Bo M O Hellström

Född:1890-11-03 – Norrköpings Sankt Olai församling, Östergötlands län
Död:1967-12-06 – Lidingö församling, Stockholms län

Väg- och vattenbyggnadsingenjör


Band 18 (1969-1971), sida 599.

Meriter

2 Hellström, Bo Manne Olofsson, brorson till H 1, f 3 nov 1890 i Norrköping, d 6 dec 1967 i Lidingö. Föräldrar: yrkesinsp Bror Olof Viktor H o Mimmi Thorén. Mogenhetsex vid h a l i Linköping 09, elev vid KTH 10, utex från avd för väg- o vatten-byggn:konst 14, ing vid Vattenbyggn:byrån 14, assistent vid KTH 15—18, tf prof vid Chalmers vt 19—vt 20, föreståndare för Vat-tenbyggn:byråns gbgskontor sept 19—nov 25, delägare i Vattenbyggn:byrån 23, ing i London för Vattenbyggn:byråns samarb m Messrs Rendel, Palmer & Tritton aug 26— okt 30, byråns repr där okt 30—okt 34, led av styr för The Anglo-Swedish Society i London 29—36, konsult ing vid Vattenbyggn:byråns huvudkontor i Sthlm okt 34, disp pro gradu 25 maj 40, tekn dr 29 maj 40, doc i vattenbyggn vid KTH 40, ordf i Sv betong-fören 40—42, prof i vattenbyggn vid KTH 27 nov 42, led av Statens komm för byggn:-forskn 43. — LIVA 41.

G 18 maj 18 i Danderyd (Sth) m Eva Vilhelmina Bäckström, f 26 sept 98 i Sthlm (Ad Fredr), dtr till prof Helge Mattias B o Ragnhild Juel.

Biografi

Omedelbart efter sin avgångsexamen från Tekniska högskolan anställdes Bo H hos konstruktionsfirman ab Vattenbyggnadsbyrån, där han efter några år också blev delägare. Firmans internationella inriktning föranledde ett samarbete med en stor engelsk konsulterande ingenjörsfirma och som chef för detta samarbete fick H under åtskilliga år arbeta utomlands med London som replipunkt.

Ett av de samarbetande firmornas mest berömda företag var en kraftverksanläggning i den på tenn rika malajstaten Perak på Ma-lackahalvön. Det var ett svårbemästrat projekt i en utpräglad djungel, där sannolikt för första gången en vattentät betongblandning kom till användning, som motstod mycket höga tryck under exceptionella förhållanden. Planläggningen och genomförandet av stora vattenkraftanläggningar tvingade honom att företaga upprepade resor till Främre och Bortre Indien, Egypten, Etiopien m fl länder. I Australien vistades han 1936—37 drygt ett år för att medverka vid projekteringen av dammar och kraftverk samt för att uppgöra planer för elektrifiering,

Ff:s rörliga intellekt förde honom in på många tidigare föga genomforskade områden. Han var en av de första, som mera systematiskt studerade egenskaperna hos det nya byggnadsmaterialet betong. Inom detta område publicerade han 1921 tillsammans med en medarbetare sitt första vetenskapliga arbete, som behandlade temperaturens inverkan på det nya materialet. För detta belönades han med Sv teknologföreningens Polhemsmedalj.

Knappast någon detalj i den mångskiftande vattenbyggnadstekniken undgick H:s intresse. Han studerade vindens inflytande på vattenytor och utgav 1924 en skrift om israeliternas tåg genom Röda Havet, där han visade att vid stark nordlig vind en torrlagd tröskel kan uppstå, tvärs över havet. Han menade, att Moses kände till detta och därför lyckades föra Israels barn ut ur Egypten. Hans tankar om samspelet mellan vind och vatten fortsatte att sysselsätta honom och mynnade så småningom ut i en värdefull doktorsavhandling.

H:s kunskaper togs av statliga och kommunala myndigheter flitigt i anspråk för utredningar och undersökningar om vatten-och avloppsförhållanden. Ofta ledde dessa undersökningar till skriftliga redogörelser för de vunna resultaten i tekniskt-vetenskapliga publikationer. Men även internationellt var han anlitad för dylika uppgifter. På inbjudan av kejsar Haile Selassie besökte han Etiopien för att anvisa möjligheter att utvinna luftens fuktighet i flytande form. Han gjorde studier i Libyens öken och kom till den slutsatsen, att den gamla kulturen där kan ha gått under på grund av att den underjordiska Nilen skurit igenom fördämningarna för grundvattnet, varigenom detta runnit bort och landet blivit uttorkat.

Med sin mångsidighet i förening med en ovanlig verksamhetslust var H en betydande tillgång för sv ingenjörskonst. Det har sagts om honom, att han framstod som en teknisk ambassadör i vårt förhållande till utlandet. Hans villighet att ta på sig stora personliga uppoffringar, hans glädje att dela med sig av sitt kunnande och bära ut nya idéer och erfarenheter, hans charmfulla väsen och förmåga att vinna kontakt med dem han mötte gjorde honom till en lysande och högt uppskattad lärare.

Under sin vistelse i London på 1930-talet höll H föreläsningar på universitetet. Härigenom och genom sitt arbete som konsult i främmande länder blev han i fackkretsar vida känd och uppskattad. Ett vittnesbörd härom är de, delvis sällsynta, ingenjörsvetenskapliga utmärkelser, som i England tilldelades honom.

Författare

Sven Em OhlonSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Turbinkamrar af armerad betong (TT, Väg- och vattenbyggnadskonst, 1918, Sthlm, s 117—126). — Undersökning av strömningskoefficienterna vid Haby kraftverks nivåtub (ibid, 1919, s 25 f). — Valvdamm av armerad betong vid Gideåbacka (ibid, s 45—58). — Vår vattenkraft och dess utvecklingsmöjligheter. Föredrag... 21 september 1920. Gbg 1921. 18 s. (Tekniska samfundets handlingar, 1920, Föredrag, n:r 2.) — Om temperaturvariationer och temperaturspänningar i betongkonstruktioner. Sthlm 1921. 96 s, 1 bl tab. (Tills med F R Ber-wald.) — Serievalvdamm vid Melby (TT . . ., 1923, s 13—19). — Väg- och vattenbyggnadstekniken på Göteborgsutställningen 1923 (ibid, s 81—84). — Vattenmål rörande reglering av Mölndalsåns sjöar samt rörande kraftverk vid Mölndal och Assmebro. Utslag av Västerbygdens vattendomstol sammanställda. [Omsl.] Sthlm 1923. 47 s. (Svenska vattenkraftföreningens publikationer, 154=1923: 9.) — Vattenrättsmål rörande kraftverk vid Mölndal och Assmebro samt avlysning av allmän flottled i Mölndalsån. Lagakraftvun-na domar. Sthlm 1924. 14 s. [Föret.] (Ibid, 158 == 1924: 1.) — Israels tåg genom Röda havet, en studie. Sthlm 1924. 75 s, 4 pl-bl. Eng övers: The Israelites' crossing of the Red Sea. Sthlm 1950. 4:o. 29 bl [duplic], 16 pl-bl. — Recent Swedish arch dam design (The transactions of the first world power con-ference London... 1924, vol 2, London [1925], 4:o, s 667—675). — Om fallförluster vid vattnets strömning i trä- och betongtuber (TT..., 1925, s 37—41). — Djupet för byggnadsgrunder och vattenledningar med hänsyn till frostfrihet (ibid, 1926, s 100— 106, 114 f, 123—128; tills med W v Grey-ertz). — Hydrografi (De tekniska vetenskaperna, avd Väg- och vattenbyggnader, bd 4: Vattenbyggnader, red: J G Richert, Sthlm 1931, 4:o, s 1—106). — International com-mission on large dams, two technical problems studied at the first congress. [Rubr.] London 1933. 4:o. 14 s. [Ur Civil engineering s å.] — Influences causing distortions in gravity dams [även tysk o fr övers] (Commis-sion internationale des grands barrages de la Conférence mondiale de 1'énergie, le con-grés . . . Scandinavie . . . 1933, vol 2, Pithi-viers u å, s 379—462). — Decay and repair of concrete and masonry dams (The struc-tural engineer. . . N S, vol 11, 1933, London, 4:o, s 210—228).,— Portland cement specifi-cations. Discussion. . . (ibid, vol 12, 1934, s 155—157; tills med föreg reproduc 1949, 18 bl, med omsl: Bulletin no 22 of the Institution of hydraulics at the Royal institute of technology, Stockholm, Sweden). — Vattentät betong (Betong, 1934, Sthlm, s 99— 111). — »The Perak River hydro-electric power scheme» (Minutes of proceedings of the Institution of civil engineers, vol 239, [Session 1934—1935,] London 1936, s 253— 312). — Recent practice in hydro-electric power development (The engineer, vol 161, London 1936, passim s 181—409; även sep s å, 55 s, omtr: . . . Lectures delivered at the University of London ... 1935 [omsl], Sthlm 1946, [1955] med omsl: Bulletin no. 44 . . .). — Methods of testing cements for large dams (International associations for testing materials . . . London congress . . . 1937, [Proceedings,] London [1937], 4:o, s 260—262). — Svensk väg- och vattenbyggnadskonsts land- vinningar utomlands under senaste tio åren (TT, 1939, [allm avd,] s 122—130). — Vattenbyggnadscement i amerikanska jättedammar (ibid, s 213—219; även i Tekniska föreningens i Finland förhandlingar, 1939, [Hfors,] s 285—293; övers i Deutsche Wasser-wirtschaft, 1939, Miinchen (tr Stuttgart), s 398—406, o i Cement and lime manufacture, 1940, London s 37—47). Sep: [Sthlm, tr] Norrköping 1939. 18 s. (Sv vattenkraftföreningens publ, 323 = 1939:4.) — Ingenjören och försvarsberedskapen (ibid, s 460 f). — 1938 års högflod i Ume älv — har den något att lära oss? (Sv vattenkraftföreningens publ, 325 = 1939:6, 1939, s 45—103). — Wind effect on lakes and rivers. [Akad avh, Tekn högskolan.] Sthlm 1940. 190 s. [Ny uppl] 1941. 191 s. (IVAH nr 158; 1954 med omsl: Bulletin no 41 . . .) — The subter-ranean water in the Libyan desert (Geografiska annaler, bd 22, 1940, Sthlm, 4:o, s 206—239, 1 pl; [1951] med omsl: Bulletin no 26...). — Några iakttagelser över vittring, erosion och slambildning i Malaya och Australien (ibid, bd 23, 1941, s 102—124). — Vattenståndsvariationerna i Östersjöbäc-kenet (TT..., 1941, s 17—31). — Cement och betong 1941. Utställning på Tekniska museet i Stockholm [sign] (Betong, 1941, s 61—63). — Variationer i ytvattnets hygieniska beskaffenhet. Sthlm 1942. 72 s. (Statens institut för folkhälsan. Meddelande, n:r 1; [1956] med nytr eng summary o undertit som Bulletin no. 50 . . .) — Betongdammar (Betong, Sthlm (tr Halmstad) 1945, 4:o [se nedan under Redigerat], s 577—636; med omsl betecknad som Meddelande nr 11 från Vattenbyggnadsinstitutionen vid Kungl. tekniska högskolan [= Bulletin . . .]; 2. omarb uppl Sthlm 1958, s 710—771). — Vattenbyggnadsteknisk forskning (Sv vattenkraftföreningens publ, 377 = 1945: 7, 1945, s 47— 116; jämte diskussion s 117—125 även med omslagstit: . . . forskn vid K tekn högsk 1943 —1944. Föredrag. . ., o med omsl: Medd nr 12...). — Hydraulik (Bygg, handbok för hus-, väg- och vattenbyggnad, bd 1, Sthlm 1947, s 237—252; tills med Lars B Nilsson; även sep: Kortfattad hydraulik, 16 s, med omsl: Medd nr 16 . . .). — Measures to reduce scour below dams. [Rubr.] Sthlm 1949. 7 s. (International association for hydraulic struc-tures research . . ., 2. meeting . . . Stockholm 7—9.6. 1948 . . ., Appendix 17; även med omsl: Bulletin no 19...) — Recent model tests at the hydraulic laboratory, Stockholm. [Rubr.] Sthlm 1949. 29 s. (Ibid, Appendix 11; även med omsl: Bulletin no 20...) — Model tests for port of Malmö improvements. Sthlm (tr Gbg) 1950. 55 s. (KTHH.. ., 41 = Bulletin no 25 . . .; tills med L Rundgren.. även med omsl: Acta polytechnica, 7b = Civil engineering and building construction series, vol 2 nr 2.) — Solids in stream flow. [Rubr.] Sthlm 1951. 22 s. (International association of hydraulic research, fourth mee- ting . . . Bombay 1951, Question 4; även med omsl: Bulletin no 27 . . .) — The oldest dam in the world (Betong, 1951, s 181—185; även sep, Sthlm 1952, 7 s, som Bulletin no 28 . . .). — Swedish practice in water-power development (The transactions of the fourth world powcr conference London . . . 1950, vol 1—5, London 1952, s 2071—80; tills med G Westerberg; även sep, [1950,] 10 s, med omsl: Bulletin no 24...). — Vattenbyggnadslaboratoriet vid Kungliga tekniska högskolan (Sv vattenkraftföreningens publ, 426—431, 1952—53, s 99—116 [= 427 = 1952 : nr 6]; även sep med eng summary o un-dertit, Sthlm 1953, 24 s, som Bulletin no 29 . . .). — Nissaström roc'.;-fill dam (International commission on large dams of the World powcr conference : fourth congress . . . New Delhi ... 1951, Transactions . . ., vol 4, Question n<> 14, Paris u å, s 447—452; tills med L Berg; jämte utdrag ur diskussion ibid vol 10 tillägg även sep, Sthlm 1953, 19 s, med omslagstit: Compaction of a rock-fill dam . . . Part 1. Nissaström rock-fill dam, com-munication . . . Part 2. Discussion and mea-surements of settlement, o med omsl: Bulletin no 31 . . .). — The ground water supply of north-eastern Sinai (Geografiska annaler, bd 35, 1953, s 61—74; med Foreword även sep, lös, med omsl: Bulletin no 35 . . .). — Wind effect on Ringköbing Fjord (Transactions of the American geophysical union, vol 34, Washington, D. C., [1953], s 194—198; även med omsl: Bulletin no 38 . . .). — Fan--shaped outlets [även fr övers] (La houille blanche, 1953, Grenoble, 4:o. s 873—882; med omsl även beteckn som Bulletin no 40 . . .). — Model tests on Ölands södra grund lighthouse. Sthlm (tr Gbg) 1954. 66 s. (KTHH . . ., 76 = Bulletin nr 39...; tills med L Rundgren; även med omsl: Acta poly-technica, 146 = Civil engineering . . . vol 2 no 6.) — Vattcnproblemet i ökenklimat. Sthlm 1955. 4:o. 18 s. (Bulletin no. 46...) — A note on dew in Egypt (Publication n° 36 de l'Association internationale d'hydro-logie, Bruxelles 1955, s 416—424; tills med 1 Arvidsson; även med ny titel Bruxelles 1955 (tr Sthlm 1956) som Bulletin no. 48 . . .). — Friction losses in unlined rock tunnels. [Omsl.] Sthlm 1955. 8 s. (Bulletin no. 49 . . .) — Compaction of a rock-fill dam (Commission internationale des grands barrages . . ., 5. congrés . . . Paris 1955, Comptes rendus vol 3, [Question n° 18,] Paris 1957, s 331—337; även sep, 7 s, 2 pl-bl, med tit: Compaction . . . Part 3, Paris 1955, som Bulletin no. 47 . . .). — Evaporation from water surfaces coated with a film of stearyl alco-hol. [Sthlm, tr] Gbg 1959. 18 s. (KTHH..., 146 = Civil engineering, 2; tills med L-E Janson; även med omsl: Bulletin no. 57 of the Division of hydraulics . . .) — Hydraulics of a submersible tainter gate at Bågedefor-sen, Sweden. U o o å. 4:o. 18 s. [Duplic] (International association for hydraulic re- search, 8th congress, Montreal . . . 1959, 7 A; [1961] med omsl: Bulletin no. 58...) — Use of water in ancient civilizations in the mediterranean area (Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources, 7. réunion technique, Athénes . . . 1958, vol 2, Bruxelles 1960, s 171—186). — A remarkable method of irrigation (Från byggnadsforskningens front. Festskrift till Hjalmar Granholm . . . red av S O Asplund, Gbg 1961, s 123—125). — Seiches and wind currents in lakes. [Sthlm, tr] Gbg 1963. 30 s. (KTHH 211= Civil engineering, 7; även med omsl: Bulletin no 62 . . .) — The hydraulic laboratory at the Royal institute of technology Stockholm. [Sthlm, tr] Gbg 1963. 17 s. (Ibid, 215 = Civil engineering, 9; tills med E Reinius; även med omsl: Bulletin no 63 . . .) — Potable water extracted from the air, report on laboratory experiments (Journal of hydrology, vol 9, Amsterdam 1969, s 1—19; även med omsl: Bulletin no. 74...). — Smärre bidrag i TT.

Redigerat: Betong. Sthlm (tr Halmstad) 1945. 4:o. 715 s, 4 pl-bl. (Huvudred; red tills med H Granholm o Axel Eriksson.) 2. omarb uppl Sthlm 1958. D 1—2. 908 s, 6 pl-bl. (Red tills med H Granholm o G Wäst-lund.)

Källor och litteratur

Källor o litt: ED:s konseljakter 27 nov 1942, nr 18, RA.

T Althin, Vattenbyggn:byrån 1897—1947 (1947); art i SvD 28 nov 1942; G Berg, B H 50 år (SvD 2 nov 1940); Inbjudan [till prof:-installation vid KTH] . . . den 4 o 5 juni 1943 (1943); nekr i DN 8 dec 1967; SvTeknF.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Bo M O Hellström, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12839, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Em Ohlon), hämtad 2021-04-15.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12839
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Bo M O Hellström, urn:sbl:12839, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Em Ohlon), hämtad 2021-04-15.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se