Jacob Pehrsson Fagerberg

Född:1769-12-22 – Askeryds församling, Jönköpings län
Död:1830-10-21 – Klara församling, Stockholms län

Donator, Sadelmakare


Band 14 (1953), sida 737.

Meriter

Fagerberg, Jacob Pehrsson, f. 22 dec. 1769 i Askeryds sn (Jönk.), d. 21 okt. 1830 i Stockholm (Klara). Föräldrar: torparen Pehr Pehrsson och Lisken Gunnarsdotter. Inflyttade till Stockholm 1785; i sadelmakarlära 25 nov. 1786; gesäll 17 dec. 1791; gesällvandring till S:t Petersburg 1794, återvände till Stockholm 1797, i England 1798–1801; styckmästare 1802; burskap i Stockholm som sadelmakare 10 febr. 1807; korpral vid borgerskapets kavalleri s. å.; ålderman i sadelmakarämbetet 20 dec. 1811–1815. Donator. – Ogift.

Biografi

F. utgick från ett fattigt hem i Askeryd; föräldrarna flyttade 1777 till Fagerhult i grannsocknen Asby (Ög.) och efter nämnda by tog gossen sitt namn. Kommen till Stockholm 1785 inträdde han följande år i det yrke, sadelmakeriet, åt vilket han närmast kom att ägna sin livsgärning. Han fick sin utbildning hos sadelmakarmästaren Anders Elg. Efter avlagt gesällprov och arbetstid i S:t Petersburg och London blev han, efter någon tvist med sitt ämbete, styckmästare i Stockholm 1802 och fick fem år senare burskap. Alltsedan hemkomsten från London hade F. drivit den Åkerblomska verkstaden vid Regeringsgatan 23. Han köpte nu jan. 1808 egen gård, Karduansmakargatan 3, där hans verkstad förblev. Frågan, hur han redan nu kunde finansiera köpet, är ej fullt utredd, men enligt en tradition skulle F. ha köpt ett gammalt hus med koppartak och sedan med fördel sålt kopparn till utlandet. Framför allt hade F. emellertid en sällsynt arbetsförmåga och duglighet, vilket gjorde att han sedan alltmer ökade sin förmögenhet. Hans sadelmakarverkstad blev huvudstadens främsta, och F. fick snart också förtroendet som ålderman 1811–15. Sedan han ökat sina tillgångar, köpte han det ena huset efter det andra (Bollhusgränd 5, Malmskillnadsgatan 19, Brunnsgränd 4 samt det vackra huset Hornsgatan 34, inköpt av arvingarna efter k. slottsstenhuggaren, åldermannen J. A. Göthe). August Blanche omtalar F. i berättelsen »Finska fröken» i »Bilder ur verkligheten». Han var till utseendet kraftig och svartmuskig, i sina seder sträng och enkel. Den ogifte F:s ekonomiska begåvning och framgång samt hans sparsamhet satte honom i stånd att göra de i hans testamente 1830 bestämda stiftelser, vilka bevarat hans namn till eftervärlden. F. ligger begraven å Klara kyrkogård.

F. gjorde i testamentet en stiftelse till Torpa och Asby församlingar, sin hemtrakt, och en pensionsinrättning i Stockholm. Till församlingarna donerades 30 000 rdr bko. Av kapitalet erhöll vardera församlingen sin fond, 15 000 rdr bko, att förvaltas och redovisas för sig. Rörande är att ungkarlen F. bestämt, att hälften av fondräntan skulle utgå som bosättningshjälp bland allmogen och torparna eller »militära gemenskapens barn»; andra hälften utdelas årligen som understöd åt vanföra sjuka, ålderstigna, oföra eller änkor inom samma klasser. Församlingarna äro nu förenade till ett pastorat, Asby och Torpa, och »Fagerbergslott» (resp. »Fagerbergsbrud») är där mycket uppskattad. När Rehn 1918 utgav sin minnesskrift, hade sedan 1833 inom socknarna utdelats 183 765 kr.

Till »Sadelmakareåldermannen Jacob Fagerbergs pensionsinrättning i Stockholm» anslog testator 66 666 rdr bko, d. v. s. 100 000 kr. som fond (k. reglemente 17 nov. 1832); det var justitierådet Gustaf Nyblaeus, som hjälpte F. att upprätta testamente och bestämmelser. Nyblaeus blev också en av testamentsexekutörerna och till sin död en av inrättningens tre »vårdare». För sin tid var F:s donation ganska enastående. Fonden är upprättad för nödställda inom borgerskapet, bl. a. änkor och barn. Pensionsinrättningens kapital var 31 dec. 1951 1 492 792 kr. Under år 1951 utdelade pensionsinrättningen i pensioner och understöd 49 850 kr.; tillika utbetalas årligen räntor till fyra, av F. angivna stiftelser (bl. a. borgerskapets gubbhus).

Författare

Bengt Hildebrand.



Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Pensionsinrättningens äldre arkiv finns i Stockholms stadsarkiv.

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Kallor: Klara församlings dödbok 1830, SSA. – F. M. Franzén, Minnesord då åldermannen vid sadelmakarembetet herr Jacob Fagerberg jordfästes i Clara kyrka den 29 oktober 1830 (1830); O. G. Rehn, Jacob Fagerberg. Anteckningar om en stockholmsborgare lör etthundra år sedan och hans stiftelser (191S); B. Wedberg, Konungens Högsta domstol 1809–1844 (1940), s. 557 f.; O Wågman En donator (Julhälsningar frän Linköpings stift, 8, 1912, s. 67–71) – Meddel av Chr. K. Wennberg, Stockholm.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Jacob Pehrsson Fagerberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15594, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2021-06-13.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15594
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Jacob Pehrsson Fagerberg, urn:sbl:15594, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2021-06-13.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se