Holst, von, släktBand 19 (1971-1973), sida 320.

Biografi

von Holst (urspr Holst), släkt, härstammande från mjölnaren Hans Pedersen H (1668—1715) i Khvn, vars änka gifte om sig med den kände historikern Hans Gram o med sin förmögenhet kom att finansiera dennes vetenskapliga bana. Hans Pedersen H:s sonson kommendanten i Fredrikstad i Norge generalmajor Hans Gram H (1744—1815) var far till Johan Hübner v H (1774—1836). Denne blev 1803 adjutant hos prins Kristian August av Augustenborg o 1809 överstelöjtnant i sv tjänst, sedan Kristian August valts till sv tronföljare under namnet Karl August. Han var mycket fäst vid denne o vakade vid hans bår 1810. v H var också den som rapporterade det oväntade dödsfallet (tr i HH 27:2 liksom en mängd andra brev från v H) till brodern Fredrik Kristian av Augustenborg o därefter blev budbärare mellan den sv regeringen o denne angående ev tronföljarekandidatur. Efter Karl Johans val till tronföljare blev han dennes adjutant s å o deltog i de tyska o norska fälttågen. 1813 blev v H tf kommendant i Lübeck o överste, 1814 tf kommendant på Fredriksten o generaladjutant. 1817 adlades han enl RF § 37, o 1821 blev han generalmajor. Liksom Karl Johans övriga adjutanter kom v H tidigt att användas för kansligöromål, o från 1822 ledde han jämte krigsrådet J Ulrich arbetet i "konungens enskilda byrå", i vars arkiv i BFA framför allt hans två kopieböcker 1827 —36 vittnar om hans verksamhet. Hederlig o pålitlig, åtnjöt han trots sin långsamhet (Ulfsparre) i hög grad konungens förtroende o välvilja. Hans egenhändiga självbiografi intill adlandet finns i Biographica, RA. Hans son, hovmarskalken major Hans Gram v H (1808—74), var i äktenskap med en dtr till den bekante hovjuveleraren o bruksägaren Michael Benedicks morfar till statsrådet Erik Palmstierna o far till kammarherren major Johan Gustaf v H (1841—1917). Johan v H gjorde sig känd som djurmålare o blev agré i FrKA 1881. Han är representerad i både sv o utländska museer. På äldre dagar greps v H av den religiösa väckelse, som genom lord Radstock vunnit insteg i sthlmssocieteten. Bland hans söner märks kapten Johan Hübner v H (1881—1945). Hübner v H var under decenniet närmast före l:a världskriget en av Sveriges bästa skyttar på pistol o miniatyrgevär. Brorson till denne är medicinalrådet Hans v H (f 1913).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: O Alin, Tronföljarevalet 1810 (HH 17, 1899); H E Charlottas dagbok, 8 (1939); S Clason, Handhar till kronprins Carl Augusts hist (HH 27:2, 1925); E Forssberg, Karl August, gustavianerna o 1809 års män (1942); N F Holm, Konungens ensk byrå o dess arkiv (Donum Boéthianum, 1950); Johan Hubner v H (KrVAH 1836, s 128 f); Hubner v H död (SvD 14 juni 1945); T Höjer, Carl Johan i den stora koalitionen mot Napoleon (1935); dens, Carl XIV Johan, 1—3 (1939—60); dens, 1810— 44 (Den sv utrikespolitikens hist, 3: 2, 1954); L Kiasrland, Hans Gram H (Norsk biografisk leksikon, 6, 1934); J C L Lengnick, Genealogier over adelige og borgerlige Familier, 1 : 4 (1845), nr 65; A Lewenhaupt, "Minnesbilder i profil" af frih Carl Otto Palmstierna (PHT 1913); H L[önnber]g, Johan Hubner v H (NF:s sportlex, 4, 1941); Y Nielsen, Lensgreve Johan Gäspar Herman Wedel Jarlsberg, 1 (1901); R Paulli, Hans Gram (DBL 8, 1936); S R[önno]w, Johan Gustaf v H (SKL 3, 1957); G Ulfsparre, Från Karl XIV Johans dagar (1907). E Palmstierna, Ett brytningsskede (1951), s. 12.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Holst, von, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13779, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-09-16.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13779
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Holst, von, släkt, urn:sbl:13779, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-09-16.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se