maj 1878; student i Uppsala ht. s. å.; jur. utr. kand. 25 okt. 1884. E. o. notarie i Svea hovrätt 31 okt. 1884; e. o. tjänsteman i fångvårdsstyrelsen 31 juli 1885; tjänstgjorde som lantdomare; v. häradshövding 31 maj 1887; tjänstgjorde därpå i Stockholms rådstuvurätt, där han bestred åtskilliga domarbefattningar, och i fångvårdsstyrelsen, innehade förordnanden som ombudsman i banker m. m.; kyrkonotarie i Jakobs församling i Stockholm 1889–98; sekreterare i K. straffregisterkommittén 1891–92, i teaterbyggnadskonsortium för operahusets nybyggnad 1891–98 samt i teaterkommittén hösten 1897 till 14 dec. s. å.; kanslist vid Stockholms rådhusrätt 13 sept. 1895; ledamot och skattmästare i Nordiska museets nämnd sedan 1897; byråchef för kansliärenden i fångvårdsstyrelsen 10 dec. s. å.; förordnades av K. M: t till ledamot av styrelsen för föreningen till minne av Oskar I och drottning Josefina (åkerbrukskolonin Hall) 22 dec. 1899; ledamot av kommittén för omarbetning av vissa delar av strafflagen. 25 maj 1900–1902; kommunal-, sedan stadsfullmäktig i Djursholm från 1903; ledamot för Sverige i internationella fångvårdskommissionen sedan 1907; ledamot av löneregleringskommittén vid behandling av frågor rörande fångvården 6 dec. 1907–1909; ledamot av direktionen för Strömsholms nya kanalbolag sedan 1908 (ordförande 1917); tf. generaldirektör i fångvårdsstyrelsen 28 okt. 1910; utnämndes s. d. att vara överdirektör och chef för styrelsen fr. o. m. år 1911; medredaktör för Nordisk tidsskrift for strafferet från dess början, 1913; ordförande för sakkunnige angående verkställighet av frihetsstraff, avskaffande av straffpåföljden »förlust av medborgerligt förtroende» samt villkorlig straffdom och villkorlig frigivning 20 juni 1913: ledamot av K. strafflagskommissionen 10 mars 1916. RNO 1899; KNO2kl. 1912; innehar dessutom flera utländska ordnar; ordförande för livstiden i »samfundet de nio» 14 febr. 1913.

Gift 12 okt. 1889 med Fanny Louisa Grafström, f. 2 okt. 1863, dotter till kyrkoherden, ordensbiskopen Tor Fritiof Grafström.

Biografi

A. har i sin fångvårdsverksamhet utgått från straffets uppgift att vara såväl samhället som de dömda till gagn, och han har sökt nå detta medelst en mera individuell behandling av fångarna. I sådant syfte har en klassificering och gruppindelning genomförts, avseende bland annat att för unga, mera påverkbara fångar låta straffet framträda som en verklig uppfostringsåtgärd, att lämna vård av psykiatriskt utbildade läkare åt sinnessjuka, abnorma och andligt efterblivna, att omlägga cellstraffet till undvikande av dess skadliga inverkan samt att i större utsträckning bereda fångar arbete i fria luften genom trädgårds-, jordbruks- och andra odlingsföretag. På A:s initiativ och under hans medverkan har den för sådana reformer nödvändiga nya verkställighetslag, som börjat tillämpas 1917, kommit till stånd. Samtidigt har han arbetat för en utvidgad hjälpverksamhet även från fångvårdens och dess tjänstemäns sida under den första, brydsamma tiden efter fångarnas frigivning. I samband med ökade krav på utbildning och duglighet ha förbättrade avlönings villkor utverkats för bevakningskåren. A. har även tagit till pennan i frågor rörande fångvården. Vid sidan härom har han framträtt som lyriker. I ämnesval och uppfattning höra hans dikter närmast samman med en något äldre riktning inom lyriken, idylldiktningen, rent formellt åter förete de yngre drag.

Författare

W. Enblom.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Målerier. Af Hans Wik. ¦ Sthm 1889. 4: o 186 s. [Dikter.] — Redogörelse för i utlandet vidtagna åtgärder till beredande af upplysningar angående dömde förbrytare (i Förslag till förordning ang. straffregister... afg. af den af Kongl. Maj: t d. 11 sept. 1891 tillsatta komité..., Sthm 1892. 4:o 30 s.). — Rimlek och färgspel. Af'Hans Vik; Sthm 1894. 180 s. — Vågsvall. Af Hans Vik. Sthm 1898. 175 s. — Historik [rör. operans i Stockholm ombyggnad] (K. operabyggnaden. Festskr; utg. af teaterbyggnadskonsortiet, 1898, s. 1—18). — I Tornedalen (Ord och bild, Arg. 8, 1899, s. 641—650). — Det lyckliga landet. Af Hans Vik. Sthni 1904. 138 s. — Ur C. J. L. Almqvists lif. Utdrag ur bref (Ord och bird. Arg. 13, 1904, s. 1—25). — Svenska lagar om straffskärpning, villkorlig frigifning och villkorlig dom (Nord. Tidsskr. for Fasngselsvaesen, Aarg. 30, 1907, s. 1—15). — Artur Hazelius. Några minnesord (Ord och bild, Årg. 16, 1907, s. 305—315). — Kvinnoöden. Teckningar från de dömdas värld, Sthm 1909. 42 s. (Skrifter utg. af sv. sällsk. för nykterhet och folkuppfostran, 1908: 4.) — Fångvårdskongressen i Washington år 1910 (Nord. Tidsskr. for Fasngselsvaesen, Aarg. 34, 1911, s. lr-26). — Kyrkans uppgifter i fråga om lösdrifvarvården. Föredrag. Gävle 1912. 13 s. — Svenska fångvårdens reformsträfvanden år 1912 (Nord. Tidsskr. for Strafferet, Aarg. 1, 1913, s. 76—88). — Carl Krohne (ibid., s. 139—152). — Om straff och straffverkställighet. Några grundlinjer till bevakningsskolans tjänst. Af V. A—t. Sthm 1913. 37 s. — Förfelag till lag angående verkställighet af straffarbete och fängelsestraff (Nord. Tidsskr. for Strafferet, Aarg. 3, 1915, s. 274—287). — Några erinringar i anledning af prof. Thyréns strafflagsförslag (ibid., Aarg. 4, .1916, s. 115—126). — Förslag till ny lag angående villkorlig straffdom och ändringar i lagen angående villkorlig frigifning (ibid., Aarg. 5, 1917, s. 245—257). — Litterära bidrag i tidskrifter och kalendrar; diskussionsinlägg i Förhandl. vid sv. kriminalistfören: s ord. årsmöte i Stockholm d. 30 aug. 1912, artiklar i Nord. familjebok, 2: a uppl., m. m.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Viktor E Almquist, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5706, Svenskt biografiskt lexikon (art av W. Enblom.), hämtad 2020-12-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5706
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Viktor E Almquist, urn:sbl:5706, Svenskt biografiskt lexikon (art av W. Enblom.), hämtad 2020-12-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se