Thomas Heinrich Gadebusch

Född:1736-08-11 – Polen (i Stolp i Hinterpommern numera S?upsk)
Död:1804-04-02 – Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholms län

Kansliråd, Statsrättsjurist


Band 16 (1964-1966), sida 700.

Meriter

Gadebusch, Thomas Heinrich, f 11 aug 1736 i Stolp, Hinterpommern, d 2 april 1804 i Sthlm (Ty). Fader: metallproberaren vid Pfundkammer i Stralsund Lorenz G. Gymnasist i Stralsund 1745–52, inskr vid Greifswalds univ 15 juni 1754, vid Göttingens univ 14 april 1755, docent vid Greifswalds univ 1758, mag där 1759, sekr vid pommerska inrättningskommissionens visitation av pommerska hovrätten 1768, sekr hos 1770 års kommission vid visitation av consistorium ecclesiasticum o Greifswalds akademi, tjänstgörande vid guvernementssekretariatet i början av 1770-talet, prof i tysk o pommersk statsrätt vid Greifswalds univ 7 okt 1772, biträde vid pommerska kammarens undersökningar i Stettinarkivet rörande matrikelverket 1794–95, led av pommerska visitationskommissionen o samtidigt kansliråds n h o v 21 maj 1796, led av allm statsberedn i Sthlm 26 sept 1797 o i pommerska beredn i nov 1798. Led av Upfostrings-sälskapet 1786.

G 18 jan 1773 i Greifswald (S:t Nikolai) m Anna Barbara Kölpin, f 5 juli 1745 där, d 23 juli 1796 där, dtr till specerihandlaren o rådmannen Georg Abraham K.

Biografi

G hör till den sv-pommerska administrationens samt universitets- och lärdomskretsarnas mest kända namn vid 1700-talets slut och 1800-talets början. Som docent i Greifswald sökte han en adjunktur vid universitetet men misslyckades. Han var sedan en tid i Sthlm (1763–66) och Berlin men återkom till Greifswald, där han höll historiska föreläsningar. Sv regeringen anställde honom som sekreterare hos 1770 års kommission vid visitation av bl a Greifswalds universitet. För G inrättades 1772 där en professur i tysk och pommersk statsrätt, som han dock tillträdde först 1775. Han var i 22 år en uppburen föreläsare och produktiv författare. Hans huvudarbete, än i dag användbart och klassiskt, är »Schwedischpommersche Staatskunde». Han utgav också tidskriften Pommersche Sammlungen. Oaktat sin hängivenhet för Sverige övervägde G 1788 att av ekonomiska skäl gå i preussisk tjänst; man lyckades då hos K M:t utverka högre lön åt honom. Han togs i anspråk för många praktiskt-administrativa uppgifter, fick 1796 kansliråds titel, blev som sakkunnig på pommerska frågor ledamot av allmänna statsberedningen och överflyttade till Sthlm.

Vad som gjort G mest bekant är emellertid inte hans administrativa verksamhet utan den av honom hopbragta Gadebuschska samlingen (i Pommeranica) i sv Riksarkivet. Den 14 maj 1805, efter G:s död, beslöt K M:t att den skulle inlösas. Samlingen är efter format uppdelad i en folioserie 1–144 och en kvartoserie 1–143. Den innehåller ej G:s personliga arkiv men väl brottstycken därav. Däremot finns i samlingen originalhandlingar och fragment av äldre arkiv eller handskriftssamlingar. Mycket härrör från G:s officiella verksamhet och olika förvaltningsuppdrag som sekreterare vid hovrätts-, konsistorial- och akademiinstitutioner på slutet av 1760- och början av 1770-talet. Genom sitt inkallande i allmänna statsberedningen och pommerska beredningen fick G befattning med de pommerska ärenden, som skulle beredas till föredragning hos K M:t, vilket satt många spår i hans samlingar bl a rörande det s k pommerska matrikelverket och den avsedda men aldrig utförda tribunalinstitutionen. En rad handlingar är ursprungligen sammanförda av lantrådet och borgmästaren i Greifswald Peter Corswandten. Samlingen är den fullständigaste i Sverige av litteratur rörande Pommern under 1600- och 1700-talen. Där finns sålunda större verk av historiskt, geografiskt, statsvetenskapligt, ekonomiskt och juridiskt innehåll, serier av pommerska tidskrifter, småtryck och en rikhaltig samling av pommerska förordningar, både K M: ts och pommerska myndigheters. Den innehåller också många mindre trycksaker av stort personhistoriskt värde såsom likpredikningar, minnestal och annat biografiskt material rörande pomrare.

Författare

Bengt HildebrandSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

I KB 27 brev från G 1763—92 (till C G Gjörwell), i RA o UUB enstaka.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Einleitung in die Geschichte von Pommern unter den eingebohrnen Erbfursten. Greifswald 1759. 43 s., 1 pl. — Synchronistische Tabellen zur Geschichte von Pommern. Greifswald 1762. Fol. (8), 32 s. — Ueber die Geschichte von Pommern. Greifswald 1771. (12), 36 s., — Vom Wen-disch-Rügianischen Landgebrauche. Stralsund 1774. 4:o. (4), 46 s. — Grundriss der Pom-merschen Geschichte. Stralsund 1778. (10), 258 s. — Schwedischpommersche Staatskun-de. Th. 1—2. Greifswald 1786—88. 4:o. (20), 367, (12), 371, (9) s., 13 tab., XII s., 25 tab. — Tills. m. J. C. Dähnert anon. ut- arb.: Allgemeines Register . . ., Stralsund 1788, 132 s., till dennes Sammlung gemeiner und besonderer Pommerscher und Rügischer Ländes-Urkunden ... [1765—1802], i Bd 2, Suppl. u. Forts., Th. 2. Betr. nedan ofullständigt angivna, ej återfunna verk jämte vissa ej identifierade se främst Biederstedt, anf. källa, s. 62 f.

Utgivit: Sammlung historischer Schriften, zur Beförderung der Geschichtskunde. St. 1. Rostock & Greifswald 1763. (4), 176 s. [Föret.] — Urtheile uber gelehrte Sachen. 1763—64. Greifswald 1765. 590 s. [Anon.] — J. M. Herold, Zuschrift an .. . J. M. Greiner ... Sthlm 1766. 4:o. 24 s. (Tills. m. H. C. Bauman.) — M. v. Normann, Wendisch-Rügianischer Landgebrauch. Aus verschiede-nen Handschriften berichtiget und hrsg. Stralsund & Leipzig 1777. 4:o. — Pommersche Sammlungen. Bd. 1—2. [Utg. som tidskr., H. 1—8.] Greifswald ... 1783—86. (10), 389 s., 3 pl.; (10), 369 s., 1 pl. [Även egna bidrag.] — Materialien zur Geschichte und Statistik der Nordischen Staaten, besonders Schwedens. St. 1—2. Berlin 1791—92. (12), 192 s., (4) s., s. 193—404.

Översatt: A. L. Schlözer, Versuch einer allgemeinen Geschichte der Handlung und Seefahrt in den ältesten Zeiten. Aus dem Schwedischen. Rostock 1761. (16), 372 s. [Anon.] — F. Hasselquist, Reise nach Palä-stina in den Jahren von 1749 bis 1752 ... [utg. av Linnaeus]. Rostock (tr. Leipzig) 17[61—]62. (18), 606 s. [Föret.] — Brief-wechsel zwischen Sr. königl. Hoheit, dem Prinzen Gustav von Schweden, und . . . von Scheffer. Greifswald 1772. (20), 256 s. [Föret.] — Mohammed Mahadi Khan Ma-sanderani, Geschichte des Nadir Schah, Kay-sers von Persien . . . Nach der französischen Ausg. ... Greifswald 1773. (40), 404 s. [Anon.] — S. Ricard, Handbuch der Kauf-leute oder allgemeine Uebersicht und Be-schreibung des Handels der vornehmsten Europäischen Staaten ... Bd 1—2. Greifswald & Leipzig 1783—84. 4:o. (Tills. m. Chr. A. Wichmann.) 2. verbess. u. verm. Aufl. 1791—1801.

Källor och litteratur

Källor o litt: Pommeranica 275, RA. – Die Matrikel der Georg-August-Universität zu Göttingen 1734–1837 (1937). – Allgemeine deutsche Biographie, 8, 1878; S Bergh, RA 1618–1837 (1916), s 386; D H Biederstedt, Nachrichten von dem Leben und den Schriften neuvorpomerisch-rügenscher Ge-lehrten, 1 (1824); H Brulin, Gadebuschska saml i RA (NTBB, 3, 1916); C M Carlander, Sv bibl o ex-libris (2 uppl 1904), 2: 2, s 658, 4: 2, s 920; L Dalgren, Sverige o Pommern 1792–1806 (1914), bl a s 26, 32, 43–46, 61, 79, 81 f, 96; J G L Kosegarten, Geschichte der Universität Greifswald, 1 (1857), s 303; I Seth, Univ i Greifswald o dess ställning i sv kulturpolitik 1637–1815 (1952); Upfostrings-sälsk:s alm tidn:r 1786, s 676.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Thomas Heinrich Gadebusch, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14624, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand), hämtad 2020-12-02.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14624
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Thomas Heinrich Gadebusch, urn:sbl:14624, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand), hämtad 2020-12-02.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se