Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
112 träffar, sida:  1 2 3 
(Horn), Klas Kristersson, Sjöofficer, Riksråd, Fältmarskalk (– 1566)

2 Klas Kristersson, brorson till H 1, d 9 sept 1566 i Stora Åby prästgård (Ög), begr i Uppsala domkyrka. Föräldrar: slottsfogden Krister Klasson (Horn) o Ingeborg Siggesdtr (Sparre). Köksmästare vid hovet 49, jämte H 1 befälhavare över krigsfolket i Finland 12 dec 54, jämte Jakob Bagge överste för de i Viborg förlagda knektarna 27 okt 55, ståthållare ...

Adlersparre, Axel, Riksdagsledamot, Sjöofficer (1812 – 1879)

6. Axel Adlersparre, son till A. 3 och bror till A. 4, f. 27 okt. 1812 å Ottenby kungsgård, d 16 juni 1879 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1 juli 1825–24 febr. 1837; kammarpage hos kronprinsen 1833–37; sekundlöjtnant vid flottan 14 apr. 1837; erhöll tjänstledighet 21 sept. 1838 och seglade därpå över fem år som m...

Almlöf, Anders, Sjöofficer, Hydrograf (1793 – 1858)

Almlöf, Anders, f. 30 maj 1793 i Markims socken, d. 22 apr. 1858 i Stockholm. Föräldrar: soldaten vid Upplands regemente med rotenamnet Flinta (sedermera volontär vid flottan) och Anna Matsdotter. Genomgick Skeppsholms skola; skeppsgosse 1 jan. 1804; sergeant på förhyrd stat vid arméns flotta 26 apr. 1808; styckjunkare å samma stat 1 maj 1809; serg...

Anckarcrantz, Hans, Sjöofficer, Amiral (1690 – 1768)

Anckarcrantz, Hans, f. 1690, d 13 mars 1768. Föräldrar: schoutbynachten Hans Vilhelm Anckarcrantz och Katarina Nop. E. o. lärstyrman 1703; lärstyrman 31 dec. 1706; underlöjtnant 10 sept. 1711; löjtnant 10 okt. 1712 (K. konfirmation 22 dec. s. å.); överlöjtnant 11 jan. 1716; skeppskapten vid sluproddarregementet 28 juni 1718; skeppskapten 5 maj 17...

Ankarcrona, Sten J T C, Sjöofficer, Företagsledare (1861 – 1936)
3. Sten Johan Theodor Claes Ankarcrona, f. 17 jan. 1861 på Huskvarna. Föräldrar: kommendören Johan Henrik Ankarcrona och Ebba Fredrika Bergenstråhle. Elev vid sjökrigsskolan 29 sept. 1873; sjökadett 20 sept. 1877; kadettunderofficer 12 okt. 1878; avlade sjöofficersexamen 9 okt. 1879; underlöjtnant vid flottan s. d.; genomgick befälskurs 1879—80; tjänstgjorde i stor utsträckning till sjöss 1880...
Ankarcrona, Theodor, Affärsman, Sjöofficer, Landshövding, Amiral (1687 – 1750)
1. Theodor Ankarcrona, före adlandet Christophers, f. 15 febr. 1687, d 2 nov. 1750. Föräldrar: rådmannen i Karlskrona Teodor (Tore) Christophers och hans första hustru, Cecilia von Schoting. Gick i holländska västindiska kompaniets tjänst samt därpå i fransk örlogstjänst 1706 och i engelsk 1708; återkom till Sverige mars 1711; erhöll amiralitetskollegiets interimsfullmakt som kapten 29 sept. s...
Ankarstierna, Kornelius, Sjöofficer, Amiral, Kapare (1655 – 1714)
Ankarstierna, Kornelius, före adlandet Thyssen, f. 25 jan. 1655 i Stockholm, d 21 apr. 1714 på sin egendom Knutstorp i Skåne. Fadern Didrik Thyssen var kapten vid svenska flottan. Gick enligt egen uppgift i utländsk sjötjänst redan 1664 samt »blev och for för officerare» 1669; kryssade som kapare 1675; besegrades och tillfångatogs i juli s. å. av en spansk fregatt men undkom ;med dess egen båt...
Arwidsson, Thorsten A, Sjöofficer, Kartograf (1827 – 1893)

2. Thorsten Adolf Arwidsson, den föregåendes son, f. 21 juli 1827 i Stockholm, d. 6 febr. 1893 därstädes. Kadett vid krigsakademin å Karlberg 1 juni 1842; sekundlöjtnant vid K. M:ts flotta 31 mars 1848; premiärlöjtnant 26 aug. 1856; kapten vid skärgårdsartilleriet 25 sept. 1866; chef för sjökarte-verket från 1 jan. 1872; major 5 apr. s. å.; kommendörk...

Bagge, Jakob, Sjöofficer, Amiral, Ståthållare, Krigsbefäl (1502 – 1577)

1. Jakob Bagge d. ä. till Boo, f. enligt den sannolikaste uppgiften 1 maj 1502, d 14 jan. 1577. Föräldrar: Tord Olofsson Bagge, en man av antagligen halländsk släkt, vilken 1522 gick i svensk tjänst, och Ingeborg Jakobsdotter, som lär ha härstammat från Norge. Erhöll 28 okt. 1532 kvitto på »all den del, han uppburit i Viken» detta år; fogde i Sollentuna, Vallentuna och Seminghundra härad s. ...

Bagge, Peder, Häradshövding, Sjöofficer (– tidigast 1599)

2. Peder Bagge till Söderby, den föregåendes broder. Är antagligen den Peder Bagge, som Gustav Vasa 27 juni 1556 befallde Jakob Bagge att förordna till hövitsman för en fänika västgötar; hövitsman på Kalmarbarken i finska flottan 1563, på S:t Erik 1564 samt på Svenske Rektor 1565 och 1566; befälhavare över stora flottan 21 sept. 1566 efter Klas Kriste...

Banks, Jacob, Brittisk sjöofficer, Brittisk parlamentsledamot (1662 – 1724)

Banks (tidigare Banck), Jacob, f. 29 aug. 1662, d 22 dec. 1724 i London. Föräldrar: packhusinspektören i Stockholm Lars Bengtsson Banck och hans andra hustru, Kristina Barckman. Student i Åbo 1678 och var där discipel till P. Hahn samt rannsakades 1680 inför konsistorium, emedan han skulle ha avhänt en kamrat böcker; kom sistnämnda år till England, där han inträdde i örlogs-tjänst och avance...

Benzelstierna, Lars, Sjöofficer (1759 – 1808)
5. Lars Benzelstjerna, f. 25 apr. 1759, d 24 dec. 1808. Föräldrar: fabrikören Albrekt Benzelstierna och Johanna Timan. Student i Jjund 18 jan. 1772; volontär vid Södermanlands regemente mars 1779; fänrik 20 maj 1780; gjorde från 1782 åtskilliga resor med handelsfartyg, bl. a. till Medelhavet och Västindien; fänrik vid örlogsflottan 21 sept. 1786; utnämnd till löjtnant därstädes 19 nov. 1788 ge...
Bergenstjerna, Johan Olofsson, Sjöofficer, Amiral (1618 – 1676)

Bergenstjerna, Johan Olofsson, före adlandet Berg, f. 23 juni 1618 i Norrtälje, d 20 maj 1676 på skeppet Viktoria utanför Landsort. Föräldrar: borgaren Olof Andersson Berg och Karin Andersdotter. Åtnjöt skolundervisning i fädernestaden under åtta år. Var därefter i enskild tjänst i Stockholm och Åbo, bl. a. ett år hos sin äldre broder, Anders Olofsson Berg, där han övade sig i räknande och s...

Bernadotte, Oscar C A, Sjöofficer, Amiral, Prins, KFUM-ordförande (1859 – 1953)

1. Oscar Carl August Bernadotte, f. 15 nov. 1859 i Arvfurstens palats i Stockholm. Föräldrar: dv. hertigen av Östergötland Oskar Fredrik, sedermera konung Oskar II, och prinsessan, sedermera drottning Sofia. Erhöll titeln hertig av Gottland. Studerade under ledning av lektorerna K. E. J. Rogberg, K. A. Lundberg o...

Berndes, Pehr Bernhard, Sjöofficer, Militäringenjör (1750 – 1826)
1. Pehr Bernhard Berndes, f. 30 apr. 1750 i Alunda, d 20 maj 1826 i Stockholm. Föräldrar: gruvfogden Johan Fredrik Beerns och Barbro Dumky. Intogs vid sju års ålder i Östhammars stadsskola; student i Uppsala 22 febr. 1759; volontär vid fortifikationsmilitärstaten 3 sept. 1771; avlade officersexamen 1776; arklimästare på galärflottans stat 20 sept. s. å.; informationsadjutant med amiralitetslöj...
Bielkenstierna, Hans Klasson, Sjöofficer, Amiral, Hovjunkare (1574 – 1620)

1. Hans Klasson Bielkenstierna, f. 25 sept. 1574 på Åkerö, d 28 febr. 1620 på Årsta i Österhaninge. Föräldrar: amiralen Klas Hansson och Kerstin Ryning. Hovjunkare hos hertig Karl; befallningsman på Kastelholms slott och över Åland 8 mars 1598 (förnyad fullmakt 27 dec. s. å.); befälhavare över några skepp på kryssning i Östersjön 14 aug. 1599; underam...

Bielkenstierna, Klas Hansson, Sjöofficer, Amiral, Guvernör (1615 – 1662)

2. Klas Hansson Bielkenstierna, den föregåendes son, född 24 april 1615 i Stockholm, d 30 juli 1662 på Göksholm. Skeppskapten 1638; förde ett skepp i Erik Rynings transportflotta till Tyskland 1638; skeppsmajor 28 maj 1641; förde en handelsexpedition till Portugal 1641—42; amirallöjtnant 1 febr. 1644; chef för tredje eskadern i den stora flottan 1644—...

Bilberg, Fredrik Otto, Sjöofficer (1722 – 1806)

2. Fredrik Otto Bilberg, den föregåendes sonson, f. 3 aug. 1722, d 29 okt. 1806 på Näsbyholm. Föräldrar: ryttmästaren Gustav Otto Bilberg och Maria Elisabet von Hoffdahl. Inträdde i krigstjänst vid amiralitetet 1738; medelstyrman 23 okt. 1751; löjtnant 4 maj 1754;. konstituerad kaptenlöjtnant 1 dec. 1757; erhöll 14 juli 1761 kaptens ful...

Bredberg, Carl Gustaf, Sjöofficer, Jordbrukspolitiker, Hästuppfödare (1833 – 1921)

2. Carl Gustaf Bredberg, den föregåendes son, f. 13 apr. 1833 i Sala, d. 25 febr. 1921 i Stockholm. Elev vid Hillska skolan vid Barnängen i Stockholm 1844—45, vid Klara skola 1846 —47 och vid Stockholms lyceum 1848—51; kadett vid Krigsakademien 13 maj 1852; deltog i åtskilliga expeditioner i Nordsjön 1853—55; korpral 1855; avlade officersexamen 1...

Brelin, Salomon, Sjöofficer, Slottsadjutant, Husgerådsintendent (1775 – 1830)

2. Salomon Brelin, den föregåendes sonson, f. 12 okt. 1775 i Karlskrona, d. 11 apr. 1830 på Lydinge. Föräldrar: majoren Per Brelin och Eva Henrietta Spalding. Kadett vid kadettkåren i Karlskrona 1 sept. 1786; konstituerad att göra fänriks tjänst på örlogsskeppet Konung Adolf Fredrik 3 juni 1790; fänrik vid amiralitetet 1 aug. 1792;.erhöll av...

Bruncrona, Nils Abraham, Sjöofficer, Skärgårdsofficer, Sjömätare, Lotsdirektör (1763 – 1846)
1. Nils Abraham Bruncrona, före adlandet Rabbe, f. 3 aug. 1763 i Uppsala, d. 28 sept. 1846 i Stockholm. Föräldrar: juris professorn Olof Rabenius och Anna Kristina Bruncrona. Volontär vid livdragonregementet 15 juli 1776; korpral därstädes 30 okt. 1777; sergeant vid arméns flottas finska eskader 17 febr. 1781; erhöll sergeants lön 17 apr. 1783; avlade sjöofficersexamen 11 nov. s. å.; fänri...
Brusewitz, Eric Cornelius, Sjöofficer (1844 – 1919)

3. Eric Cornelius Brusewitz, den föregåendes kusin, f. 1 dec. 1844 i Kalvs prästgård, d. 21 juni 1919 på Sjötorp i Lyrestads socken. Föräldrar: expeditionssekreteraren Karl Gustav Brusewitz och Hanna Elisabet Rahmn. Kadett vid krigsakademien å Karlberg 2 maj 1861; deltog i sjöexpeditionerna 1864—66; korpral 1865; utexaminerad från Karlb...

Carlheim-Gyllensköld, Carl J E, Diplomat, Sjöofficer, Teaterdirektör, Amiral (1768 – 1819)

1. Carl Johan Edvard Carlheim-Gyllensköld, före adlandet Brelin, f. 1768 (döpt 23 apr.) i Karlskrona, d. 18 febr. 1819 i Augsburg. Föräldrar: majoren vid Kalmar infanteriregemente Per Brelin och Eva Henrietta Spalding. Kadett vid andra volontärrege-mentet i Karlskrona 1774 och vid amiralitetets kadettkår 1779; fänrik vid örlogsflottan 29 aug. 1782; avlade artilleri- och fortifikationsof...

Cederström, O Rudolf, Sjöofficer, Statsråd, Amiral (1764 – 1833)

4. Olof Rudolf Cederström, sonson till C. 1 och kusin till C. 2, f. 8 febr. 1764 i Landskrona, d 1 juni 1833 på Lövsta i Funbo socken. Föräldrar: översten friherre Klas Cederström och Margareta Elisabet von Mevius. Student i Uppsala 5 mars 1778; inträdde i krigstjänst vid amiralitetet 1779; arklimästare därstäd...

Chapman, af, Fredric Henric, Sjöofficer, Amiral, Skeppsbyggmästare, Skeppsbyggnadsteoretiker (1721 – 1808)
Fredric Henric af Chapman, före adlandet Chapman, f. 9 sept. 1721 i Göteborg, d 19 aug. 1808 i Karlskrona. Föräldrar: holmmajoren Tomas Chapman och Susanne Colson. Kom till sjöss 1736; lärde skeppsbyggeri dels å kronans och enskilda varv i Göteborg, dels å enskilda varv i Stockholm 1736—38; idkade studier i London 1741—44; innehade tillsammans med handlanden S. Bagge enskilt varv i Göteborg; st...
Chierlin, Lars Anders, Sjöofficer (1739 – 1821)

Lars Anders Chierlin, f. 21 aug. 1739 i Mjölby församling, d 20 maj 1821 i Edebo församling. Föräldrar: bokhållaren och uppbördskommissarien Anders Chierlin och Katarina Eliassen. Elev vid Linköpings gymnasium; gick till sjöss och tjänstgjorde under smärre sjöresor på Östersjön 1759; student i Uppsala 1 okt. 1759; f...

Christerson, Jarl C E, Sjöofficer, Amiral, Artilleriofficer, Sjöförsvarsminister (1833 – 1922)

Christerson, Jarl Casimir Engéne, f. 2 okt. 1833 i Karlskrona, d 7 nov. 1922 i Mariefred. Föräldrar: justitieborgmästaren, lagmannen Håkan Fredrik Christierson och Ulrika Abelin. Åtnjöt skolundervisning i Karlskrona; student i Lund 19 febr. 1850; kadett vid krigsakademien å Karlberg 1 okt. 1850; korpral 1853; avlade sjöofficersexamen 17 dec. ...

Christiernin, af, Harald, Diplomat, Sjöofficer, Amiral (1751 – 1799)

3. Harald af Cristiernin, före adlandet Christiernin, den föregåendes sysslings son, f. 25 dec. 1751 i Hille socken, d 1 maj 1799 i Karlskrona. Föräldrar: protokollsnotarien i bergskollegiet Harald Christiernin och Maria Charlotta Laurin. Student i Uppsala 21 sept. 1759; gick till sjöss 1767; lärstyrman vid amiralitetet och galärflottan...

Clerk, Hans Hansson, Riksdagsledamot, Sjöofficer, Landshövding, Amiral, Hovrättspresident, Kungligt råd (1639 – 1711)

3. Hans Hansson Clerk, den föregåendes son, f. 3 juni 1639 i Stockholm, d 18 apr. 1711 i Arboga. Student i Uppsala febr. 1647; avsändes som ambassadjunkare till England 1661; kvardröjde utomlands samt blev därunder student i Leiden 19 dec. 1661 och gick sedermera till sjöss i holländsk krigstjänst; löjtnant vid amiralitetet 25 nov. 1663; amiralitetska...

Clerk, Richard, Sjöofficer, Amiral (1604 – 1668)
1. Richard Clerk (den yngre), före adlandet Clerck, f. 12 dec. 1604 i Happingworth i Skottland, d 6 apr. 1668 i Stockholm. Fadern var antagligen holmamiralen Johan Clerck. Skeppskapten vid svenska amiralitetet 1628; holmkapten 1630; holmmajor 1638; ledde en handelsexpedition med några kronans skepp till Amsterdam 1640; major i tredje eskadern av Klas Flemings flotta 1644 och i Erik Rynings flot...
Creutz, Johan, Arméofficer, Sjöofficer, Lagman, Landshövding, Riksråd, Lantmarskalk (1651 – 1726)

4. Johan Creutz, den föregåendes broder, f. 7 apr. 1651 i Åbo, d. 16 sept. 1726 därstädes. Student i Uppsala 1 okt. 1663; reste utrikes 1667; inskriven vid Strassburgs universitet 1 aug. 1670. Anställd i engelsk örlogstjänst 1671; överlöjtnant vid engelska amiralitetet 12 sept. 1672; kapten därstädes 1674; kapten i svenska flottan 15 juni 1674; major ...

Cronhawen, Paul, Sjöofficer (1687 – 1746)

Cronhawen, Paul, före adlandet Unbehawen, f. 23 aug. 1687 i Karlskrona, d. 30 jan. 1746 därstädes. Föräldrar: vinskänken och borgaren Jakob Unbehawen och Margareta Henriksdotter Bülow. Båtsman i kofferditjänst mars 1701; tjänade på engelska och franska kapare och blev därunder bl. a. konstapel på engelska kaparen Queen Anne dec. 1707; e. o. konstapel vid svenska amiralitetet 6 sept. 1709; ko...

Cronstedt, Claes A, Sjöofficer, Amiral (1785 – 1860)

9. Claes August Cronstedt, sonson till C. 4 och brorson till C. 6--7, f. 14 juni 1785 på Sundbyholm i Sundby församling, d. 4 sept. 1860 i Karlskrona. Föräldrar: generalmajoren greve Nils August Cronstedt och Margareta Hedvig Alströmer. Kadett vid krigsakademien å Karlberg 22 sept. 1794 (jmfr K. brev 11 se...

Dahlgren, Per Johan, Sjöofficer (1858 – 1945)

Per Johan Dahlgren, f. 20 febr. 1858 i Stockholm. Föräldrar: hovjägaren Johan Adolf Dahlgren och Klara Agneta Winblad. Extra kadett vid flottan 1870; elev vid sjökrigsskolan 28 sept. 1871; underlöjtnant vid flottan 26 okt. 1877 (med tur från 9 okt.); placerad på Karlskrona station; elev vid gymnastiska centralinstitutet 1 aug. 1881—15 maj 1883; löjtnant i flottan 19 maj 1882; kapten vid flot...

de Champs, Charles L., Sjöofficer (1873 – 1959)

2. Charles Leon de Champs, den föregåendes broder, f. 10 okt. 1873 i Stockholm. Elev vid Praktiska arbetsskolan för barn och ungdom (sedermera Palmgrenska samskolan) ht. 1880—vt. 1886; e. kadett å korvetten Eugenie 1886; genomgick förberedande sjökrigsskolan ht. 1886—vt. 1887; kadettaspirant å korvetten Norrköping 1887; kadett vid sjökrigsskolan 1 okt...

de Frese, Georg Christian, Sjöofficer, Skärgårdsflotteofficer (1751 – 1807)

de Frese, Georg Christian, f. 26 sept. 1751 på Orresäter i Bergs socken i Skara stift, d. 7 maj 1807 å Nya varvet vid Göteborg. Föräldrar: överstelöjtnanten Paul Joakim de Frese och Anna Brita Lillie af Aspenäs. Ryttare vid Västgöta kavalleri i aug. 1765; kadett vid kadettkåren 1767; sergeant vid arméns flotta 1 juni 1770; fänrik därstädes 5 juni 1771; löjtnant 2 maj 1774; kapten 19 feb...

De Prou, Jacob, Sjöofficer (1651 – 1711)

De Prou, Jacob, f. 1651 i Frankrike, d. 19 juli (ej 11 aug.) 1711 i Karlskrona. Tjänstgjorde vid franska och engelska flottorna; regementskvartermästare vid översten Gustaf Makeléers reg. (sederna. Svenska livreg. till fot) 20 aug. 1681; kapten vid amiralitetet 9 okt. 1688; förde 1689 skeppet Stenbocken och 1690 (till Nederländerna) skeppet Wachtmeister samt 1696—98 skeppet Estland; vice ami...

Dehlgren, Sten F, Sjöofficer, Tidningsredaktör (1881 – 1947)
Dehlgren, Sten Fredrik, f. 26 maj 1881 i Stockholm. Föräldrar: regementspastorn, fil. doktorn Alfred Teodor Dehlgren och Henrietta (Jetta) Sofia Malmgren. Elev vid Beskowska skolan ht. 1887—vt. 1893; aspirant vid flottan 1894; tjänstgjorde ombord årligen 1894—1910; kadett vid sjökrigsskolan 1 okt. 1895; underofficerskorpral över stat 12 apr. 1898; underofficer av andra graden över stat 6 apr. ...
Derfelt, Johan, Sjöofficer, Hovjunkare (1561 – 1633)

Derfelt, Johan (ej Joachim), f. 1561, d. 27 juni 1633 i Reval. Föräldrar: trol. borgaren i Dorpat Hans Derfelt och Sophia (eller Dorothea) Bock. Student (Dorpatensis) vid Rostocks univ. juli 1585; reste även i Frankrike, England, Italien och Spanien; var 1593 (instr. 19 aug.) kapten på hertig Karls skepp Svan och Gripen på resa till Spanien och Portugal; 1595 (instr. 27 juni) kapten på Engel...

Didron, Fredrik Herman, Sjöofficer (1817 – 1886)

2. Fredrik Herman Didron, f. 7 dec. 1817 på Hallkved, Funbo sn (Upps.), d. 30 okt. 1886 i Stockholm. Föräldrar: bruksägaren och assessorn Johan Herman Didron och Lovisa Christina Horneman. Extra kadett 1833—34; sjöofficersex. i Karlskrona 21 maj 1836; sekundlöjtnant vid flottan 14 juli 1837; premiärlöjtnant 19 nov. 1845; genomgick Falu bergsskola 1847—49; kontroll-och besiktningsofficer vid ...

Du Quesne, Abraham, Sjöofficer (1610 – 1688)

Du Quesne, Abraham, f. 1610 i Dieppe, Frankrike, d. 2 febr. 1688 i Paris. Föräldrar: »H. K. M:ts i Frankrike kapten till sjöss», köpmannen och skeppsredaren Abraham Du Quesne och Marthe de Caux. Tjänstgjorde i franska flottan under sjökriget mot spanjorerna 1637—43; svensk skeppsmajor (ungefär motsvarande konteramiral) 14 sept. 1644—10 maj 1647; chef för franska Dunquerqueeskadern 1647; fran...

Dyrssen, Gerhard, Sjöofficer, Landshövding, Statsrevisor, Sjöförsvarsminister (1854 – 1938)

1. Gerhard Dyrssen, f. 18 febr. 1854 på Fänneslunda, Fänneslunda sn (Älvsb.), d. 3 april 1938 i Stockholm. Föräldrar: godsägaren Peder Johan Julius Dyrssen och Gustafva Wilhelmina Hägerman. Åtnjöt undervisning i hemmet; elev vid Sjökrigsskolan 8 okt. 1867; underlöjtnant vid flottan 11 okt. 1873; löjtnant 23 okt. 1876; genomgi...

Dyrssen, Gustaf, Sjöofficer (1858 – 1934)

2. Gustaf Dyrssen, den föregåendes broder och tvillingbroder till D. 3, f. 26 mars 1858 på Klagstorp, N. Kyrketorps sn (Skarab.), d. 24 okt. 1934 i Stockholm. Åtnjöt undervisning i hemmet till 1871; elev vid Sjökrigsskolan 28 sept. s. å.; som primus I sin årgång underlöjtnant vid K. flottan 26 okt. 1877 med tur...

Dyrssen, Wilhelm, Sjöofficer (1858 – 1929)

3. Wilhelm Dyrssen, den föregåendes tvillingbroder och broder till D. 1, f. 26 mars 1858 på Klagstorp, N. Kyrketorps sn (Skarab.), d. 14 juli 1929 i Stockholm. Åtnjöt undervisning i hemmet; deltog i en kortare expedition på korvetten af Chapman sommaren 1870; elev vid Sjökrigsskolan 28 sept. 1871; underlöjtnant...

Edgren, Johan Alexander, Tecknare, Sjöofficer, Baptistpredikant (1839 – 1908)

1. Johan Alexander (i U. S. A. John Alexis) Edgren, f. 20 febr. 1839 på Östanå bruk, Älvsbacka sn (Värml.), d. 26 jan. 1908 i Oakland, Kalifornien, U. S. A. Föräldrar: bruksförvaltaren Axel Hjalmar Edgren och Johanna Mathilda Berger. Undervisning i hemmet och 1849–52 i Karlstads elementarskola; gick till sjöss 1852; elev vid Stoc...

Ehnemark, Carl Magnus, Sjöofficer, Sjöförsvarsminister (1803 – 1874)

Ehnemark, Carl Magnus, f. 4 mars 1803 i Karlshamn, d. 18 jan. 1874 på Agdatorp, Nättraby sn (Blek.). Föräldrar: grosshandlaren Adam Ehnemark och Petronella Elisabeth Lorich. Kadett vid krigsakademien 28 sept. 1818; underlöjtnant vid örlogsflottan 5 nov. 1821; sekundlöjtnant efter flottornas sammanslagning 2 nov. 1824; premiärlöjtnant 17 sept. 183...

Ehrenbill, Ulric Gottlieb, Sjöofficer, Landshövding (1733 – 1795)

Ehrenbill, Ulric Gottlieb, f. 17 dec. 1733 i Karlskrona, d. 8 jan. 1795 i Stockholm (Skeppsh.; begr. i Jak.). Föräldrar: kommendörkaptenen och holmmajoren Lars Ehrenbill och Juliana Charlotta Henck. Kadett vid volontärreg. i Karlskrona 11 mars 1745; arklimästare vid amiralitetet 5 sept. 1754; officersex. 1756; i fransk tjänst, 1756–61; löjtnant vid am...

Ehrenskiöld, Nils, Riksdagsledamot, Sjöofficer (1674 – 1728)

3. Nils Ehrenskiöld, broder till E. 2, f. 11 maj 1674 i Åbo, d. 2 nov. 1728 i Karlskrona. Volontär vid amiralitetet 1692; överstyrman där 1694; underlöjtnant 10 dec. s. å.; överlöjtnant 11 april 1698; kapten 20 mars 1700; schoutbynacht 29 dec. 1712; viceamiral 9 jan. 1716; amiral 2 nov. 1.721; direktör vid flottans ekonomiverk i K...

Ehrenstam, Johan Fredrik, Sjöofficer, Sjöförsvarsminister (1800 – 1849)

Johan Fredrik Ehrenstam, f. 29 dec. 1800 i Stockholm (Svea livg.), d. 5 febr. 1849 där (Skeppsh.). Föräldrar: överauditören och krigsrådet Samuel Gustaf Ehrenstam och friherrinnan Catharina Charlotta Gripenstierna. Undervisning dels i hemmet, dels i Maria skola; kadett vid Karlberg 28 sept. 1816; utex. 2 nov. 1818; underlöjtnant vid örlogsfl...

Ehrensvärd, Carl August, Sjöofficer, Sjöförsvarsminister (1858 – 1944)

9. Carl August Ehrensvärd, den föregåendes son, f. 16 sept. 1858 på Tosterup i likanämnda sn (Krist.), d. 16 febr. 1944 i Stockholm (Osk.). Elev vid Sjökrigsskolan 28 sept. 1872; underlöjtnant vid flottan 11 okt. 1878; löjtnant 20 okt. 1882; kapten 5 april 1889; förste adjutant (stabschef) hos stationsbefälhavaren i Stockholm 1899...

112 träffar, sida:  1 2 3 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se