Murray, släktBand 26 (1987-1989), sida 84.

Biografi

Murray, namn på olika släkter från det skotska grevskapet Moray (Robert M, s 18). Vissa av dessa har fått ärftliga adelstitlar i Skottland, men något genealogiskt samband mellan dessa adelsätter och den sv släkten M har ej kunnat påvisas.

Köpmannen Johan M (d 1722) i Memel gifte sig 1694 med en dotter till körsnären där Andreas Murreij (d 1705, 71 år gammal), med vilken han dock ej kunnat visas ha varit besläktad. Deras son pastor primarius i Tyska församlingen i Sthlm teol dr Andreas M (1695–1771) var i sitt första äktenskap far till Johann Philipp M (1726–76), som inskrevs vid universiteten i Königsberg 1742, Uppsala 1746 och Göttingen 1747 och vid sistnämnda lärosäte blev magister 1748, eo professor 1755 och ordinarie professor 1762. I sitt författarskap behandlade Philipp M framför allt ämnen ur forn- och medeltidens nordiska och engelska historia, såsom runorna, fornnordisk historieskrivning, skandinavisk bosättning i Storbritannien och konung Eriks av Pommern gemål Filippa av England, och han skrev också om mynt, sigill och vattenmärken. Som översättare och recensent gjorde han en kulturförmedlande insats av betydande mått, och han korresponderade med åtskilliga tyska och svenska vetenskapsmän. Som föreläsare hade M emellertid ibland svårt att hävda sig i konkurrens med andra, och han blev aldrig något av de stora namnen i universitetets i Göttingen historia. Han blev stamfar för en tysk släktgren, som utdog på manssidan 1953, sedan två yngre släktmedlemmar stupat i Frankrike 1917 resp Ryssland 1942.

Yngre halvbröder till Johann Philipp M var professor Johann Andreas M (M 1) och biskop Gustaf M (M 2). Den senare adlades 1810 enligt RF § 37. Han var i äktenskap med en dotter till biskop Eric Lamberg (bd 22, s 196 f) far till riksbankskamreraren Gustaf Andreas M (1784–1824), som var svärfar till kontraktsprosten och riksdagsmannen Anders Georg Elfström (bd 13) och morfar till häradshövdingen, riksdagsmannen och statsrådet Gustaf J G A Berg (bd 3). Gustaf Andreas M:s bror postmästaren, stadskassören och tullkammarföreståndaren i Säter Johan Jacob M (1800–1870) var far till apotekaren John Axel Georg M (1841-1914) i Sthlm, som var ledamot av apotekarsocietetens direktion 1883–96, av styrelsen för Farmaceutiska institutet 1892–1900 och av överstyrelsen för Sthlms folkskolor 1895–1905 och revisor av medicinaltaxorna 1884–1906. Den adliga släktgrenen dog ut på manssidan 1934 med en brorson till Axel M.

M 1:s och M 2:s yngste bror, professor Adolph M (M 3) var i sitt första äktenskap — med en dotter till professor Carl Aurivillius (bd 2) - far till Carl Adolph M (1785-1847), som blev grosshandlare i Gbg 1813, USA:s konsul där 1828 och föreståndare för Gbgs handelsinstitut 1829. Hans son George M (1844-1911) blev 1872 föreståndare för Tändsticksfabriksab Vulcans i Tidaholm huvudkontor i Gbg och 1875 VD för detta bolag (jfr bd 14, s 600), som tack vare honom under några år kom att bli världens största tändsticksfabrik och mot slutet av seklet sysselsatte 1330 arbetare. Han anpassade sig efter kundernas önskemål och tillverkade större antal olika askformat, etiketter etc än någon annan fabrik. Då Jönköpings och Vulcans tändsticksfabriksab bildades 1903 genom Vulcans sammanslagning med bl a Jönköpings tändsticksfabrik (jfr bd 24, s 586), drog sig M tillbaka till privatlivet. 1893-96 var han ledamot av Gbgs stadsfullmäktige. M:s memoarer om Tändsticksfabriksab Vulcan finns hos Tändsticksmuseet i Jönköping (xeroxkopia i RA). Hans bror Robert M (1846–1932) blev med lic vid Kl 1876 och var professor och överlärare i sjukgymnastik vid GCI 1887–1912. Han var en originell och medryckande föreläsare och skrev ett stort antal värdefulla uppsatser bl a i Tidskrift i gymnastik och i Hygiea. Son till honom var kh Oskar Adolf M (1879–1940) i Vänge, Upps. Adolf M var i äktenskap med Anne-Margrethe M, f Mannerfelt (bd 25, s 78) far till fd domprosten i Strängnäs teol dr Robert M (f 1908, d 2000[1]).

I sitt andra äktenskap – med en dotter till biskop Eric Lamberg, en halvsyster till M 2:s hustru – var M 3 far till tre döttrar, som var uppskattade för sina vackra sångröster. En av dem gifte sig med disponenten Claes Abraham Grill (bd 17, s 278). Bror till dem var grosshandlaren och sångaren Erik Fredrik Uno M (1791–1870) i Sthlm. Uno M var svärfar till disponenten Pehr Erland Lagerhjelm (bd 22) och till direktören och riksdagsmannen Vollrath Tham samt far till majoren och trafikchefen vid järnvägen Oxelösund—Flen— Eskilstuna Adolf Wilhelm M (1831–94). Denne var i äktenskap med en syster till Lagerhjelm far till Ellen Johanna Charlotta Widén, f M (1866–1944), som var gift med statsrådet och sedermera landshövdingen i Jämtlands län Johan Widén. Ellen Widén tog i hans län initiativ till föreningen Jämtslöjd, länsantikvariebefattningen, en kyrklig utställning 1911 och länets konstförening. Bröder till henne var överste Carl Adolf Alfred M (M 4) och statsrådet och landshövdingen Walter M (M 5). Den förre var far till generallöjtnanten Malcolm M (f 1904, d 1995[2]) och till överste Gilbert M (f 1914, d 2008[3]). Bror till M 4 och M 5 var vice VD:en i Brand- och lifförsäkringsab Svea Johan Henrik M (1874–1953).

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: Elgenstierna; Slägten M, bilderodata 1665-1931 (1931); Släkten M i Sveri- ge den 1 jan 1969 (1969); Sv släktkalendern, 10 (1930; tr 1929); CH Tersmeden, Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel (1886); L Wikström, Kalender över ointroducerad adels förening 1985 (1985). - Släktens ursprung o äldsta led: Mal-colm M:s ms Genealogisk utredning rörande M:ar-na i Tyskland (ex i M:ska släktarkivet, vol 272, VA:s dep i Sthlms UB, o i GF); Q A] A[lm]qu[is]t, rec av Slägten Murray (PHT 1932); H Gilling-stam, rec av Kalender över ointroducerad adels förening (PHT 1981); Robert M, Andreas M (1980), o där anf källor. - Andreas M: O F Arends, Geistligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864, 2 (1932); G Hahr, Hinrich Hahr (1966); Index över sv porträtt 1500-1850, 2 (1939); Robert M, a a, o där anf källor; Sthlms hm. — Johann Philipp M: A Grape, Ihreska handskrifts-samhen, 1—2 (1949); L Lindholm, Johan Hinric Liden (1978); S Lindroth, VA:s hist 1739-1818, 1-2 (1967); Robert M, a a, o där anf litt. - Gustaf Andreas M: Index över sv porträtt 1500-1850, 2 (1939); B Ohlssons ms M öfver tjenstemän vid Sveriges riksbank från dess stiftande till nuvarande tid (Riksbankens ms 6), f 28, F o C G Silverstolpes ms Biographisk M öfver bankens embetsmän o betjente (Genealogica 176 o Riksbankens ms 5:3), RA. — Johan facob M: Grape. — John Axel Georg M: TU 85:27, KB; A M v Heijne, Axel M (1987) o där anf källor; F Lennmalm, Sv läkaresällskapets hist 1808-1908 (1908); SMoK; SPG; Sveriges apote-karhist, 1, 4-6 (1910-49); Väd 1914 (1913). -Carl Adolph M: BachCl; Bergskoll; H Fröding, Berättelser ur Gbgs hist under nyare tiden (1924); G Kaleen, Huvuddragen av den sv handelsundervisningens hist fram till år 1830 (1952); E Tegnér, KB:s saml af sv brefvexl:ar (1880). — George M: TU 85:27, KB; A Ahlström, M öfver Gbgs handelsinstituts elever, 1 (1918); BachCl; GCfeder-schiöld], George M (Sv uppslagsbok, 2. uppl, 20, 1951); dens o Ev Feilitzen. Den sv tändsticksindu-striens hist (2. uppl, 1946), s 336-72; Gbgs stads-fullm; C Klingberg, Göta Par Bricoles första hundrade år 1801-1901 (1901); M Lagerberg, Gbgare, 1 (1913), s 82 f, 99, 101, 2 (1914), s 108, 110; CF Lundström, Tändsticksindustrien, dess uppkomst, utveckling o närvarande ståndpunkt (1899), s 52 f; A Åkerlund, Musiklivet inom Göta PB 1801 -1912 (1918). - Robert M (d 1932): Ahlström, a a; K GCI:s hist 1813-1913 (1913), s 336, 370; O K[ra]gh, Robert M (Sv uppslagsbok, 2. uppl, 20, 1951); Lennmalm, aa; SLH 3:2-3 (1895-1901); SPG; Väd? 1931 (1930). - Oskar Adolf M: Adolf M t (SvD 27 dec 1940); H T Ohlsson, Biogr M över sv kyrkans prästerskap 1934 (1934). - M 3:s döttrar: Atterboms bref till sin fästmö 1823-26 (1911); C Molbechs Breweksling med sv:e Forfattere og Vi-denskabsmaend, 1, 3 (1956); M Montgomery— Silfverstolpes memoarer, 2—4 (1914—20). — Erik Fredrik Uno M: A Backström, Löfholmens theater-sällskap 1828-30 (1954); B v Beskows o JE Rydqvists brevväxling, 1 (SAH ifrån år 1886, 57, 1947), s 222, 224, 2 (d:o, 59, 1949), s 188, 222; T Höjer, rec av Basckström, a a (PHT 1955); Index över sv porträtt 1500-1850, 2 (1939); E Åkerberg, Musiklifvet inom ParBricole 1779-1890 (1910). -Ellen Johanna Charlotta Widén, f M: E Festin, Ellen Widén (Jämten 38, 1944); S Sw[ensson], Johan Widén (SMoK 8, 1955); J Widén, Dagboksant:ar 1901-13 (1984), s 298 ff. - Johan Henrik M: K Englund, Försäkring o fusioner ... 1855—1980 (1982); E Sjöblom, 100 år Svea 1866-1966 [1966]; Väv? Sthlmsdelen (1945); Widén, a a; dens, d:o 1914-17 (1984). - Släktarkivaliema: Från bok- o biblioteksvärlden (NTBB 29, 1942), s 31; A Holmberg, Anf.ar om VA:s bibliotek (ny uppl, 1958), s 16; Robert M, M:ska samliarnes o Miska slägtfon-dens tillkomst (Slägten M, 1931, s 5—11; omtr i Släkten M i Sverige den 1 jan 1969, 1969, s 9-18).

Gjorda rättelser och tillägg

1. Dödsår tillagt2014-12-03
2. Dödsår tillagt2014-12-03
3. Dödsår tillagt2014-12-03

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Murray, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8574, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2024-05-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8574
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Murray, släkt, urn:sbl:8574, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2024-05-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se