Ebba G Ramsay

Född:1828-10-01 – Nikolai församling, Stockholms län
Död:1922-10-29 – Jönköpings Sofia församling, Jönköpings län

Författare, Översättare


Band 29 (1995-1997), sida 640.

Meriter

Ramsay, Ebba Gustava, f 1 okt 1828 i Sthlm, Nik, d 29 okt 1922 i Jönköping, Sofia. Föräldrar: tulldistriktschefen Wilhelm Svedin Karström (bd 20, s 774) o Carolina Catharina Almqvist. Filantropiskt verksam i Sthlm, Gbg o Jönköping, red för Sv söndagsskole-bibliotek 72, Gbgs Barn-tidn 73, grundade hem för vanföra barn (Wilhelmsro) 74, förf, översättare.

G 4 dec 1856 i Gbg, Domk, m kaptenen vid väg- o vattenbyggnadskåren Carl Magnus Ramsay, f 4 okt 1823 i Esbo, Åbo o Björneborgs län, Finland, d 10 sept 1864 i Jönköping, Östra, son till brukspatronen Adolf Henrik R o Hedvig Catharina Myrberg.

Biografi

R växte upp i Sthlm i en djupt religiös ämbetsmannafamilj. 1847 flyttade familjen till Gbg, dit hon senare återvände för en tioårsperiod efter sin makes död. I Sthlm fick R utbildning i språk och musik, bl a vid Augusta Bjurströms pension och vid Adolf Lindblads (bd 23) institut. Tidigt lärde R sig också att teckna och måla, något som kom att bli en av hennes förströelser. Hon målade t ex akvareller under resor och miniatyrporträtt.

I huvudstaden kom R tidigt i kontakt med den inomkyrkliga väckelsen och mötte där Betty Posse (s 454) och Mathilda Foy (bd 16). Tillsammans verkade de som sv kyrkans första söndagsskolelärarinnor. Senare översatte R till svenska andligt uppbyggliga skrifter. Då hon själv började författa, byggdes hennes dikter upp kring en traditionell religiös tematik, där jordelivets vedermödor kontrasteras mot den salighet som kan uppnås genom Guds nåd efter döden. Hennes religiöst grundade sociala engagemang kom till uttryck i flera av dikterna. Från 1870-talet engagerade sig R i inre missionsverksamhet i Jönköping.

I början av 1860-talet grundade R i Jönköping en småbarnsskola, som sedermera utvecklades till en betydande institution. Hon hade dock inlett sin filantropiska verksamhet redan tidigare i Gbg. Där verkade hon bl a som sekreterare i en förening som gav stöd åt fattiga, ensamstående mödrar. Genom detta arbete kom hon i kontakt med sjuka handikappade barn. Vad dessa barns problem kunde innebära hade R redan under barndomen haft nära inpå sig, då en yngre bror skadade sig genom ett fall och blev svårt rörelsehindrad. En viktig impuls till socialt arbete fick R också genom en resa till England 1854, då hon särskilt blev uppmärksam på handikappade barns villkor.

Omkr 1850 påbörjade R i liten skala arbetet med att ge handikappade kroniskt sjuka barn särskild vård. I Gbg anordnade hon först söndagsskola och fick senare dll stånd sommarkolonier i skärgården för sådana barn. Dessa insatser blev förberedelser för ett mera organiserat arbete på handikappområdet. R:s far inköpte för R:s räkning 1872 en gård utanför Jönköping. Denna kallades efter fadern för Wilhelmsro, och där skapade hon ett hem för kroniskt sjuka och "vanföra och sinnesslöa barn". Hemmet, som R ledde till sin död, började sin verksamhet 1874 med tolv barn och blev den första sv institutionen för dubbelhandikappade. Verksamheten finansierades ursprungligen med hjälp av insamlade medel och elevavgifter; så småningom tillkom bidrag från stat och landsting, vilket gav expansionsmöjligheter.

I Sverige hade ännu på 1800-talet syn-och hörselskadade liksom förståndshandikappade barns villkor endast föranlett begränsade åtgärder från samhällets sida. Avsikten hade genomgående varit att skapa samhällsnyttiga medborgare även av handikappade. R:s mål däremot var, åtminstone inledningsvis, att ge gravt handikappade barn som inte kunde rehabiliteras vård och omsorg utan att snegla på nyttoaspekten. Samma vårdideologiska tänkande kom att ligga till grund för det 1879 grundade Sällskapet för fattiga, obotligt sjuka och vanföra barns vård, senare Sällskapet Eugeniahemmet. De första barn som detta sällskap tog hand om inkvarterades för övrigt tillfälligt hos R. Förutom att vara föregångare inom vården av handikappade blev R också en viktig propagandist för att nå en förbättring för den utsatta gruppens villkor.

1889 ändrades inriktningen på arbete vid Wilhelmsro, så att anstalten, kallad Hoppet, kom att prioritera vården av epileptiska barn. Även på detta område framstår R som pionjär. Wilhelmsroanstalten för epileptiska barn begränsade efter ett tiotal år sin verksamhet till att endast omfatta sådana barn som var mottagliga för teoretisk utbildning. I konsekvens med sina ursprungliga vårdidéer fortsatte dock R att framhålla behovet av vård för de s k obildbara, förståndshandikappade med eller utan epilepsi. Till stöd för denna upplysningsverksamhet bildades föreningen Rädda Sveriges eländigaste barn. Med utgångspunkt i sin religiösa övertygelse beskrev R obildbara handikappade både som "människors sorgebarn" och "Guds skötebarn".

Författare

Staffan FörhammarSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från R i GUB (bl a till H Hedlund o över 70 st till S A Hedlund), KB (bl a till Sophie Adlersparre), LUB (bl a till F Ewerlöf), UUB (bl a till T Fries) o i SSA.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten (i regel sign E. R-y): Sanning och dikt. Pennritningar från skärgården. Gbg 1854. 250 s. [Anon; byggd på uppg från fadern V Karström.] –Jul-gåfva åt barn. Några predikn, fr eng bearb af en barnavän. 1*. Gbg 1861. 48 s. [Anon.] – Söndag hela veckan. Bearb ... af E. R. Gbg 1861. 87 s. [Sign.] (Läsning för söndagsskolor, 1.) [Ny utg:] ... veckan. Berättelse för barn o ungdom. 1877. 74 s. [Anon.] - Barnansig-ten, barnahänder, barnaord. Bearb ... Gbg 1862. 80 s. [Sign.] (Ibid, 2.) – Synda icke med din tunga. [Rubr.] Jönköping 1862. 4 s. [Sign.] – Våren saktmodige och Den förlorade riksdalern ... Säljes ull ett välgörande ändamål. Gbg 1865. 64 s. [Sign.] (Ibid, 3.) – Bed och arbeta. Gbg 1866. 36 s. [Sign.] (Ibid, 4.) – Lilla Lena eller Hvit som snö. Fri bearb... Gbg 1867. 45 s. [Sign.] (Ibid, 5.) 2. uppl [omsl] Sthlm 1870. 70 s. [Annan utg] Hfors 1886. 64 s. – Fågelboet eller barnens verksamhet vid barnahemmen i Sverige. Säljes till förmån för en söndagsskola. Sthlm 1868. 30 s. [Sign.] (Ibid, 6.) 2. uppl 1870. 45 s. – Kort skildring af Ost-Afrikas folk och länder. [l]-2. Gbg 1870–71. [Sign.] (Ibid, 8–9.) 1. Egypten. [Rubr.] 32 s. 2. Ethiopien. 32 s. [Ny utökad utg:] H 1–5. Sthlm 1872–74. (Missions-läsning för söndagsskolor 1-5 [omsl].) 1–2. 1872. 36, 36 s. 3.-5. Kunama. 1874. 32, 32, 36 s. - Om symötesföreningar i Göteborg. Gbg 1870-71. 48 s. [Sign.] - Små naturpredikanter. [Omsl:] Fri öfvers ... Sthlm 1871. 124 s, 6 pl-bl. [Föret sign.] - Små sjelfförsakelser. (Bearb ...) (Barntidningen Linnea, [årg 10,] 1871, Linköping, s 104-108). - Aqvareller från en resa. 1*. En vinter i Frankrike. Sthlm 1873. 204 s. [Sign.] – En aqvarell från mellersta Sverige (Svalan, veckotidn för fa-miliekretsar, utg af Lea, 1873, Sthlm, fol, n:o 32, s [6] f). – Stjernor i en stormig natt eller Ljus från katakomberna ... Fri bearb ... Sthlm 1874. 134 s. [Sign.] -En kort teckning af Dwight L. Moody... Säljes till förmån för Minnets Hem för sjuka o lemmalytta barn å Wilhelmsro nära Jönköping. Gbg 1875. 15 s. [Sign.] (Minnets blad, 1.) – Hvad Stor-Britanniens qvinnor göra för nykterhetens främjande (Arbetarens vän, [årg 1,] 1875, Sthlm, 4:o, s 40; sign). – En söndags-frukost i Glasgow, skildrad (ibid, [2,] 1876, s 50 f; sign). – Om arbetarebostäder (Läsning för folket, bd 8 = årg 42,1876, Sthlm, s 322–329; sign). – Hvad skola barnen kosta? Skildring af erfarenheter i Wilhelms Minnes hem för sjuka o vanföra barn. Jönköping 1877. 63 s. [Sign.] – Step by step onward! A narrative of a cripples' home in Sweden, by a Swedish lady. 5. ed London 1877. 72 s. [Ny utg se nedan 1883.] - Minne från nordmännens tid i Kent (Land och folk, illustr tidn för folklifsteckningar o reseskildringar, 1877, Sthlm, s 124–128). – En Magdalenafest (Tidskrift för hemmet, tillegnad Nordens qvinnor, årg 19, 1877, Sthlm, s 308-311; sign). – A few more steps onward. Last year's experiences of a cripples' home in Sweden. By... London 1878. 56 s. [Föret sign.] 2. ed s å. [Ny utg se nedan 1883.] – Steps in Sweden. Experiences in a cripples' home from May, 1878, to May, 1879. By... London 1879. 64 s. [Anon; d:o.] – Några ord om vårt lands kräfta – dryckenskapen. [Rubr.] Jönköping 1879. 8s. [Sign.] – Om nykterhetsvärdshus. 1. Om nykterhetssaken. 2. Om Jönköpings arbetarevänner. Jönköping [1878?]. 16 s. [Sign.] – Arbete vid vägkanten. Af E'"> [Jönköping 1879?] (4) s. [Sign.] [Nya utg] Jönköping [1881.] ... Omjulbrefsmissionen. [Rubr.] Sthlm 1889. 4 s. – Bibel- och böneföreningens syftemål. [Rubr.] Jönköping [1879]. 4 s. [Anon.] [Nyautg:] 1880. (4) s. Om bibel-... [Rubr.] Jönköping [1881]. (4) s. [Sign.] – En sjuårsberättelse om ett sjukhem för barn. [Omsl:] Tillegnad Sveriges sällskaper för sjuka barns vård. Jönköping 1880. 96 s. [Sign.] – Förvissnade blommor. [Rubr.] Jönköping 1882. (4) s. [Sign.] – Treasures of the snow. Eight flowers from the Arctic regions collected during Swedish polar expeditions. Painted by E de Ramsay. [Kartong.] Hamburg [1882?] (2) s, 81ösapl. [2 var.] – The Bible Hotel Mission begun "In memoriam" of Jacob van Lisfeld. 3. ed [rubr] London [1882]. 13 s. Övers: Bibel-hotellet i Amsterdam. Sthlm 1883. lOs. [Sign.] [Nyutg] Jönköping 1885. Ils. – Guided step by step, a revised ed of the narratives "Step by step onward," "A few more ¦ steps" and "Steps in Sweden," with three prints by E de Ramsay. London & Hamburg [1883]. 167 s. – Om bibel- och böneföreningen. [Rubr.] Jönköping 1885. 4 s. [Sign.] – Om barns hälsovård af E. R-y. Jönköping 1885. 11 s. [Undert Fru Ramsay.] – Det evangeliska föreningshuset. [Rubr.] Jönköping 1885.4 s. [Sign.] – Ett hopp för de epilepdska barnen i Sverige. Jönköping 1886. 4 s. [Anon.] – Jönköpings första småbarnsskola. Jönköping 1888. 4 s. [Sign; ur Jönköpings-posten s å, 3/5.] – Om ett epileptiskt hem för hela Sverige (De värnlösas vän, 1888, Sthlm, 4:o, s 32; sign). – Om ett epileptiskt hem. Jönköping 1889. 4:o. 2 s. [Sign.] - Om pastorn, theologie doktorn och jo-hanniter-riddaren [Friedrich] Wilhelm von Bodel-schwing[h] i Bielefeld. Jönköping 1890. 8 s. [Sign.] -Känner du dll Bibel- och böneföreningen? [Rubr.] Jönköping 1890. 7 s. [Sign.] [Ny utg] 1892. 4 s. – De epileptiska barnen. [Rubr.] Jönköping 1891. 4:o. 1 bl. [Undert sign.] – Sveriges olycksbarn. Jönköping 1891. 8 s. [Sign.] - En kort promemoria till den rättänkande allmänheten om en kronas bidrag, som hjelp till friplatser för medellösa epilepdska barn. Jönköping 1892. 8 s. [Sign.] – Barnens kärlekstjänst i vingården. [Rubr.] Jönköping 1892. 8 s. [Sign.] - Hem för epilepdska barn. Ett oeftergifligt behof i Sverige ... herrar riksdags- o landstingsmän tillegnad. Jönköping 1892. 8 s. [Sign.] – Glöm ej blomstermissionen! (Idun, [årg 5,] 1892, Sthlm, 4:o, s 253 f). – löm ej blomstermissionen! [Rubr.] Christianstad [1893]. 4s. [Sign.] – "Den högste barnavännen". [Rubr.] Jönköping 1893. 4 s. [Sign.] [Ny utg] 1893. 1 bl. [Anon.] -Om Wilhelmsrokolonien för barn. Jönköping 1894. 4 s. [Sign.] - Om 'Tillflykten", hem för obildbara, epileptiska barn. Öppnad 1894 på Wilhelmsro. [Rubr.] Jönköping 1895. (4) s. [Sign.] – Om barnkolonier och barnfrälsnings-föreningar. [Rubr.] Jönköping 1897. 8 s. [Sign.] – R. S. E. B. [Rädda Sveriges eländigaste barn.] Jönköping 1898. 8 s. [Ny uppl] 1900. [Nya utg:] R. S. E. B. [Rubr.] 1901.1905. – Vårt 25-års jubileum 1877–1902. Till Bibel- o böneföreningens medlemmar. [Rubr.] Jönköping 1901. 4 s. [Sign s 3.] – Ett besök i Kristiania. Sept 1900. Af E. R. [Sthlm (tr Upps) 1901.] 18 s. [Sign; Läsning för hemmet, valda skrifter... utg af E Kjellberg & N Beskow, bd 23,1901, 3.] – Henry Dunant, Röda korsets uppkomst och Genèvekonventionen ... Af E. R. [Sthlm ... 1901.] 36 s. [Sign; ibid, 8.] – Anstalten Bethel vid Bielefeld ... Af E. R. [Sthlm ... 1901.] 31 s. [Sign; ibid, 12.] – I Bethel vid Bielefeld (Dagny ... utg af Fredrika-Bremer-förb, [N F, årg 4,] 1901, Sthlm, s 224–226; sign). – Om R. S. E. B. hem. Helsingborg 1901.4 s. [Sign; ur Illustrerad svensk tidskr så.] – 'Tag och läs." Augustini lif. Jönköping 1902. [Undert Fru Ramsay.] – Menniskors sorgebarn Guds skötebarn. Föredr vid 5:te skandinaviska abnormskolemötet i Stockholm d 6–10 juli 1903. Jönköping 1903. 8 s. [Sign.] – Salighet. Några Jesu ord tolkade i bunden form. Örebro 1905. 12 s. [Sign.] – Längtan efter Gud med flera sånger och dikter. Örebro 1905. 72 s. [Sign.] – Korta betraktelser. Örebro 1905. 104 s. [Sign.] – Om flydda tider. Ur en gammal dagbok. Wilhelmsro, Kortebo (tr Jönköping), 1905. 56 s. [Sign.] – Hvarför jag söndagligen går i kyrkan. [Rubr.] Jönköping 1908. 8 s. [Sign.] – Ett stolt sinne (Betty [Jansson] m fl, Vid hemmets härd, berättelser .... Köping 1910, s 52-89). - Mathilda Hultman. Ett femtioårigt minne. [Rubr.] Jönköping 1912. 4:o. (4) s. – Aftryck ur Nyt Abnormeskole Tidskrift. Ett föredr ...Jönköping 1912. 8 s. (Arbete under lifvets aftontimmar, 2.) – Om bönhörelse. Några minnesord till medlemmarna i Bibel- o bönefören. Jönköping 1913. 8 s. (Ibid, 3.) – Barnsjukhemmet och K. F. U. K Minnen från 1870- o -80-talen. Jönköping 1913. 8 s. – En adventssöndag i Fristaden. [Rubr.] Jönköping 1915.1 s. [Om Institutet för epileptiska kvinnor.] – Epileptikervården i vårt land. Om de vunna erfarenheterna. [Rubr.] Jönköping 1915. 4:o. Is. – Om arbete i stad och på land under det nionde årtiondet som börjats 1918. Jönköping 1918. 8 s. (Arbete under lifvets aftontimmar, 6.) – Från mina barndomsdagar, 1828-1845. [Wilhelmsro, tr] Sthlm 1919. VIII, 85 s, 1 portr. [Ibid, 4/5.] – Flera bidrag i: Förr och nu, 1870–74, 1876–77, Sthlm, 4:o, Frideborg, christlig folkkalender utg af B Wadström, för 1876, 1877, 1878, 1891, Sthlm, o Illustrerad svensk tidskrift, årg 2,1901, Hälsingborg.

Översatt (i regel från eng o under sign E. R-y): [C M Sedgwick:] Gift och ogift eller Ännu några sanna skildringar ur det husliga lifvet, d 1–2, Gefle 1852–53, 353, 367 s (Familj-bibliothek .... h 10–11, anon), Emma eller En moders bön, Gbg 1857, 168 s (anon); H. C. Knig[h] t, Vändningspunkten i lifvet eller Guds andes nådeverkningar i en flickskola, Gefle 1853, 57 s (ibid, 9, anon), [nya utg:] Jönköping 1863, 88 s, o [dens,] Vändpunkten i lifvet, skildringar ur verkligheten för de unga, Sthlm 1879, 32 s, 3.[!] uppl 1894, 47 s; W. B. Mackenzie, Äktenskapet, dess pligter, sorger o fröjder, Gbg 1857,92 s (anon); G W Mylne, Förbönen, en pligt o en magt, Gbg 1861,142 s (sign, Bibliothek för den christliga familjen, h 6); N Roussel, Några ord mot Ernst Renan [!], Gbg 1864,45 s (sign); E Premiss, Mot himmelen, bearb, Sthlm 1871, 196 s (sign), 2. uppl [omsl] 1875, 183 s, 2.[1] revid uppl 1891, 186 s; [C M Tucker, sign] A. L. O. E.: Högmodets fångar, Sthlm 1871, 166 s (sign), 2. uppl 1872, 3. uppl 1879, 183 s, [ny utg] Chicago 1881, 165 s, 1890, Cyril Ashley, Sthlm 1873, 171 s (sign), 2. uppl 1878, 173 s, Hjertats afgudar, fri öfvers, Sthlm 1873, 184 s (sign), 2. uppl 1881, 212 s, [ny utg] Chicago 1890,116 s, På hemvägen, "En Kristens resa" tillämpad på ungdomens hvardagslif, ... fri öfvers, Sthlm 1873, 164 s (sign, [omsk] Söndagsläsning för de unga, 1), [ny utg] Chicago 1881, 148 s, 1890, Claudia, berättelse, Sthlm 1874, 200 s (sign), Flora Vernon eller En from moders dotter, fri öfvers, Sthlm 1874,119 s (sign), [ny utg] Chicago 1891, 174 s, Röfvarkulan, en berättelse från Italien, Sthlm 1874, 147 s (sign), [ny utg] Chicago 1883, 179 s, En moders dagboksanteckningar, Sthlm 1874, 86 s (sign), Parlamentet i lekrummet, Sthlm 1874, 92 s (sign, De ungas bibliotek, 3), Ett paradis, berättelse, Sthlm 1875,180 s (sign), Seger öfver midianiterna, Sthlm 1875,191 s (sign), [ny utg] Chicago 1882,184 s (anon), Befrielsen ur Egypten, Sthlm 1875, 266 s (sign), [ny utg] Chicago 1882, 254 s (anon), 1890, En blomsterkrans, fri öfVers, Sthlm 1875, 48 s (sign [Söndagsiäsning 8]), Slottsfrun i Provence, en berättelse från fr revolutionstiden, Sthlm 1876, 234 s (sign), Makkabeernas frihetskrig, en berättelse, grundad på judiska historien, Sthlm 1877, 227 s (sign), Strid och frid, en berättelse om återtåget från Kabul, Sthlm 1877, 146 s (sign, [omsl:] Söndagsläsning 9), [ny utg] Chicago 1882, 174 s, 1889, Tro hopp och kärlek, berättelse, Sthlm 1877, 134 s (sign), [ny utg:] ... belysande Korinterbrefvets trettonde kapitel, Chicago 1885,224 s (anon), Indiska bilder, Sthlm 1879, 158 s (sign), Silfverskrinet, berättelse, Sthlm 1881, 155 s (sign), [nyulg] Chicago 1891, 172 s, Den förlorade ädelstenen, berättelse, Stiilm 1882, 127 s (sign), Silfvernycklarne, en berättelse .... Jönköping 1886, 148 s (sign), Konung Davids syn [rubr], Jönköping 1888, (4) s (sign), Ett tafvelgalleri, Sthlm 1888, 68 s (sign), A Gray, Herrans bön tillämpad på det dagliga lifvet, 1–6/7, Sthlm 1873-74 (sign, [omsl:] Söndagsläsn 2–6): 1. Nettys uppgift, "Fader vår ... ditt namn", 1873, 64 s, 2. Lilla Greta, "Tillkom-me ditt rike", 1874, 59 s, 3. Gretas stadshem, "Ske ... jorden", 1874, 57 s, 4. Den lilla gatsoperskan, 'Vårt... i dag", 1874, 56 s, 5–6/7. Lilla Rosa, "Förlåt ... äro", 1874, 60 s, o Ned Dolans vindskammare, "Inled ... ondo", 1874, 62 s, [ny utg] 1882: 1. Nellys pröfning eller "Helgadt... namn, 77 s, 2.... eller "Tillkomme 76 s, 3. Gretas hem eller "Ske 78 s, 4.... eller 'Vårt 75 s, 5. Rosa Conroy eller "Förlåt77 s, 6/7. Två vänner eller "Inled 76 s, 2. uppl 1885: 2 o 4: 3. uppl 1889, 78, 78 s, 1: 3. uppl [omsl] 1890, 80 s, 3 o 5–6: 3. uppl 1890, 80, 79, 80 s, [ny utg:] Lilla Greta och hennes vänner [kartongomsl], 1899: 1 o 6: 3. uppl [omsl], 80,80 s, 2 o 5: 2. [omsl: 3.] uppl, 79,80 s, 3–4: 2. uppl, 80, 80 s; D. L. Moody: Hvad synes eder om Kristus?, en predikan, Gbg 1876, 15 s (sign), Den döende röfvaren, Luk. 23: 39-43, Sthlm 1876, 22 s, 2. uppl 1876,17 s, 3. uppl 1886,16 s, 4. uppl:... röfvaren, 1897; E. Hoare, Rom, Turkiet och Jerusalem, Jönköping 1878, 63 s (sign); W Ker, Brudgummens ankomst, [omsl:] bearbetn, Jönköping, Wilhelmsro, 1879, 24 s (sign); [E] Charles [f Ruddle], Öfvervinnande och skall öfvervinna, Jönköping 1880, 142 s (sign); G Guinness, Om Bibelns och naturens kronologiska överensstämmelse ... [omsl:] bearbetn, Jönköping 1880, 64 s (sign); F R Havergal, Konungsliga bud eller Morgontankar för konungens tjenare, Sdrlm 1880, 152 s (anon), 2.-3. uppl 1883, 1890, 156 s, d:o [rubr, förlagsreklam], Jönköping 1881, 4 s; P Strube, Blifven i Mig, ett ord dl] Kristi lärjungar, Jönköping 1885, 23 s (sign); J Disselhoff, Paulus, Jesu Rrisd tjänare ... från tyskan, Sthlm 1901, 150 s (sign); R de Benzoa, En idyll bland bergen (Illustrerad sv tidskr, årg 2, 1901, Hälsingborg, s 401–409, från sp). – H Alford, De saligen dödas tillstånd före uppståndelsen enligt Bibelns lära, adventsföredrag... sammandr, Jönköping 1911, 14 s (Arbete under lifvets aftontimmar, 1); F Bettex, Om smaken, ett kåseri, Upps 1914, 94 s; E Modersohn, I människosonens dagar, en berättelse om framtiden ... från 28:e tyska uppl, Upps 1916, 88 s, [2.] uppl 1917, 63 s, 3.-4. uppl 1919,1922; B. Keller, Profeten Daniel, förklarad för blbelforskan- de kristna ... från 5. tyska uppl, Upps 1917, 243 s; M Lonsdale, Syster Dora, en levnadsteckn, Upps 1918, 170 s [om Dorothy Wyndlow Pattison]; W. Schlatter, Femtio år i Kina: Rudolf Lechler, en livsbild från Basels missionssällskaps verksamhet i Kina, Sthlm 1918, 206 s; friare övers av arb utan förf se under Tr arb.

Redigerat: Söndagsskole-bibliotek för barn och klassföreståndare. Cykel 1–2. [12 + 12 h.] Gbg 1872–73. 303 s, VIII, 317 s. – Göteborgs barn-tidning. 1873, n:o 1–12. Gbg 1873-74. 192 s. [Föret sign; omsl.]

Utgivit: Små aftonstunder med barnen. 1–2. Gbg 1873–74. [Sign.] 1. Lilla Calles förmak. (Utdrag ur "Söndagsskolebibliotek".) 2. uppl [omsl]. 63 s. 2. En kort skildring af Barnaföreningen i Göteborg. 32 s. – D. L. Moody, Vår herres Jesu Kristi varkunsamhet. Föredr, uppteckn. Gbg 1875. 16 s. [Sign.] (Minnets blad 2.)

Källor och litteratur

Källor o litt: Bör staten till uppfostran o vård omhändertaga de blinda dövstumma o de blinda sinnesslöa? Betänkande ... [ang] Drottn Sofias stiftelse (1913); S Förhammar, Från tärande till närande. Handikapputbildn:s bakgrund o socialpolitiska funktion i 1800-talets Sverige (1991); dens, Organiserad filan-tropi i Sverige under 1800-talets senare del (Sc 1995); B Jordansson, "Goda människor från Gbg". Fattigvård o välgörenhet under 1800-talet (På tröskeln till välfärden. Välgörenhetsformer o arenor i Norden 18001930, ed M Taussi Sjöberg o T Vammen, 1995); M Lagerberg, Göteborgare, 2 (1914); SKL; SMoK; A Vestling, E R, minnesteckn (Växjö stifts hembygdskal 1923).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ebba G Ramsay, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7522, Svenskt biografiskt lexikon (art av Staffan Förhammar), hämtad 2024-04-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7522
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ebba G Ramsay, urn:sbl:7522, Svenskt biografiskt lexikon (art av Staffan Förhammar), hämtad 2024-04-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se