C A F Ivar Holmquist

Född:1879-02-22 – Helsingborgs Maria församling, Skåne län
Död:1954-09-24 – Danderyds församling, Stockholms län (i Djursholm)

Arméofficer, Idrottsledare


Band 19 (1971-1973), sida 288.

Meriter

2 Holmquist, Carl Axel Fredrik Ivar, son till H 1, f 22 febr 1879 i Helsingborg, d 24 sept 1954 i Djursholm. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm 15 maj 97, volontär vid Livreg till fot 22 maj 97, vid Göta livg 12 aug 99, officersex vid Karlberg 25 nov 99, underlöjtn vid Göta livg 8 dec 99, elev vid Krigshögsk 2 okt 02—27 juni 04, löjtn av 2 kl vid Göta livg 26 juni 03, aspirant vid Generalstaben maj 05—maj 07, löjtn av 1 kl vid Göta livg 1 febr 07, stabsadj o löjtn vid Generalstaben 6 nov 08, lär i militärgeografi vid Krigshögsk 1 okt 11— 17, stabsadj o kapten i Generalstaben 25 juni 12, sekr i Sveriges militära idrottsförb 12— 17, stabsadj o kapten av 1 kl vid Generalstaben 18 juli 13, kapten i Göta livg 24 jan 14, kapten av 2 kl 5 sept 16, av 1 kl 1 jan 17, stabschef vid Ålandsdetachementet 18, sekr vid förhandhar om demolering av befästningarna på Åland 18, sv regeringens ombud där 19, genomgick krigshögsk i Paris 19—20, åter stabsadj o kapten vid Generalstaben 12 sept 19, överadj o major där 31 dec 19, sakk i ålandsfrågan inför Nationernas förbunds råd 20 o 21, stabschef vid Infanteriinspektionen 22 aug 21, ordf i Fören för skidlöpningens och friluftslivets främjande i Sverige 23—49, v ordf i Sv skidförb 23—46, president i Internationella skidförb 24—34, major vid Göta livg 28 mars 24, överstelöjtn i reg 17 april 25, led av fälttjänstreglementskomm 26—28, överstelöjtn vid reg 1 nov 26, överste o chef för Norrbottens reg 20 maj 27, sakk ang omorg av krigsdomstolarna 32, överste o brigadchef vid N arméfördeln 16 mars 34, generalmajor i armén 13 dec 35, chef för Andra arméfördeln 30 april 37, generallöjtn o chef för armén 1 okt 40—31 mars 44, ordf i försvarets upplysn:utredn 17 mars 44—1 maj 45. — LKrVA 32.

G 1) 6 okt 04 (—20) i Sthlm, Hedv El, m Thora Nygren, f 17 mars 83 där, Nik, d 6 juli 54 där, Osc, dtr till apotekaren Gottfrid Leonard N o Augusta Lyon samt omg Ericsson; 2) 7 jan 24 (—36) i Sthlm, Ty, m Mary Andrea Vilhelmina Hammarberg, f 1 dec 80 i Gbg, Domk, d 27 febr 48 i Sthlm, Osc, dtr till grosshandl James H o Andrea Vilhelmina Evers samt förut g Palmstierna o Blattman; 3) 6 dec 36 i Danderyd, Sth, m Astrid Minda Bäckström, f 24 okt 99 i Sthlm, Ad Fredr, dtr till prof Helge Mattias B (bd 7) o sångerskan Ragnhild Juell samt förut g Söderhielm.

Biografi

Ivar H utexaminerades 1899 från Karlberg som nr 1 på sin kurs. Efter att ha genomgått krigshögskolan blev han aspirant vid generalstaben och löjtnant där 1908. Våren och sommaren 1912 var han under pågående Balkan-krig kommenderad för studier till österrikisk-ungerska arméerna. Hans rapport från denna kommendering kom några år senare att leda till att en särskild intendenturkommission utsändes till Österrike, vilket resulterade i att den österrikiska arméns kokfordon togs till förebild för den sv arméns kokvagn m/16.

Efter första världskrigets slut hade H den meriterande uppgiften att vara stabschef vid Ålandsdetachementet 1918 med överstelöjtnanten G Ros som chef och löjtnanten vid Svea livgarde sedermera generalmajoren C A Ehrensvärd som adjutant. Efter detta uppdrag kallades H som sakkunnig vid förhandlingarna i Ålandsfrågan både inför juristkommissionen i Paris 1920 och vid konferensen i Geneve 1921. Det finska uppträdandet under frågans handläggning och dess ur sv synpunkt snöpliga slut kunde H inte så snart glömma.

H blev 1927 chef för Norrbottens regemente i Boden, 1937 fördelningschef i Östersund och 1940 chef för armén. Många svåra uppgifter mötte honom under krigsåren. H hade hela tiden med stor olust följt Hitlers makttillträde i Tyskland och hans agerande under 30-talet. I fråga om militärt stöd åt Finland under vinterkriget 1939 —40 intog han en reserverad hållning, inte av någon antifinsk inställning utan på grund av sitt ansvar som fördelningschef. I det oklara läge som rådde ansåg han sig nödsakad att avslå eller avstyrka åtskilliga ansökningar från aktiv sv militär personal att gå i finsk tjänst eller engagera sig i Sv frivilligkåren i Finland. H ansåg också att stor försiktighet borde iakttagas vid försäljning eller överflyttning av krigsmateriel från Sverige till Finland. H:s försiktiga linje, som i stort sett sammanföll med regeringens och försvarsminister Skölds, visade sig också vara riktig. Detta blev särskilt tydligt efter Hitlers anfall mot Norge och Danmark 9 april 1940 endast några veckor efter det finska vinterkrigets slut, då Sveriges resurser behövdes för det egna försvaret. Som arméchef från 1 okt 1940 ledde H med fast hand stärkandet av arméns beredskap, som vid hans tillträde var mindre tillfredsställande såväl beträffande befäl som manskap och materiel.

H:s namn är främst förknippat med hans insatser för skidlöpningen och den militära utbildningen under vinterförhållanden. H var själv en framstående skidlöpare och en av pionjärerna när det gällde att utnyttja skidan i militära sammanhang. Därvid fortsatte och fullföljde H det arbete som påbörjats av generallöjtnanten Gösta Lilliehöök. H tog initiativet till skidlöpardetachementet vid I 19 och jägarbataljonen (arméns jägarskola) i Kiruna, vilka organiserats efter 1925 resp 1942 års härordningsbeslut. Han var ordf i Skidfrämjandet i inte mindre än 26 år (1923—49) och var vid sin bortgång dess hedersordf. Dessutom var H v ordf i Sv skidförbundet. På svenskt, främst på H:s, initiativ bildades i Chamonix 1924 Internationella skidförbundet (Federation internationale de ski), vars ordförandepost H beklädde 1924—34, varefter han blev detta förbunds hedersordf. Han dekorerades efter sin avgång 1934 som ordf i Internationella skidförbundet med kommendörstecknet av hederslegionen. Boden-spelen och Östersunds-spelen på skidor är båda H:s skapelser. Han erhöll ett flertal förtjänstmedaljer för sina insatser för sv idrott.

H har också nedlagt ett betydelsefullt arbete på den militära idrotten i Sverige, bl a genom införandet av de militära idrottsmärkena. Han var personligen en god idrottsman, inte bara i skidlöpning utan även i ridning, orienteringslöpning, fälttävlan m m. Under Boden-tiden deltog han regelbundet i Bodens fältrittklubbs svåra jaktritter på skjutfältet. Han ville på allt sätt vara ett föredöme för de nya officersgenerationerna. I sin stora entusiasm för militäryrket fordrade han mycket av sina underlydande men kanske allra mest av sig själv. Under senare år var H starkt engagerad i MRA, Moralisk upprustning, och han besökte många gånger rörelsens högkvarter i Caux.

Författare

Erik WiklandSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Delar av H :s arkiv, bl a dagboksanteck : ar från Ålandsdetachementet 1918, reserapport 1912 från österrikisk-ungerska arméerna (vol 42) mm, KrA. Strödda brev från H i KrA.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: I redaktionskommittén för: I svenska skidspår, Sthlm 1942, 4: o, 463 s (tills med S M Fleetwood o F Thörn m fl); Skidhandboken, utg av Skid- och friluftsfrämjandet, Sthlm 1944, 315 s (tills med S Bergman o Ff Lindau). Artiklar i militära o idrottsliga ämnen i tidskr o tidn, bl a Landstormsmannen, 1927, Sthlm, s 39—42.

Källor och litteratur

Källor o litt: Biografica, Tjänsteförteckn 36 o 39, KrA; rapporter i Ålandsfrågan, UD.

[H Bratt,] nekr över H (KrVAH 1954, s 324—327); Generalstaben 1873—1923 (1923); K Göta livg:s officerskår 1741—1939 (19411. — Nekrier i dagspressen.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
C A F Ivar Holmquist, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13759, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Wikland), hämtad 2020-02-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13759
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
C A F Ivar Holmquist, urn:sbl:13759, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Wikland), hämtad 2020-02-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se