Olof Kolmodin

Född:1690-05-26 – Nysätra församling (C-län), Uppsala län
Död:1753-04-08 – Flo församling, Skaraborgs län

Skriftställare, Präst


Band 21 (1975-1977), sida 474.

Meriter

2 Kolmodin, Olof, brorson till K 1, f 26 maj 1690 i Nysätra, Upps, d 8 april 1753 i Flo, Skar. Föräldrar: kontraktsprosten Johan K o Elisabeth Schultin. Inskr vid UU febr 98, disp 12 o 15, mag 12 juni 16, prästv 7 mars 18, huspredikant hos G Cronhielm 18, e pastor vid livgardet i Sthlm 18, e k hovpredikant o notarie vid hovkonsistoriet 21, kh i Flo, Skar, 27 juni 21 (tilltr 1 maj 23), prost 22 aug 29, preses vid prästmötet i Skara 39, kontraktsprost 24 nov 42.

G 1) 6 maj 22 i Sthlm, Hovf, m Catharina Christina Bex, f 19 juli 81 trol i Sthlm, d 5 maj 37 i Flo, dtr till insp Joen Joensson (Jonas Jonasson) B i dennes 2:a g; 2) 5 nov 38 m Brita Maria Lorich, f 22 juli 12 i Malmö, d 2 juni 86 i Bredared, Älvsb, dtr till provinsialtullinsp Balzar L o Helena Falkman, samt omg (55) m kh Petrus Tugurin.

Biografi

I början av 1698 vid ännu ej fyllda åtta år, kom Olof K till Uppsala univ, där han tillbragte 18 år. Vid sidan av studierna handledde han från 11 högadliga ynglingar i deras studier. Efter några år som hovpredikant hos drottning Ulrika Eleonora, som högt värderade honom, tillträdde han 23 kyrkoherdetjänsten i Flo församling i Västergötland. Om hans prästerliga verksamhet är inte mycket känt. Att han inte saknade intresse för praktiska värv framgår bl a därav att församlingens fyra kyrkor under hans tid blev ombyggda o vackert inredda.

Redan i barndomen visade K prov på poetisk begåvning, o såväl hans farbror Israel K som Haqvin Spegel uppmuntrade honom i detta avseende. Hans första stora arbete var Then trogna siälens gyldena rökelsekar, som trycktes 28. Till större delen är detta en översättning av den tyske pietistiskt påverkade prästen Benjamin Schmolcks Heilige Lieder-Flammen der himmlisch-gesinnten Seele. 34 utgav K Andelig dufwo-röst, hans mest bekanta samling andliga sånger. Boktiteln grundar sig på Höga Visan 2: 14. Även dessa sånger är mestadels självständigt hållna översättningar från Schmolck. Fyra av dem är efter förkortning o bearbetning medtagna i 1937 års psalmbok, nämligen nr 260, 344, 371 o 385. — Drottning Ulrika Eleonora skall ha inspirerat K till den i två delar utgivna Biblisk qvinno-spegel, som handlar om Bibelns kvinnor. Han hade även påbörjat en Biblisk manna-spegel, som han dock aldrig hann fullborda.

K tillträdde sin tjänst i Flo under en tid, då enligt herdaminnet "varjehanda nyheter o villfarelser oroade församlingen, dem han genom sin försiktighet motade o efter hand lyckligen dämpade". Det måste dock påpekas, att K både i sitt personliga fromhetsliv o i sitt författarskap visade sig ha tagit starka intryck av den vid denna tid fram- trängande herrnhutismen. Han inbjöd sålunda brödraförsamlingens ombud i Sverige, Arvid Gradin, som 42 besökte Västergötland, att predika i hans kyrkor. Vidare skrev han en sång i den 43 utkomna herrnhutiska sångboken Sions sånger. Om herrnhutiskt inflytande vittnar också inskriften på den gravvård K under sin livstid låtit uppsätta på kyrkogården i Flo, som bl a innehåller dessa rader: "Här göms en syndare, helt fattig och fördömder, som salig blev av nåd i Jesu blodsår gömder."

Tack vare sin obrottsliga trohet mot den sv kyrkans liv o ordningar kom han trots sin dragning åt herrnhutismen aldrig i någon konflikt med den kyrka han tjänade. Framför allt genom sin Dufwo-röst, som 1933 utkom i sin 15:e upplaga, har han utövat ett stort inflytande på sv fromhetsliv.

Författare

Oscar Lövgren



Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Några dikter o avskr av K:s utkast Biblisk mannaspegel i UUB jämte några brev från honom.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Then trogna siälens gyl-dene rökelse-kar, hvar uti finnes allehanda an-delig rök-verk, som äro the heligas böner. Sthlm 1728. 120 s. [2. utökade uppl] 1742. 165 s. 3.-4. uppl 1745, 1757. 5. uppl 1761: . . . rökelsekar. 6. uppl 1769: Den trogna själens gyldene rökelsekar. 7. uppl 1779: . . . rökelse-kar. [2.—7. uppl även med gemensamt titelbl smbd med resp uppl av Ande-lig dufvo-röst, se nedan. 8., 10.—13. uppl i d:o, s 251—406]. 9.[!] uppl Vexjö 1851. 145 s. — Biblisk qvinno-spegel, thet är: alla i then H. skrift för något särdeles bekant och merckvärdiga qvinnors exempel . . . D 1—2. Sthlm 1732—50. 4:o. [Föret.] 1. Qvinnorna i Gamla testamentet. (14), 695 s. 2. uppl 1770. (20), 676, (14) s. 2. Qvinnorna i Nya testamentet. (18), 596, (32) s, 1 portr. [Utdrag:] Några bilder ... ur ... Biblisk qvinno-spegel. Lund 1867. 148 s. —¦ Andelig dufvo-röst eller en gudelig siäls enskildta sång-andacht. Til egen sinnes-ro vptecknad och nu andre Gudz barn til tienst framgifven. Sthlm 1734. 320 s. [2. utökade uppl] 1742. 272 s. [Jämte Then trogna siälens gyldene rökelsekar, med förtit:] Andelig dufvo-röst och Rökelse-kar. 3.-7. uppl 1745, 1757, 1759, 1770, 1779. 8. uppl 1783: Andelig dufvo-röst och rökelsekar, eller: en gudelig själs enskildta sång-andakt, sammanskrifven. 406 s. 9. oförändrade [!] uppl: ... sång-antakt ... Vexjö [1800?]. XI, 221 s. 10. uppl: Andelig dufvo-röst och rökelse-kar eller: en gudelig själs enskildta sångandakt. Sthlm 1801. 406 s. 11.— 13. uppl 1802 [—03], 1810 [—12], 1825 [— 26]. 9.[!] uppl Vexjö 1850. 221 s. [Utdrag:] Morgonvisor och aftonpsalmer samt andra sånger för enskild andakt ur Andelig dufvo- röst. I bearb. utg av Samfundet Pro fide et christianismo. Sthlm 1933. 172 s. — Svea och Götha rikens sista sorgfulla farväl af sin hul-desta drottning . . . Ulrica Eleonora . . . den 1 dec. år 1742. I underdånigsta vördnad upsatt. Sthlm [1742], 4:o. (8) s. — Underdånigt lyckönskans-tal til ... Adolph Friedrich . . . under resan genom Vestergötland then 22. ju-nii 1744. Sthlm [1744]; (4) s. [Undert.] — Lands-bygdens underdåniga fägnad öfver Hans kongl. höghets prints Gustafs Svea rike borna arf-furstes högsthugneliga födelse d. 13 januarii, år 1746. Sthlm [1746]. 4:o. (8) s.

[Undert.] — En christens dageliga beredelse til en salig hädanfärd . . . lik-predikan öfver . . . Anders Andersson uti Gustafs-gård i Lan-na . . . den 24 octob. år 1746. Skara u å. 44,

(12) s. —¦ [P B von Schiitz, pseud] Amadei Chreutzbergs gudeliga betraktelser på alla dagar uti hela året. 2:a gången uplagde och nu ökte .. . med . . . verser til hvar dag ... af

0 K. D 1/4. Västerås 1758. 1530, (68) s, 13 pl. —• Morgon- och aftonpsalmer (J Arndt, Morgon- och aftonböner . . . , Carlshamn 1856, s 60—64; 2.-5. uppl okända, 6.—10. uppl 1866, 1868, 1870, 1872, 1878. — Probs-ten Colmodins bref till . . . Margareta Charlotta Sjegeroth och fruns svar. Skrifvet den 6 febr. 1740. Eslöf 1901. 4:o. (3) s. — Psalmer tr i Sions sånger, saml 2, Sthlm 1745 [nr 40,

1 senare uppl nr 72], Svenska psalmboken, 1819 års utg [nr 170, 241, 366, 605, 655], o 1937 års utg [nr 260, 344, 371, 385], samtliga med flera senare uppl. — Akad avh se Liden, d 1, s 445, 496.

Källor och litteratur

Källor o litt: N Jacobsson, Den sv herrnhu-tismens uppkomst (1908); E Liedgren, Sv psalm o andlig visa (1926); O Lövgren, Våra psalm- o sångdiktare, 1 (1935); W Rudin, Minne af O K (SAH, 15, 1900); Skara hm, 1 (1871); A Westén, Sv kongl hofclericiets hist, 3 (1814).



Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Olof Kolmodin, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11716, Svenskt biografiskt lexikon (art av Oscar Lövgren), hämtad 2019-10-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11716
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Olof Kolmodin, urn:sbl:11716, Svenskt biografiskt lexikon (art av Oscar Lövgren), hämtad 2019-10-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se