Göran Liljestrand

Född:1886-04-16 – Göteborgs Masthuggs församling, Västra Götalands län
Död:1968-01-16 – Västerleds församling, Stockholms län

Läkare, Farmakolog


Band 23 (1980-1981), sida 46.

Meriter

Liljestrand, Göran, f 16 april 1886 i Gbg, Masth, tl6 jan 1968 i Sthlm, Västerled. Föräldrar: försäkr:dir Peter Erik L o Tekla (Titti) Carlberg. Mogenhetsex vid h a real-lärov på Norrmalm, Sthlm, 18 maj 04, inskr vid StH ht 04, med fil ex där 14 juni 05, amanuens vid KI:s med kem inst 1 sept 06-31 aug 07, MK 27 febr 09, tf laborator i fysiologi vid Kl periodvis 10—27, amanuens vid farmakolog inst där 1 sept 15—31 aug 18, ML 29 maj 15, disp 29 maj 17, MD 31 maj 17, doc i fysiologi vid Kl 10 sept 17, sekr i KI:s Nobelkomm 18-60 (led 38-50), i Fysiolog fören i Sthlm 19-30, sekr i nämnden för Sv sällsk för med forskn från 20, doc i fysiologi o farmakologi vid Kl 27 april 23, prof i farmakologi o farmakodynamik där 2 dec 27-1 juli 51, led av komm ang nya byggnader för GCI dec 27—dec 28, ang GCI:s omorganisation juni 31—febr 32, led av Medicinalstyns vetensk råd 31 —48, av styr för centralförb för nyk-terhetsundervisn 33—48, av Medicinalstyns specialistnämnd 34—38, av näringsrådet 36—54, av komm ang Statens inst för folkhälsan juni 36—sept 37, av komm ang livsmedelsstadga okt 36—juli 41, led av dir för GCI 38-42, v ordf i styr för Statens inst för folkhälsan 38—42, led av komm ang docentinstit juni 38—sept 39, red för Acta physiologica Scandinavica 40—57, ordf i Sv läkaresällsk 45-46. - LVA 38, LFS 39, fil hedersdr vid StH 30 maj 52.

G 1) 10 dec 1910 i Sthlm, Gust Vasa, m Elsa Margareta Wretlind, f 15 aug 1884 i Gbg, Domk, d 4 jan 1948 i Sthlm, Bromma, dtr till MD Erik Wilhelm W o Emma Kristina Lénström; 2) 24 okt 1949 i Sthlm, Bromma, m Maud (Mona) Hild Ida Agathe v Koch, f 9 jan 1910 i Västerås, dtr till adjunkten FL Nils Arne v K o Ella Hildegard Neuendorff samt tidigare g 1) m kontorist Eric Ludvig Daniel Bredenberg o 2) m leg läk Stephan Vendel.

Biografi

Redan som ung fängslades L av experimentell medicinsk forskning, särskilt då inom fysiologin, som under 1900-talets första hälft befann sig i stark utveckling i Europa. Sin grundläggande vetenskapliga skolning erhöll L hos den högt ansedde professorn i fysiologi vid Kl i Sthlm, Jöns Johansson (bd 20). Han fick tillfälle att som ung vetenskapsman besöka den tidens "store" inom fysiologin — Rudolf Magnus i Utrecht, Joseph Barcroft i Cambridge o Archibald V Hill i London. Från denna tid härrör hans stora, hela livet bestående intresse för andningens o cirkulationens fysiologi. Särskilt uppmärksammade var hans i samarbete med de yngre kollegerna Ulf v Euler o Yngve Zottermari — båda sedermera professorer i fysiologi i Sthlm — utförda undersökningar över de s k kemo-receptorernas i sinus caroticus (ett organ beläget i övre delen av halspulsådern) o aortabågens betydelse för reglering av andning o cirkulation. Inom samma forskningsfält fick C Heymans 1939 nobelpriset i medicin "för upptäckten av sinus- och aortamekanismernas betydelse för andningens regulation". L:s arbeten över ke-moreceptorernas fysiologi är ett vackert bevis på de fruktbara personliga kontakter han hade med samtidens internationellt framstående vetenskapsmän.

1927 kallades L till professuren i far makologi (läkemedelslära) vid Kl. Trots att han till sin utbildning var fysiolog o i själva verket även framgent företrädesvis bibehöll sina forskningsintressen inom fysiologin, blev han den drivande kraften inom sv farmakologi under dess genombrott under 30- o 40-talen. Under sina många år som akademisk lärare blev han av studenter o lärjungar högt uppskattad för sina spirituella, formfulländade o vetenskapligt högklassiga föreläsningar. Kring honom flockades begåvade o forskningslystna ungdomar, o många är de professorer, överläkare o andra högre befattningshavare som med tacksamhet kan se tillbaka på en fruktbar forskarutbildning under L:s ledning.

L var under mer än 40 år sekreterare i KI:s Nobelkommitté. Få torde inom sin bekantskapskrets ha kunnat räkna så många nobelpristagare o nobelpriskandidater som han. Som initiativtagare till bildandet av Fysiologföreningen i Sthlm deltog han i utvecklingen av en av de — ännu idag — livaktigaste vetenskapliga föreningarna i vårt land.

L var med sitt aldrig svikande minne, sin oräddhet o sin bitande tunga en fruktad debattör, som tack vare sin initiativkraft o viljestyrka via KI:s lärarkollegium utövade ett stort inflytande på institutets utveckling. Det kom under hans tid att bli ett av världens ledande medicinska forskningsinstitut. L:s lysande talekonst togs ofta i anspråk vid nobelfester, kongressbanketter o otaliga officiella o privata sammankomster. Hans ryktbarhet som forskare o kulturperson befästes genom hedersdoktorat o andra utmärkelser vid framstående utländska universitet.

L var en varm vän av nykterhetsrörelsen o stödde dess syften genom flitigt författarskap o omfattande föredragsverksamhet. Det var på hans initiativ som professuren i teoretisk alkoholforskning inrättades vid Kl 1957. Även som emeritus var L rastlöst verksam som experimentator o som författare. Särskilt bör nämnas hans beskrivning av KI:s historia åren 1910— 1960 o ett flertal andra verk där hans stora livserfarenhet o in i det sista goda minne o kristallklara skrivsätt kom till sin rätt.

Författare

Börje UvnäsSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Maskinskr föreläsn:ar i farmakologi 1928 på Farmakol inst, Kl. L:s brevsaml i VA.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Intill 1933 se SLH, F 4, d 3, Sthlm 1933, s 224-226, o 5jämte Suppl, 1935, s 634. - Alkoholens fysiologiska verkningar ([rubr:] Kooperativa förbundets korrespondensskola, alkoholfrågan, studiebrev 3, Sthlm 1934, s 7-30). - Poul Edvard Poulsson 1858-1935 (Archives internationales de pharmaco-dynamie et de thérapie, vol 52, Paris 1935 [— 36], s 123-128). - Om behovet av standardisering i vårt land av biologiska substanser (Hygiea, årg 98, 1936, Sthlm, s 831-860, 875-911; tills med H. v. Euler o C. Kling). — Blodprovets rättsliga värde i bilmål (Svensk juristtidning, årg 21, 1936, Sthlm, s 107-111). - Alkohol och trafiksäkerhet (Trafikundervisning. Handbok för lärare ..., Sthlm 1937, s 42-45). - Vinteridrotten. Radioföredrag den 5 februari 1938 (Föreningen för skidlöpningens och friluftslivets främjande i Sverige, årsskrift [omsl: På skidor, Skidfrämjandets årsskrift] 1939, Sthlm (tr Malmö) 1938, s 19-37). - Sulfonamiderna. Ett betydelsefullt kemoterapeutiskt framsteg (Nordisk familjeboks månadskrönika, årg 2, 1939, Sthlm, 4:o, s 62—65). — Action of lobeline on the carotid sinus region (Upsala läkareförenings förhandlingar, N F, bd 45 = Festskrift tillägnad professor Gustaf Fr. Göthlin, Upps 1939—40, s 373-382; tills med U. S. v. Euler o Y. Zotter-man). — Experimentell forskning och praktisk läkekonst (Gjallarhornet, nordisk försäkringstidning, årg 50, 1940, Sthlm, 4:o, s 407-411). -Den medicinska forskningen i England (Det isolerade öriket, red av G Witting, d 2, [Sthlm 1940,] 4:o, s 43-50; övers i Sweden speaks, ed by G Witting, London 1942, s 185-197). - Bio-graphical note [om Olof Rudbeck] (Bulletin of the history of medicine, vol 11, Baltimore 1942, s 304—310). — Utlåtande angående homeopa-tiska läkemedel (Farmaceutisk revy, årg 42, 1943, Sthlm, s 467-470, 478-482, 502-512, 520-524, 529-531, 557-562, 571-576; även sep, 31 s). — Vägrödjare. Josua Tillgren (Blå boken, [Kalender för ideellt och socialt arbete (pärmtitel),] utg: Godtemplarorden 1946, Sthlm (tr Sthlm o Upps) 1945, s 80-83). - Kort översikt över blodomlopp och andning / Om drunkning och skenbart drunknades behandling (Handbok i livräddning [omsl: Livräddningsboken], Sthlm (tr Karlshamn) 1946, s 107—139). — Premios Nobel de fisiologia y medierna (El dia médico, ario 18, 1946, Buenos Aires, 4:o, s 1824—28 [i nr 47: Homenaje a la medicina de Suecia]). - The introduetion of surgical anesthesia in Sweden (Journal of the history of medicine and allied sciences, vol 1, 1946, New York, s 635-640). - Ett viktigt önskemål (A Ahlberg, Ingvar Andersson m fl, Vad jag önskar, Sthlm 1947, s 130-137). - Sakkunnigutlåtande rörande professuren i allmän och experimentell farmakodynamik och farmako-gnosi vid Uppsala universitet 1948. [Upps 1948.] 4:o. 99 bl. [Maskinskr.] - De viktigaste akuta förgiftningarnas symtom och behandling / Bihang I. Maximidoser för fullvuxna människor / Bihang II. Uppskattning av doser ([I He-denius,] Hedenii terapeutiska vademecum ... utg av A. Lichtenstein, 6. omarb uppl Sthlm 1948, s 897-915; 2. tr 1949). - Paul Sjöqvist och insulinet (Svenska läkaresällskapets handlingar, bd 69, 1947, Lund 1948, s 5-11). -Prisen i fysiologi och medicin (Nobelprisen 50 år, forskare, diktare, fredskämpar, utg av Nobelstiftelsen, Sthlm 1950, 4:o, s 259-400; övers i: Nobel, the man and his prizes, Sthlm 1950, s 135—316, 2., revised and enlarged ed Amsterdam ... 1962,s 131-343, 3.... ed New York ... 1972, s 139-278; Los premios Nobel y su funda-dor, Madrid 1959, s 207-503, även sep, 297 s; jfr nedan 1964). - August Kroghs betydelse för fysiologi och medicin (Naturens Verden, årg 34, 1950, Khvn, s 28-34). - Johan Erik Johansson ... Minnesteckning ... (VAÅ för år 1952, Sthlm (tr Upps), s 289—316, 1 portr; även i Levnadsteckningar över Kungl. svenska vetenskapsakademiens ledamöter, bd 8, Sthlm (tr Upps) 1949-54, s 539-566, 1 portr [ = nr 141]. -Kemoceptorerna i glomus caroticum (ibid, s 317-331). - Gustav Nylin 1892-December 18-1952 (Cardiologia, Internationales Archiv fur Kreislaufforschung, vol 21, Basel & New York 1952, s 203-210). - Sweden (Perspectives in physiology, an international symposium, 1953, ed by I Veith, Washington, D. C., 1954, s 125-136). - Robert Tigerstedt... (VAÅ 1956, s 341—371, 1 portr; även i Levnadsteckningar

bd 9, 1955-67, tr 19[55-]68, s 95-125, 1 portr [ = nr 148]). — Nobelpriset "för upptäckten av insulin" (Insulin, utg av Aktiebolaget Leo Hälsingborg [red av S Wiström], Hälsingborg 1957, 4:o, s [11 —18]). — Den första professuren i alkoholforskning i vårt land (Alkoholfrågan, årg 51, 1957, Sthlm (tr Jönköping), s 94-97). -The effect of certain demulcents on the taste nerve endings (Festschrift Prof. Dr. Arthur Stoll

Basel 1957, s 806-813). - Allmän översikt av institutets utveckling och verksamhet (Karolinska mediko-kirurgiska institutets historia 1910-1960, Sthlm ... (tr Upps) 1960, d 1. Allmän översikt ... 1910-1960, s 1-682 [i bd 1-2]; s 371-395 av G Häggqvist, s 591-682 av B Hjem). - Farmakologi (ibid, d 3, 1960, s 227-280 [i bd 3]; tills med B Uvnäs). - The Caroline institute 1810-1960 (Acta pharmacologica et toxicologica, vol 17, 1960, Khvn, s 3-6). - [Recension av Andreas Vesalius' first public ana-tomy ... ed by Ruben Eriksson, 1959] (Opuscula medica, 1960, Sthlm, s 147—149; även sep, 4 s). — Medical research and the academic youth (Medicinska föreningens tidskrift, årg 39, 1961, Sthlm, s 290—295). — Experiments on pulmo-nary circulation and gas exchange (Ciba founda-tion study group no. 8. Problems of pulmonary circulation, in honour of prof. G. Liljestrand, London 1961, s 63-73; tills med H. Bjurstedt o G. Matell). - Effects of posture on alveolar--arterial C02 and 02 differences and on alveolar dead space in man (Acta physiologica Scandina-vica, vol 54, Sthlm 1962, s 65-82; tills med H. Bjurstedt, C. M. Hesser o G. Matell). — Iwan Bolin in memoriam (Alkoholfrågan, 57, 1963, s 3 f). — Observations on the influence of body posture on respiration (The regulation of human respiration, [Oxford] 1963, s 421-430; tills med H. Bjurstedt, C. M. Hesser o G. Matell). — Gli altri quattro prezzi (Nobel, l'uomo e i suoi premi, Milano [ 1964], s 217 -320; övers i Nobel, 1'homme et ses prix, Paris 1965, s 221-321). -Carl Koller och lokalbedövningens utveckling. Föredrag ... [Sthlm 1966.] 20 s. (Medicinhisto-risk årsbok 1966 [:16].) Övers: Carl Koller and the development of local anesthesia. Sthlm 1967. 30 s. (Acta physiologica Scandinavica, Suppl 299.) - [Tal vid 1967 års doktorspromo-tion i Stockholm] (Nordisk medicin, vol 77—78, 1967, Sthlm, s 1046-49 [vol 78]). - Bidrag i: Berichte fiber die gesamte Physiologie und ex-perimentelle Pharmakologie, Bd 81, Berlin (tr Leipzig) 1934; Nordisk medicinsk tidskrift, bd 8, 11 f, 15, Sthlm (tr Hfors) 1934-38, forts: Nordisk medicin, bd 4,9, 13,16, 19 f, 23, 27, 29, 32 f, 54, Sthlm (tr Hfors o Gbg) 1939-55; Skan-dinavisches Archiv fur Physiologie, Bd 71, 74, 76 f, 80, 83, Leipzig & Berlin 1934-39, forts: Acta physiologica Scandinavica, vol 1—7, 9—12, 14, 19 f, 24, 26, 29-32, 35, Sthlm 1940/41-56; Tirfing, tidskr för nykterhetsfrågans studium, årg 29, 33 f, 36, 1935-42, Sthlm, Les prix Nobel, 1932, 1936, 1939, 1945, 1950, 1956, Sthlm 1934, 1937, 1942, 1947, 1951, 1957; "Scientia", rivista internazionale di sintesi scientifica, vol 63, Bologna ... (tr Milano) 1938; The American heart journal, vol 17, St. Louis 1939; The journal of physiology, vol 96, 117, London 1939, 1952, Schweizerische medizinische Wochen-schrift, Bd 71, 1941, Basel, 4:o (i Nr 11: Fest-schrift ... W. R. Hess ... gewidmet); Fuhner-Wielands Sammlung von Vergiftungsfållen, Bd 11, 13, Leipzig 1941-43; Medicinska föreningens tidskrift, årg 19, 21 f, 39, 1941-61, Sthlm, 4:o; Svenska läkartidningen, årg 41,43,46 f, 54, 57, 1944—60, Sthlm; Archives of internal medicine, vol 81, Chicago, 111., 1948; Naunyn-Schmiedeberg:s Archiv fur experimentelle Pa-thologie und Pharmakologie, Bd 208, 219, Göttingen 1949, Heidelberg 1953; Bridsh medical journal, 1951, London, 4:o; Rendiconti Istituto superiore di sanitä, vol 15, 1952, Roma; The journal of pharmacology and experimental the-rapeutics, part 2: Pharmacological reviews, vol 6, 1954, Baltimore, Md.; Deutsches medizi-nisches Journal, Jahrg 6, 1955, Berlin-Steglitz, 4:o, Revue médicale de Liége, vol 10, 1955, Liége, 4:o; Annual review of physiology, vol 19, [Stanford] 1957; titlar o sidhänv se Karolinska medikokirurgiska institutet under läsåret ..., Redogörelse, 1933/34-1954/55, Sthlm 1935-57, o 1955/56-1960/61, tr 1967. Recensioner bl a i Lychnos 1943, 1952-1967/68, Upps 1944-69.

Utgixrit: E Poulsson, Lehrbuch der Pharmakologie fur Ärzte und Studierende, revidiert, 11. Aufl Leipzig & Oslo 1937, 4:o, 622 s, 12. Aufl 1940, 638 s, 13.-14. Aufl Leipzig 1944, 656 s, 15. Aufl 1945, 16. Aufl 1949, X, 673 s; Karolinska mediko-kirurgiska institutets historia 1910-1960, d 1-3 [pärm: bd 1-4], Sthlm ... (tr Upps) 1960, 702, 190, 1032 s; Readings in pharmacology, selected and ed, Oxford ... 1963, X, 395 s (tills med B. Holmstedt); Briefe Carl Kollers an Erik Nordenson hrsg und kommentiert (Sud-hoffs Archiv fur Geschichte der Medizin und Naturwissenschaften, Bd 49,1965, Wiesbaden, s 280—306, 1 pl-bl); medl av granskningskommit-tén för: A Sagnér, Livets tjänare, en bok om läkekonstens historia, 3., utökade uppl Malmö (tr Khvn) 1964,4:o, 603, (13) s.

Redigerat: Acta physiologica Scandinavica, vol 1-40, Sthlm 1940-57; medl av redaktionskommitté eller liknande för: Nordisk medicinsk tidskrift, bd 1-16, Sthlm (delvis tr Hfors) 1929-38, 4:o; Arbeitsphysiologie, (Internationale) Zeitschrift fur die Physiologie des Menschen bei Arbeit und Sport (fur angewandte Physiologie), Bd 1-14, Berlin ... 1929-49/52; Archives in-ternationales de pharmacodynamie et de théra-pie, vol 37-75, Gand & Paris (tr Bruges) 1930-47; Acta aerophysiologica, vol 1:1—3*, Hamburg 1933-34; Les prix Nobel en 1933 (-1964), Sthlm 1935-65; Skandinavisches Archiv fur Physiologie, Bd 82-83 (jämte SuppI), Berlin 1939-40.

Källor och litteratur

Källor o lät: G L 50 år (SvD 15 april 1936)-KI:s hist, 1:2 (1960); SLH 4:3 (1933); Sv läkare (1959); J Tillgren, G L (Blå boken, Nykterhetsfolkets kal 1941); B Uvnäs, G L in memoriam (SvD 19 jan 1968). - Nekr i DN 19 jan 1968.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Göran Liljestrand, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10268, Svenskt biografiskt lexikon (art av Börje Uvnäs), hämtad 2020-05-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:10268
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Göran Liljestrand, urn:sbl:10268, Svenskt biografiskt lexikon (art av Börje Uvnäs), hämtad 2020-05-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se