Lemoine, släktBand 22 (1977-1979), sida 530.

Biografi

Lemoine, namn på till Sverige inflyttade valloner. Det har här tidigast kunnat beläggas med Johan III:s livmedicus o hovjunkare Johan L (d mellan 1589 o 1604), som hade fordringar redan hos Erik XIV (RR) o adlades 1578, men till vilken inga ättlingar påträffats. Arbetare med namnet Le Moisne fanns vid Finspång i Risinge, Ög, 1625—29 o Norrköping 1630—32.

Nicolas L arrenderade 1633—42 järnbruket Högfors i Fämebo fjärding (nu Karbenning), Vm, av Jakob De la Gardie (bd 10), vilken från 1637 hade en Martin L som arrendator av Skärvikens järnbruk (nu Brahegård) i Skinnskatteberg, Vm. Den senare var troligen far till Claes Lemon (f 1694) vid Högbo bruk i Ovansjö (nu i Sandviken), Gävl, eftersom denne sannolikt är identisk med den Claes Mårtensson som gifte sig 1674 i Ovansjö. Denne Claes Lemon var far till kh Claes L (1687—1742) i Söderfors, Upps.

Nicolas L är möjligen identisk med den person med detta namn som 1657 blev föreståndare för bröderna Mommas o Arendt Grapes (bd 17) kopparbruk Svappavaara i Torneå (nu i Kiruna), Nb. Efter att ha lämnat Högfors, bodde han omkr 1650 i Avesta. Det synes därför sannolikt, att han var far till Balthasar Lemoyne (f c:a 1674) som 1659 skrev till Abraham Momma o senare var myntskrivare o kyrkvärd i Avesta samt hade en son med namnet Nicolaus (Norberg). Balthasar Lemoynes son inspektören Isak L (f 1723, 57 år gammal) vid Garpenbergs bruk i Garpenberg, Kopp, var svärfar till västeråsbiskopen Andreas Kalsenius o fat till bergmästaren i Skåne o Småland Gustaf L (d 1736) i Eljaröd (ej Flyaryd, som det uppges av Älmquist i Bergskoll), Krist, o till kapten Isaac L (1707—82), från vilken talrikt fortlevande allmogegrenar av släkten i Jämtland o Medelpad härstammar.

Balthasar Lemoynes son (Norberg) Johan uppges (Hülphers) ha varit identisk med faktorn vid Söderhamns gevärsfaktori Johan L (d 1705), som var far till kopparstickaren o vapenmålaren Carl Gustaf L (1698— 1727). Dennes bror tullförvaltaren Johan Le Moine (1697—1767) i Sthlm fick 1762 av K M:t en ansökan beviljad, att hans söner skulle få vända på släktnamnet o kallas Nomell, eftersom han "icke fått njuta riktig prononciation" av sitt "fransyska tillnamn". Hans äldste bror, krigsfiskalen Eric Lemon (1696—1742) i Sthlm, var i äktenskap med en dotter till kontraktsprosten Jonas Halenius (bd 17) far till bruksläkaren vid Bäckhammars bruk i Ramnäs, Vm, Wilhelm Le Moine (1735—90). Dennes son, målaren o teckningsläraren Erik Wilhelm Le Moine (1780—1859) i Strängnäs, var far till målarinnan o tecknaren Augusta Charlotta Le Moine (1809—39). Augusta Le Moine är känd som vän till Adolf Törneros. Denna släktgren utdog på manssidan med hennes brors sonson, författaren Osborne Leonard le Moine (1878—1946).

Ovisst är sambandet mellan dessa personer o Jean Lemoin vid Berkinge bruk i Forsmark, Upps, som enligt Österlövsta dödbok 1720 var far till hammarsmeden Hubert Lemoin (1644—1720) vid Lövsta bruk i österlövsta, Upps. Den senare var farfar till smältardrängen Jacob L (1715—83) vid Ortala bruk i Väddö, Sth, vars sonson skomakaren Jacob L (1800—51) vid Ortala var farfarsfar till lektor Ernst Magnus L (1883— 1936) i Uppsala o byrådirektör Axel Siffer L (se nedan).

En uppgift (Sundberg), att Hubert Lemoin skulle ha varit bror till mästersmältaren Philip Lemoen (d 1730, 74 år gammal) vid Gimo bruk i Skäfthammar, Upps, har ej kunnat verifieras. Denne var far till guldsmedsåldermannen i Uppsala Carl Lemon (1702—86). Söner till denne var guldsmedsåldermannen där Eric Lemon (173 2—1800), kommissionslantmätaren Johan Peter Lemon (1745—1804) i Läby, Upps, o tenngjutaren Jacob Lemon (1753— 1810) i Sthlm. Både Carl o Eric L var välbeställda hantverkare, som gjort sig namn som silversmeder. De var också bägge kommunalt aktiva. I mars 1782 ansökte Carl hos K M:t om tillstånd att få överlämna sin ordinarie rådmansbeställning till sin son Eric, som av magistraten 10 jan s å blivit vald till eo rådman. Carl var då över 80 år gammal o hade i 40 år tjänat staden, 12 år som kämnär o 28 som rådman. Tenngjutaren Jacob L blev 1802 ålderman o efter hans död fortsatte änkan verksamheten, till dess sonen Carl Jacob Lemon (1794—1869) vuxit upp o kunde överta rörelsen. Han blev mästare 1816 o tenngjutarämbetets ålderman 1843, ett uppdrag som han avsade sig 1846. Sonen Carl (Jacob) Gerhard L (1819—51) gick i sin faders o farfars fotspår. Han lärde yrket i sin fars verkstad 1833—38 o blev mästare 1843 endast 23 år gammal. En bror till Carl Gerhard L var farfar till konstnären Josef Emil Lémon (1895—1956). En annan son var grosshandlare Adolph Olof Bernhard Lemon (1830— 99) i Sthlm, som var ledamot av Sthlms stadsfullmäktige 1881—87. Adolph Lemon hade vacker sångröst o var far till Olof Carl Adolph Lemon (1866—1934), som var operasångare vid K teatern i Sthlm 1892—94 o 1896—99. Han var VD i Adolph Lemons ab 1903—18 o drev från 1924 fastighetsab Valvet i Sthlm. I äktenskap med sångerskan Blenda Gertrud Constantia Lemon, f Nilsson (1880—1969) var Olof Lemon far till operasångerskorna Benna Lemon-Brundin (f 1912) o Gurli Lemon-Bernhard (f 1916), g m prof Carl Gustaf Bernhard.

Outrett är sambandet — möjligen på mödernet — mellan ovanstående personer o krögaren Johan Ersson Ytter (d omkr 1742) i Lerbäck, Ör, som på 1720-talet började kalla sig Lemon o var far till kopparslagaren, tullinspektören o vice borgmästaren i Askersund Johan Lemon (1727—98), som var rdgm 1786.

Den i Danzig födde svärdsfejaren Johan Ludvig Lemon (d 1820, 37 år gammal) var farfars far till Karl Gustav (Gösta) Lemon (1874—1946). Gösta Lemon började sin bana som musikelev vid Livgardet till häst 1886 o var efter verksamhet som musikunderofficer vid Skånska dragonregementet i Ystad o som sjukgymnast tubaist i Konsertföreningen i Sthlm 1914—37. Han var ordf i Sv musikerförbundet 1913—40 o president i Nordisk musikerunion 1919—22 o 1931—34 samt tog 1922 initiativet till bildandet av Nordiska centraleuropeiska musikerunionen. Han blev LMA 1932. L:s självbiografiska anteckningar fram till 1921 publicerades i tidskriften Musikern 1944—46 med titeln Femtio år som drabant åt Fru Musica. Utan påvisbart samband med ovannämnda personer var sedermera konung Oscar I:s franskfödde lärare 1810—12 Louis L (1768— 1853), som dog i Versailles.

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Allmänt: Emil Sundbergs ms Vallonsläkten Lemon (L), ex i UUB (X 49 m) o hos Genealog fören, Sthlm; densis ms Stamtavlor för vallonsläkten Lemon (L), Genealog fören, Sthlm; A Hiilphers genealogier, 4, p 106, Västerås stadsbibi (mikrofilmkop KB). Johan L (t mellan 1589 o 1604): RR 1571, f 248v, 1581—82, f 221, RKB 56:3 o 11, RA; Ant:ar från det sextonde seklet (HH 20, 1905), s 243; Schlegel o Klingspor; SLH 1:1 (1822); STb, N F, 5—6 (1943—45); STb från år 1592, 5 (1959).

Le Moisne: E Appelgren, Vallonernas namn (1968).

Nico-las L: Biographica, E 2539: fasc brukspersonal, RA; De la Gardieska saml: Topographi-ca : Bergslagen, vol 3, 9, 10, p 210—363, LUB; E W Dahlgren, Louis De Geer, 2 (1923); P Norberg, Ur Högfors bruks hist (1937); dens, Avesta under kopparbrukets tid, 1—2 (1956).

Martin L: De la Gardieska saml: Topogra-phica: Bergslagen, vol 3, 9, LUB; Norberg, a a 1937. Claes Lemon (t 1694): Ovansjö vb 1674, HLA (Claes Mårtenssons hustru har samma namn som Claes Lemons). Claes L (f 1742) : Uppsala hm. Balt hasar Lemoyne : Kopparbergs läns renov domb, vol 27, f 1068v, E 2494, RA; Avesta kyrkoarkiv K I: 1, p 157, 160, 162, 168, ULA; Norberg, a a 1956. Isak L: Kopparbergs läns renov domb, vol 27, f 1068v, RA; Avesta kyrkoarkiv K I: 2, p 22, ULA. Gustaf L: Biographica, RA; Bergskoll.

Släktgrenarna i Jämtland o Medelpad: Ms av Jonas Lemon i Genealog föreningens arkiv, Sthlm. Johan L (f 1705) : Bouppteckn 1743 efter hans änka Catharina Stenfelt i Söderhamns stadsarkiv, HLA. Carl Gustaf L: Biographica, RA; Hultmark; SKL. Johan Le Moine: Biographica: Nomell, RA; Apropå namnuttal (SvD 4 mars 1936).

Eric Lemon (t 1742): Likv 7 A: 24, RA; J Kleberg, Krigskollegii hist. Biogr ant:ar 1630— 1865 (1930). Wilhelm Le Moine: SLH 1: 3— 4 (1824—35).

Erik Wilhelm Le Moine: A Davidsson, Katalog över sv handteckn:ar i UUB (1958); FBH; SKL; S Wallin, Stadsbilden (Strängnäs stads hist, 1959).

Augusta Charlotta Le Moine: PDA Atterbom, Minnesteckn (A Törneros, Bref o dagboks-ant:ar, 2, 1842), s 40—43; SKL. Osborne Leonard Le Moine: Sv förfdex 1900—40 (1942). Jacob L (t 1783): E Gustavsson, Väddö socken [, 1, 2:a uppl] [, 3] (1958—73).

Ernst Magnus L: H Gejrot o P Räf, LärarM:n 1934 (1934).

Carl Lemon: Landsh:s i Upps skr till KM:t 12 mars 1782, RA; Sv silver-smide 1520—1850 [, 4] (1963); G Thimon, Stränge i Ströja o hans släkt (SoH 1969); E öhman, Vallonsläkten Lemon som konsthantverkare (Sv hantverk, 1920).

Eric Lemon (t 1800): K W Herdin, Bygge o bo i äldre tider [, 1] (1932); H Lundh, Uppsala under de dominerande landshövdingarnas tid (Uppsala stads hist, 4, 1977); T Petré, Uppsala under tidsskedet 1619—1789 (ibid, 3, 1958), s 171 f; Sv silversmide 1520—1850 [, 4] (1963); Öhman, a a.

Johan Peter Lemon: Ekstrand.

Jacob L (t 1810) o Carl Jacob Lemon: B Bruzelli, Tenngjutare i Sverige . . . 1754—1912 (1967); dens, Läsning för tennvänner (1978); öhman, a a. Josef Emil Lemon: SKL.

Adolph Olof Bernhard Lemon: V Millqvist, Sthlms stadsfullm 1863—1913 (Minnesskr vid Sthlms stadsfullm:s femtioårsjubileum, 1913); Sveriges allm handelsförems månadsskr 1902: 2, s 3; L Wikström, Sveagar-dister i kommunalpolitiken (K Svea livgardes hist, 5, 1976).

Olof Carl Adolph Lemon: Norlind; SMoK; Sohiman.

Johan Lemon: Millqvist.

Johan Ludvig Lemon: Nicolai kyrkoarkiv H V a: 21: akt 53, SSA.

Karl Gustav Lemon: Ett innerligt farväl från Sveriges alla musiker (bilaga till Musikern 1946, nr 19); Gösta Lemon t (SvD 21 mars 1946); Gösta Lemon 70 år (Musikern 1944, nr 20); MA:s A 1945—46, s 5; SMoK; Sohlman 3 (1951).

Louis L: Ericsbergsarkivets autografsaml, RA; H E Charlottas dagbok, 8—9 (1939—42); [J C Hellberg,] Ur minnet o dagboken om mina samtida, af Posthumus, 7, 12 (1872— 74); T T:son Höjer, Carl XIV Johan. Kronprinstiden (1943); dens, d:o. Konungatiden (1960); A Söderhjelm o C-F Palmstierna, Oscar I (1944). — E Grill, Jacob De la Gardie (1949; om Nicolas o Martin L).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lemoine, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11214, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2021-04-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11214
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lemoine, släkt, urn:sbl:11214, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2021-04-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se