Juhlin-Dannfelt, släktBand 20 (1973-1975), sida 449.

Biografi

Juhlin-Dannfelt (Juhlin Dannfelt), släkt, härstammande från Anders Andersson (1708—67), som en tid var kronobonde i Hjulsta, Munktorp, Vm. Hans son Mathias Juhlin (1750—1814) blev omkr 1776 bokhållare vid Annefors järnbruk i Fröjered, Skar, o senare bruksinspektör där. 1781 köpte han Stora Stallerhult m m i Korsberga, Skar, som han 1794 bytte bort mot järnbruken Stenfors i Tingsås o Örmo i Södra Sandsjö, båda Kron. Han var farbror till stadskirurgen i Gävle med dr Eric Magnus Juhlin (1776—1844). Dennes halvbror Pehr Juhlin (1789—1840) köpte 1814 av sina medarvingar farbroderns efterlämnade bruk. 1818 bytte han bort dessa mot Svartlå järnbruk i Överluleå (nu Edefors), Nb, o Ljusa sågverk i Överluleå, som han sålde till Karl XIV Johan 1821.

Pehr Juhlin var g m en dtr till Carl Chris-toph Hermann von Dannfelt (1773—1841). Denne var son till den i Barth födde trävaruhandlaren o senatorn i Stralsund Christian Gottlieb Börrien (d 1786, 69 år gammal), som tjänat en förmögenhet i Batavia på Java 1742—51 o blivit adlad av kejsaren med namnet von Dannjeld 1783. Carl von Dannfelt deltog i kriget i Pommern 1804— 07 o kom 1808 i fransk fångenskap. Efter frigivning 1810 blev han överstelöjtnant i armén o fick 1812 överstes avsked. 1811 köpte han järnbruket Lilla Hölje eller Olofström i Jämshög, Blek, där han från Tyskland införde bruket av mäskvärmare vid brännvinstillverkning. 1824 köpte han Ramlösa brunn vid Helsingborg. Delar av hans omfattande memoarer (se Söderberg) hos Olofströms hembygdsförening; andra i översättning o sammandrag hos ättlingar (allt mikrofilmat för RA). Rester av hans arkiv i KB.

Från 1829 var Pehr Juhlin sin svärfars förvaltare på Lilla Hölje. Hans son generalkonsul Carl Mathias J-D (J 1) var far till löjtnant Matts Julius J-D (1859—97), som sedan 1883 var i Kongostatens tjänst. 1891—93 tjänstgjorde Matts J-D som högste befälhavare vid nedre Kongofloden. Brev till honom 1890—97 finns i UUB. Hans bror prof Herman Julius Brorson J D (J 2) var far till överjägmästaren Carl Sven Matts J D (1896—1971) i Linköping o överläkaren vid allergologiska kliniken vid S:t Görans sjukhus i Sthlm Carl Georg Herman J-D (1904—51), även känd som fjällbestigare. En äldre bror var Georg Frans Herman Julius J D (1850—1933), som blev överstelöjtnant 1904, var chef för Svea ingenjörkår 1904—09 o blev överste vid fortifikationen 1907. 1912—13 var Georg J D ledamot av Sthlms stadsfullmäktige. Han var även verksam inom affärslivet, framför allt som VD för det av honom bildade Fastighetsab Bergslagen 1912—32. En bunt handlingar ur hans arkiv i KrA. Son till honom var generalmajor Curt Herman J-D (J 3). Dennes äldre bror Carl Georg ] D (1880—1965) blev jur utr kand 1903, var ombudsman i Sthlms inteckningsgarantiab 1909—20 o led av Sthlms stadsfullmäktige 1913—31. Efter borgarrådstjänsternas tillkomst 1920 var Carl J D till 1926 finansborgarråd o 1927—31 stadsfullmäktiges 1:e vice ordf. 1926—46 var han VD i Städernas allmänna brandstodsbolag. Hans andra hustru — från 1924 — journalisten o medarbetaren i StD o NDA Brita Emilia J D, f Gentele (1889— 1968), var ledamot av Sthlms stadsfullmäktige 1922—31. Hon var bl a ordf i Allm valmansförbundets för Sthlm kvinnoorganisation 1930—41, Sthlms kvinnoberedskap 1938—46 o Sv kvinnors nationalförbund 1949—51.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: M 1021, Svea hovrätts advokatfiskals arkiv E XII b: 312, f 914, 319, f 1070, o 333, f 965, Esplunda arkiv I: 199 o 301, Gadebuschska saml, vol 235: Schwe-disch-Pommersch-Rugianischer Staats-Calender 1780, s Gv, 1782, s Gv, RA; utredning 25 jan 1974 av Staatsarchiv, Greifswald, om Christian Gottlieb Börrien, SBL; Biographica: Dannfeldt, KrA; G Elgenstiernas saml, KB; Konga lagfartsprot 21 maj 1814, VLA; Dimbo tingslags dombok 11 mars 1782, GLA; J 2:s memoarer i LA:s arkiv; St Jacobi Tauf-register 1773 o Totenbuch 1786, Kreiskirch-liches Ren tamt, Stralsund; Reichsregister Josephs II, Bd 21, f 354 ff, Österreichisches Staatsarchiv, Wien. A Ahnfelt, Ur sv hofvets o aristokratiens lif, 1 (1880), s 79; A Brandenburg, Geschichte des Magistrates der Stadt Stralsund (1837), s 97; Brita J D död (DN 6 mars 1968); E W Dahlgren, En sv Kongo-officer (Ny ill tidn 1893); K Frumerie, Carl J-D död (DN 5 sept 1951); C Hulthander, Biogr ant:ar från Carlberg 1792—1892 (1892); S Högberg, Matr över ledamöter av PS (1961), s 58; E Höker-berg, Brita J D död (SvD 6 mars 1968); A Janse o M Wennerholm, Officerskåren 1794—1894 (Ant:ar om k Svea artillerireg 1794—1894, 1898); M Juhlin, Ärindringar vid . . . A J Kjellborgs . . . Juridiska Tableau (1810); A J Kjellborg, Juridisk tableau (1810); O Kronsjö, Jemshögs förs fordom o nu, 3 (1935), s 61 ff; T Larsson, Reformen i brännvinslagstiftningen 1853—54 (1945), s 581; [G Lilliehöök,] Fd Översten Georg Frans Herman Julius J D (KrVAH 1933, s 251—54); S Lindroth, VA:s hist 1739—1818, 2 (1967), s 279; G Ljungqvist, Carl J D död (SvD 29 nov 1965); Matts J-D (Ny ill tidn 1897); V Millqvist, Sthlms stadsfullmäktige 1863—1913 (Minnesskrift . . ., 1913); A Moberg, Sjöstad. Skeppsbyggnad, sjöfart, hamnar o farleder i Luleå under 350 år (1971); [HN] Pa[lli]n, Carl G H J-D (NF:s sportlex, 4, 1941); Ramlösa brunn 1707— 1907 (1907), s 26 f, 35; SLH 1: 3, 5 (1824— 53); SMoK; SPG; Sthlms stadsfullmäktige 1913—38 (1938); B Strandeli, Carl J-D död (SvD 5 sept 1951); Sv släktkal 1943; T Söderberg, Olofströms bruk 1735—1935 (1935), s 63—84; E Tegnér, KB:s saml af sv brefvex-Iingar (1880), s 75 f; P G Vejde, Stenfors (1940), s 29 f; A Åberg, Ramlösa (1957). — K F v Frank, Standeserhebungen und Gna-denakte fiir das deutsche und die österreich-ischen Erblande bis 1806 sowie kaiserlich österreichische bis 1823, 1 (1967), s 113.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Juhlin-Dannfelt, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12228, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-03-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12228
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Juhlin-Dannfelt, släkt, urn:sbl:12228, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-03-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se