SBL:s databas är en ompublicering av lexikonet på Internet. Texterna i nätversionen är desamma som i det tryckta lexikonet som dock fortfarande är originalet. Internetpubliceringen och databasen är framtagna för att vara verktyg och en service till allmänhet och forskare och inte som en ersättning för det tryckta lexikonet. På grund av den scanningsprocess som artiklarna genomgått kan inte samma kvalitet garanteras i databasversionen som i de tryckta texterna. Därför rekommenderar vi att hänvisningar görs till det tryckta originalet. Korrekturläsning av Internetversionen pågår, men kommer att ta tid.

Publiceringen av SBL på Internet har bland annat möjliggjorts genom medel från Riksbankens jubileumsfond.


Sökmöjligheter

Artiklarna har gjorts sökbara genom att mycket av informationen har lagts i en databas där man kan söka på namn, födelse- och dödsår, yrke och vissa topografiska data. Det finns möjlighet till dels enkel sökning på enbart namn, personnamn eller släktnamn, dels en funktion för utökad sökning. I denna kan man söka även på födelseår (och datum), dödsår (och datum), födelse- och dödsort, kön, yrke samt på artikelförfattare, liksom på olika kombinationer av ovannämnda data.

 

Det är även möjligt att göra fritextsökning i hela textmassan. För att förbättra fritextsökningen har artiklarna märkts upp i olika delar. Detta gör det möjligt att välja vilka delar av texten man vill söka i:

  • Meriter (komprimerad meritförteckning)
  • Biografi (den berättande texten)
  • Författare (artikelns författare)
  • Arkivuppgifter
  • Tryckta arbeten
  • Källor och litteratur

Vid fritextsökning kan sökningen antingen göras i hela textmassan eller begränsas till någon av dessa rubriker


Yrkeskategorisering

För yrken finns även en annan sökingång. Alla biograferade personer har yrkeskategoriserats i ett system med tre nivåer. Yrken kan hittas antingen genom att använda sig av yrkeskategoriernas trädstruktur eller genom fritextsökning bland yrkena. På den lägsta nivån finns yrkestitlar (eller andra uppdrag) som personen haft, t.ex. författare, arméofficer, riksdagsledamot, häradshövding etc. På mellan- och högsta nivå anges övergripande kategorier.

 

En häradshövding kan således återfinnas genom att den överordnade kategorin ”Förvaltning” öppnas, därefter mellankategorin ”Juridik” och slutligen alltså ”Häradshövding”, medan en arméofficer återfinns genom rubrikerna ”Militär” – ”Officerare” – ”Arméofficer”. För att få överblick över strukturen kan också hela listan över kategoriserade yrken öppnas som en trädstruktur.


Bilder

Svenskt biografiskt lexikon innehåller över 6000 illustrationer, främst porträtt och fotografier, varav en stor andel kommer från Svenskt porträttarkiv (SPA), som tillhör Nationalmuseum, och Kungliga biblioteket (KB). Övriga bilder har hämtats från andra museer och arkiv, samt även från privatpersoner. SBL äger alltså inte bilderna och kan inte ge tillstånd till reproduktion. Eftersom utgivningen började i en tid då upphovsrättsfrågor sällan var aktuella beträffande bilder angavs bildkälla för fotografier endast undantagsvis. Ansvaret för utgivningen har dessutom övergått från förlag till statlig myndighet och dokumentation saknas för ett stort antal av SBL:s bilder. I många fall finns sannolikt inte längre någon upphovsrättsinnehavare, men det går inte att utesluta att bilder fortfarande kan vara skyddade i enlighet med lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. För bilder tillkomna fr.o.m. tidigt 1900-tal och framåt bör man utgå ifrån att så är fallet. Användning av bilder utöver privat bruk kräver respektive upphovsmans tillstånd.

I de fall upphovsrättshavare och/eller bildägande institution är känd finns detta angivet under bilden.

 

Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se