Johannes Gezelius

Född:1686-05-06 – Estland (i Narva)
Död:1733-05-18 – Finland (i Borgå)

Biskop


Band 17 (1967-1969), sida 107.

Meriter

3 Gezelius, Johannes, son till G 2, f 6 maj 1686 i Narva, d 18 maj 1733 i Borgå, begr 11 mars 1734 i Åbo. Inskr vid Åbo akad 99, mag där 04, studerade vid skilda univ i Tyskland, Holland o England 04—09, eo teol prof vid Åbo akad 3 okt 10, erhöll Sagu i prebende 11, vistades i Sverige 13—20, 3:e teol prof i Åbo 7 jan 20, 2:e teol prof 2 juni s å, biskop i Borgå 18 okt 21, teol dr vid UU 23 febr 32.

G 25 okt 20 i Sthlm (Ridd) m Helena Arnell, f 97 trol där (Maria), d 1 aug 51, begr 15 sept 52 i Åbo, dtr till superintendenten Jonas Laurentii A o Helena Swebilia, adl Adlerberg.

Biografi

G:s studier omfattade såväl filologiska som teologiska ämnen, och under sin långa utlandsvistelse ägnade han sig åt bl a orientalisk språkvetenskap. I Greifswald studerade han för en känd motståndare till pietismen, Joh Fr Mayer, och disputerade under dennes presidium. 1708 uppehöll sig G huvudsakligen i Rostock. Där idkade han teologiska studier, inhämtade kännedom om de nyare religionsstridigheterna och åhörde ett »collegium antipietisticum». Under åren därefter ombetroddes honom av fadern särskilda uppgifter i samband med utarbetandet av böndagstexter och framför allt i samband med det s k Gezeliuska bibelverket, påbörjat av hans farfar och verksamt befordrat av fadern. Efter dennes död (1718) fick G i uppgift att övervaka tryckningen m m. Verkets sista delar utkom på 1720-talet — det fullbordades 1728. Under de sista åren nödgades G emellertid överlåta huvudansvaret åt andra personer, emedan tryckningsarbetena utfördes i Sthlm. Före överflyttningen dit hade han verkat även som akademisk och kyrklig lärare. Bevarade manuskript utvisar, att han predikat även på finska.

Sitt biskopsämbete tillträdde G i praktiken våren 1722 efter att ha blivit invigd därtill i Uppsala. Innan lämpliga lokaliteter kunde anskaffas i Borgå sammanträdde han med sitt domkapitel i Pemå. Som en följd av stora ofreden var de kyrkliga förhållandena i G:s stift svåra att överblicka. Församlingsmedlemmarna hade mångenstädes levat under hårda villkor. Prästbristen var kännbar. Ett återuppbyggnadsarbete av betydande mått förestod sålunda G. Han visade sig äga förmåga att målmedvetet angripa svårigheter och bemästra bristfälligheter, oaktat han till sin natur var mera tillbakadragen, mindre kraftfull än fadern och farfadern och i avsaknad i synnerhet av den senares hänsynslöshet. Redan under resan norra vägen från Sverige förrättade han sina första visitationer. De följdes senare av andra i stort antal, varvid han inte minst ägnade uppmärksamhet åt kyrkotukten. Prästmöten hölls såväl i Borgå som i Karelen. Skolväsendets utveckling ägnades mycken omsorg av G. Det nyupprättade Borgå gymnasium blev föremål för hans särskilda intresse. Han tog initiativet till en trivialskola i Nyslott. I mån av möjlighet stödde han strävandena att uppbygga förfallna kyrkor och prästgårdar. Han var en uppskattad predikant och framstod bl a som sådan som ett föredöme för prästerskapet i Borgå stift. En ödmjuk fromhet har ansetts karakteristisk för G.

Författare

Olof MustelinSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

G:a 30 brev till G från skilda korrespondenter samt några ms i KB. Om G:s förstörda arkiv se släktart.

Källor och litteratur

Källor o litt (utom under G 1 o G 2 anf översiktsarbeten): M J Alopasus, Borgå gym-nasii hist, 1—5 (1804—17); G Fortelius, lik-pred över G (Åbo 1734); O Grotenfelt, Borgå förste biskop J G nepos (1908) o där anf litt; T Hartman, Borgå stads hist, 2 (1907); A Hultin, Borgå gymnasii hist, 1 (1920); H Nohrström, Borgå gymnasiebibi. . . (1927).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johannes Gezelius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13049, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olof Mustelin), hämtad 2019-03-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13049
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johannes Gezelius, urn:sbl:13049, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olof Mustelin), hämtad 2019-03-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se