A Josef Källander

Född:1861-12-15 – Skara stadsförsamling, Skaraborgs län
Död:1934-10-25 – Lovö församling, Stockholms län

Präst


Band 21 (1975-1977), sida 746.

Meriter

Kalländer, Anders Josef, f 15 dec 1861 i Skara, d 25 okt 1934 i Lovö, Sth. Föräldrar: bryggaren Johannes Andersson o Britta Stina Magnusdtr. Mogenhetsex vid Skara h a l 24 maj 82, inskr vid UU 18 sept 82, teol fil ex där 28 maj 85, dimissionsex där 29 maj 89, folkskollänex i Uppsala 17 maj 90, prästv i Härnösand till vice kapellpredikant i Skönsmon, Vnl (nu Sundsvall), 6 juni 90, komminister där 1 okt 92, i Härnösand 22 febr (tilltr 1 maj) 96, vice pastor i Domkyr-koförs i Uppsala 27 aug 02, tjänstg eo hovpredikant 19 maj 06, kh i Hedvig Eleonora förs i Sthlm 2 april 09 (tilltr 1 maj 10)—1 maj 33, led av Sv kyrkans diakonistyr 10— 29, assessor i Sthlms stads konsistorium 17 juni 10, led av Sthlms folkskoledir 15—17, av Sthlms stadsfullm 18—20, av Sthlms stads mindre konsistorium 1 maj 27—30 april 31, ordf i Sthlms prästsällsk 27—31, utn TD 26 juli 27, prom TD vid UU 16 sept 27.

G 22 nov 92 i Uppsala m Anna Esther Holmlin, f 25 aug 62 i Trosa, d 11 mars 33 i Sthlm, Hedv El, dtr till kh Lars August H o Elisabeth (Betty) Carolina Uddén.

Biografi

Josef K upplevde i föräldrahemmet den rosenianska nyevangelismen men kunde aldrig helhjärtat omfatta denna. Efter att vid faderns död en kortare tid utan större framgång o intresse ha sökt driva dennes bryggerirörelse började han studera till präst. Den i Uppsala då förhärskande 1880-talsrationalismen blev en skakande upplevelse o gav hans förkunnelse för lång tid en ensidigt apologetisk inriktning. Därför innebar det en andlig frigörelse för honom, när han strax efter sekelskiftet återkom till Uppsala som domkyrkokomminister o efterträdare till J A Eklund o rycktes med i den från Einar Billing, Nathan Söderblom o Eklund utgående ungkyrkorörelsen, vars handlingsprogram han fick vara med om att planera o praktiskt genomföra.

Med rätta har det sagts, att K under dessa år förändrade det andliga klimatet i Uppsala. Han samlade studenterna i talrika skaror kring sin predikstol o ingöt nytt liv i församlingsarbetet. Därvid gav han inte blott namn åt flera nya aktiviteter, begrepp som församlingsafton, församlingsblad o församlingshus, utan förmådde även ge dem en meningsfull innebörd. Han var också en av de ivrigaste tillskyndarna, då Sv kyrkans diakonistyrelse grundades.

Sin entusiasm o initiativrikedom tog K med sig till huvudstaden, där han under drygt två årtionden intog en ledande ställning som förkunnare o själasörjare. Predikogärningen ansåg han alltid som sin angelägnaste uppgift. Han valde ur texten ut ett ord eller ett kortare sammanhang, som han sedan utvecklade, gärna med anknytning till aktuella samtidsproblem. Inte sällan frångick han manuskriptet o släppte improvisationen lös i chockerande hugskott o drastiska vändningar. Någon väckelsepredikant blev han dock aldrig. Han var en flitigt anmodad talare o framträdde även i radio. Både andligen o kroppsligen var K en högrest o rakryggad gestalt.

Författare

Gunnar WallinSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Några brev från K i KB o UUB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Den välsignade bland kvinnor. Predikan i Hernösands domkyrka Marie bebådelsedag 1899. Hernösand 1899. 13 s. — Hvad fattas vår ungdom? Predikan. Hernösand 1900. 14 s. — Minnesord vid Ellen Wirströms begrafningsakt den 6 november 1900. Hernösand 1900. (3) s. — Jesus vännen i lif och död. Afskedspredikan i Hernösands domkyrka den 14 september 1902. Hernösand 1902. 14 s. •— Huru känna vi de våra. Hvetet och agnarne. Två predikningar. Upps 1903. 23 s. — Lidandets bättringsrop till vårt folk. Ett trefaldigt vittnesbörd från några ordets tjänare. Upps 1903. 53 s. (Tills med E G W Rudin o E Björk.) — Vägen till storhet. Predikan på Mikaelidagen. Upps 1903. 14 s. ([Omsl:] Kristliga föreningen af unga kvinnor i Uppsala. Skrifter, 3.) — Några af Jesu bud. Predikan på Särö 6: te sönd. efter Tref. 1903. Gbg 1903. Ils. — Du och din frälsare. Predikningar. Upps 1904. 130 s. — Ungdom och renhet. Föredrag . . . Gefle 1905. 16 s. (Sveriges ungdom. Ströskrifter, 1.) 2. uppl Söderhamn s å. 3. uppl Sthlm 1910. 4.—8. uppl 1911, 1912, 1915, 1919, 1934. — Samhörighetskänslans väckande och stärkande i våra församlingar. Inledningsföredrag (Förhandlingar vid den nionde allmänna svensk-lutherska prästkonferensen i Stockholm den 4—6 sept. 1906, Sthlm 1906, s 66—80; även sep, 16 s). — Till mina konfirmander. 2. Upps 1906. 8 s. — Barnet. Predikan på Mikaelidagen i Uppsala domkyrka. Upps 1906. 15 s. ([Omsl:] Vindhems skriftserie, 3.) — Från adventet 1906. Två predikningar i Uppsala domkyrka. Upps 1907. 21 s. (Ibid, 5; tills med T Bring.) — Jag tror på syndernas förlåtelse. Två predikningar. Upps 1907. 26 s. (Ibid, 7.) — Vårt folks samling. Två predikningar hållna i Uppsala domkyrka. Upps 1907. 23 s. — Något om den sexuella frågan. Föredrag ... 25 nov. 1906. Upps 1907. 13 s. (Skrifter utg af Kristliga föreningen af unge män i Uppsala, 27.) — Från grafsättningen å Upsala kyrkogård den 5 juli 1908 (Minne från biskop Martin Johanssons begrafning, Hernösand 1908, s 15—19). — Medan vi hafva ljuset. Predikan. Upps . . . 1908. 15 s. ([Omsl:] Vindhems skriftserie, 9.) — Det är godt att tacka Herren. Predikan. Upps 1908. 15 s. (Ibid, 11.) ¦— Arbetet i Guds skörd. Predikan i Uppsala domkyrka söndagen sex-agesima 1909 (studenternas bönedag). Upps 1909. 13 s. (Ibid, 12.) — Minne från Uppsala domkyrka den 15—16 maj 1909. Upps 1909. 14 s. [Konfirmations- o skriftetal.] —• Hjo kyrka 14. juli 1909. Sthlm 1909. 8 s. [Anon konfirmations- o skriftetal.] — I strejktider. Predikan i Uppsala domkyrka 8 augusti 1909. Upps 1909. 12 s. — Tal vid professorskan Gerda Alins begrafning å Upsala kyrkogård den 19 september 1909. Upsala 1909. 8 s. — Dagligt bröd. Predikan vid morgonbön i Västerås domkyrka 1909. Köping 1909. 13 s. — Kristlig karaktärsbildning. Föredrag vid en församlingsafton i Uppsala (Kyrka och hem. Julhälsning till Uppsala församling 1909, Upps 1909, s 8—24; även sep, 1910, 16 s). — Predikningar. D [1— ] 2. Upps 1909—10. 649 s. — Barnet. Predikan i Uppsala domkyrka. Upps 1910. 13 s. ([Omsl:] Vindhems skriftserie, 13.) — Söka -finna. Afskedspredikan i Uppsala domkyrka bönsöndagen den 1 maj 1910. Upps 1910. 14 s. — Minnen från gudstjänststunder. Stenografiskt upptecknade predikningar. Sthlm 1910. 183 s. (Tills med E Andra; mfl.) — Maria Magdalena. Predikan annandag påsk i Hedvig Eleonora kyrka. Upps 1911. 14 s. — Änglatjänsten mot barnen. Högmässopredikan i Örebro kyrka Mikaelidagen 1911 vid Strängnäs stifts sjunde stiftsmissionsmöte. [Omsl.] Örebro 1911. 8 s. — När meningarna brytas omkring Jesus Kristus. Predikan på 3:dje söndagen i fastan 1911. Upps 1911. 15 s. — Vid Charlotta Emilia Kjerrulfs jordfästning i Gustaf Wasa-kyrkans krypta den 5 juni 1912. Sthlm 1912. (4) s. — Svenskt församlingsliv under 1800-talet. Sthlm 1912. 15 s. (Skrifter till 1800-talets kyrkohistoria, 2.) — Vårt folks bästa. Predikan på botdagen 1913 i Leksands kyrka. Sthlm 1913. 22 s. — Personliga hågkomster från församlingsrörelsens begynnelsetid (I församlingens tjänst. Strödda uppsatser [omsl:] tillägnade biskopen d:r J. A. Eklund på femtioårsdagen den 7 januari 1913, Upps 1912, s 38—43). — Till mina läsbarn 1913. Sthlm 1913. 12 s. — Till mina läsbarn 1913—1914. Sthlm 1914. 13 s. — Församling och tro. En årgång nya predikningar. Sthlm 1914. 504 s. — "Under pröf-votider och svåra strider". Sju tidspredikningar. Sthlm 1914. 61 s. —¦ Folkförbättring. Botdagspredikan 1914. Sthlm 1914. 6 s. — Arbetarne och religionen. Föredrag den 7 oktober 1913. Sthlm 1914. 17 s. ([Omsl:] Föreläsningar i praktiskt-sociala frågor anordnade af Beredskapskåren.) — Inför världskriget. Fyra predikningar. Sthlm 1916. 32 s. —¦ Minne från Hedvig Eleonora kyrka. Sthlm 1916. 12 s. [Konfirmations- o skriftetal.] — Stockholmssystemet. Ett diskussionsinlägg. Sthlm 1916. 8 s. — Den välsignade bland kvinnor. Predikan Marie bebådelsedag 1917 i Hedvig Eleonora kyrka. Sthlm 1917. 15 s. — Danskt och svenskt kyrkoliv. En jämförelse till självprövning för svenska präster. Sthlm 1917. 31 s. — Brinnande hjärtan. Predikan annandag påsk 1919. Sthlm 1919. 14 s. — Omvändelsen (Evangeliet och kyrkan. Föredrag vid tionde allmänna kyrkliga mötet i Stockholm 1920, Sthlm 1920, s 19—24). — Tal vid grefve Nils Posses bår. Upps 1920. 12 s. (Tills med C Törner.) — Om revision av handbok för svenska kyrkan. Sthlm 1920. 18 s. —¦ Att uppleva Gud. Predikningar. Sthlm (tr Upps) 1922. 232 s. — Mitt religiösa arv (Hågkomster och livsintryck . . ., saml 3, Upps 1922, s 150—-157; även sep, 8 s). — Släktskap med Kristus eller Hur man varder en kristen . . . Predikan i Hedvig Eleonora kyrka . . . Sthlm 1924. 14 s. — Bör den katolska kyrkan smädas eller vördas? Teser och antiteser. [Kof-land, tr] Sundsvall 1925. 154 s. (Tills med G Ekström m fl.) Holl övers Zout-Leeuwen & Utrecht 1933, 303 s. —• Vad är kristendom. Predikningar julen 1926. Sthlm 1927. 40 s. — För själens vård. Radiobetraktelser över Efes. 3:14—21 och Hebr. 12:1—3. Sthlm (tr Upps) 1931. 143 s. 2. uppl s å. — Ett enda. En årgång predikningar. Sthlm (tr Upps) 1931. VIII, 418 s. — Ett brev till konfirmerad svensk ungdom. [Omsl:] Ett brev till ny-konfirmerade. Sthlm 1932. 14 s. [Ny uppl] 1934. 15 s. — Avskedspredikan i Hedvig Eleonora kyrka söndagen den 30 april 1933. Sthlm 1933. 10 s. — Religionen och barnen. Sthlm (tr Upps) 1933. 8 s. ([Omsl:] Småskrifter om kristendomen, 23.)

Källor och litteratur

Källor o litt: E Bergman, Ord vid kh TD J K:s jordfästn i Hedv El kyrka den 29 okt 1934 (Hedv El förs:blad dec 1934); Y Bri-lioth, Predikans hist (2 uppl 1962), s 250; J T Bring, Uppsala-minnen (Hågk o livsintr 6, 1925); O Centerwall, — för att tjäna". Diakonissanstalten Samariterhemmet 1882—1932 (1932), s 31, 44 f, 138 f; I De Geer, Människan o prästen J K (Min far, ny saml, ed I Oljelund, 1949); T Ax:son Holm, Församlingslivets förnyelse i Strängnäs stift (Sörmländska handhar, 24, 1968), s 124, 128; A Kloo, Vaka, bed o strid (1942), s 145—149; L Lindberg, När Diakonistyr förbereddes (Hågk o livsintr, 6, 1925); E Lutteman, Axel Lutteman. Korsfarare o präst, 1—2 (1933); O Ny-stedt, Från studentkorståget till Sigtunastiftelsen (1936); dens, Sthlmspräster (1937); dens, Strövtåg i minnet o dagboken (1963), s 33, 145; E Rodhe, Sv kyrkan omkr sekelskiftet (1930); S Skoglund, Hedv El förs efter 1906 års förs:deln (Ladugårdslandet. Till Hedv El kyrkas tvåhundraårsminne 1737—1937, 1937); Sthlms hm; Sv predikan, 3:2, ed E Rodhe (1939), s 32 f; A Tergel, Ungkyrkomännen, arbetarfrågan o nationalismen 1901—1911 (1969); dens, Från konfrontation till institution. Ungkyrkorörelsen 1912—1917 (1974), s 27, 43; R Tomson, Etik o politik. Etiskt-kulturellt-socialt initiativ i Sthlms stadsfullm åren 1900—1950, 2 (1963), s 30 f; A Wifstrand, Andlig talekonst (1943), s 141. — Nekr i SvD 26 okt 1934.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
A Josef Källander, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11917, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar Wallin), hämtad 2023-03-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:11917
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
A Josef Källander, urn:sbl:11917, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar Wallin), hämtad 2023-03-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se