Folcher, släktBand 16 (1964-1966), sida 252.

Biografi

Folcher, i litteraturen ofta med stavningen Folcker, släkt, härstammande från rådmannen i Kalmar Folke Månsson (d 1676), vars söner kallade sig F efter sin fars förnamn. En av dem var Johannes F (f 1664 el 1665, d 1729), som blev mag i Uppsala 1693, teol lic i Giessen 1696, fil lektor i Kalmar 1698 och teol professor i Pernau 1701 men måste fly till Sverige undan ryssarna 1710 och avsattes för pietistisk irrlärighet 1718. En annan av Folke Månssons söner, Magnus F (1654—1712), blev sekreterare i exekutionskommissionen 1695 och förordnades 1697 av konungen till rådman i Sthlm, vilket vållade långvariga stridigheter på grund av borgarnas motvilja mot honom såsom en rådstugan tidigare utomstående person. En äldre broder, Birgerus F (1646—1709), blev eloquen-tiae lektor i Kalmar 1677, var riksdagsman i prästeståndet på riksdagarna 1680 och 1689 samt blev 1690 amiralitetssuperintendent i Karlskrona, där han nedlade mycket arbete på att få i gång ett ordnat skolväsen. I äktenskap med en dotter till häradshövdingen Erik Ehrenklo hade han bl a sonen Carl (1694—1761), vilken deltog i Magnus Stenbocks tyska fälttåg och fick kaptens avsked 1725. Denne adlades 1719 med namnet von Ehrenclou. Namnet F fortlevde genom ättlingar till åtminstone en av hans bröder. Det antogs även av en dotterson till ovannämnde Johannes F, Gustav Adolf F (1735—1811). Denne blev andre vice fiskal i Sthlm 1776 och stadsfiskal där 1779 samt fick assessors karaktär 1790. År 1791 anförde han på anmodan av Gustav III besvär över att magistraten föreslagit rådman Samuel Conrad Flodin (s 199) till politieborgmästare i Sthlm, varigenom konungen fick möjlighet att utnämna Åboborgmästaren Ullner, vars politiska förtjänster han på detta sätt önskade belöna. F belönades genom att utnämnas till vice slottsfogde s å. Han blev 1800 konungens fogde i Sthlm samt fick slutligen lagmans titel.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: 1680 års riksdagsbeslut, RA; bouppt, Förteckn över stadens tjänstemän, SSA. — Kalmar nations matr 1663—1863, (1926—51); PrRP, 4 (1962). — G Anner-stedt, UU:s hist, 2:1—2 (1908—09), reg (1931); S Boberg, Gustav III o tryckfriheten (1951); J Bromé, Karlskrona stads hist, 1 (1930); G M Garlander, Sv bibliotek o exlibris, 2:1 (2:a uppl, 1904), s 148 f; S Ga- wallin, Lunds stifts herdam, 5 (1858); M Celsius, Kort hist över Kungl bibi i Sthlm (1961); C-F Corin, Självstyre o k maktpolitik inom Sthlms stadsförvaltn 1668—97 (1958); E J Ekman, Inre missionens hist, 1 —2 (ny uppl 1921), s 19 ff; G Gezelius, Försök till et biographiskt lexicon, 1 (1778); G Håkansson, Kalmar o kalmarbor under 1600-talet (1944); F Hägg, Vänner — märkeskvinnor, märkesmän (1941); P-A Lange, Anders Håkansson som politiker o ämbetsman 1789—1800 (1940); A Lewenhaupt, Karl XII:s officerare, 1 (1921); E Liedman, Amiralitetskonsistoriet i Karlskrona (1960); J A Lindgren, Bidr till den sv pietismens hist, 1 (1879); O Nordstrandh, Den äldre sv pietismens litt (Saml o stud till sv kyrkans hist, 26, 1951); G-E Normann, Prästerskapet o det karolinska enväldet (i948); B Olsson, Kalmar stifts herdam, 1 (1951); K Palmberg, Ur vårt lands martyrhist (2:a uppl, 1918); J F v Recke, Allg Schriftsteller- und Gelehrten-Lexikon der Provinzen Livland, Esthland und Kurland, 1 (1827); G Sjöström, Kalmar nation i Lund 1670—1914 (1915); G Sommelius, Lexicon eruditomm scanensium, 2 (1787—93), s 431 ff; N Staf, Polisväsendet i Sthlm 1776—1850 (1950); J Stagnel, Bref om Prof Joh Folcher o Jesuiten Joh Robeck (Sw Mercurius, 4:1, 1758); Sthlms rådhus o råd, 2 (1915—18); S-ö Swahn, Karlskrona stadsförsamling 1680— 1944 (1944); Sthlms stadscalender 1800, 1801, 1808, 1809; SMoK 2 (1944); Sv släktkal 1927; J J Thomaeus, Skandinaviens Kyrko-Häfder (1838), s 504.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Folcher, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14292, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-05-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14292
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Folcher, släkt, urn:sbl:14292, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-05-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se