Carl G. V. Dahl

Född:1875-06-17 – Ekshärads församling, Värmlands län (i Edsbäck)
Död:1959

Trädgårdsmästare, Lantbruksskolelärare


Band 09 (1931), sida 567.

Meriter

4. Carl Georg Valdemar Dahl, den föregåendes kusins son, f. 17 juni 1875 i Edsbäck, Ekshärads socken. Föräldrar: handlanden och lantbrukaren Karl Georg Dahl och Marie Charlotte Svensson. Elev vid Karlstads h. allmänna läroverk ht. 1885; avlade mogenhetsexamen därstädes 1 juni 1893; student i Uppsala ht. 1898; fil. kand. 29 maj 1901; genomgick frukt-, vin- och trädodlingsskolan å Wädenswil i kantonen Zurich, Schweiz, 1902; har företagit studieresor till Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Polen, Tjeckoslovakien, Holland, Belgien, Frankrike, England, Förenta staterna och Canada. E. o. amanuens vid Bergianska trädgården somrarna 1901. och 1903; tf. akademiträdgårdsmästare i Uppsala 1 jan. —31 mars 1903; föreståndare för Adelsnäs trädgårdsskola 1 nov. 1903—24 okt. 1910; redaktionssekreterare i Trädgården 1906; ledamot av styrelsen för Sveriges pomologiska förening från 1908 (sekreterare 1908—11, redaktör av årsskriften 1908—15, ledamot av försökskommittén 1910 och ledare för dess odlingsförsök 1911 —15 och ånyo 1922, ledamot av förvaltningsutskottet 1912—15 och ånyo från 1918 samt v. ordförande från 1929); trädgårdsföreståndare och e. lärare i trädgårdsskötsel vid lantbruks- och mejeriinstitutet vid Alnarp samt föreståndare för Alnarps trädgårdsskola 1 nov. 1910; en av stiftarna av a.-b. Ranviks plantskolor 1911 samt ledamot av dess styrelse 22 juli 1911—29 sept. 1927; ledamot av statens livsmedels- (folkhushållnings-) kommissions fröbyrå mars 1916—19 juni 1919 och av lantbruksrådets trädgårdssektion 1918 —21; ledamot av Permanenta kommittén för fruktodlingsförsök 1922 och ledare av dess verksamhet från 1923. Erhöll Sveriges pomologiska förenings guldplakett 1924; RVO 1924; LLA 1925.

Biografi

Gift 23 mars 1911 med Else Törnmarck, f. 2 juli 1882 i Timrå socken, dotter till distriktsläkaren i Vivsta varv, sedermera provinsialläkaren i Hjo Sven Törnmarck och Anna Josefina Låstbom.

D. förlorade sin fader vid ett års ålder. Modern övertog emellertid mannens ganska omfattande affärsrörelse och jordbruk samt skötte dessa företag med sådan framgång, att barnen kunde få högre utbildning. Meningen var till en början, att D. efter studentexamen skulle stanna hemma och hjälpa modern, men efter några år fortsatte han studierna i Uppsala. Efter avlagd kandidatexamen övergick han till praktisk verksamhet i trädgårdsodlingens och trädgårdsundervisningens tjänst. Särskilt specialiserade han sig på fruktodling, bl. a. under utländska studieresor. Det var sålunda efter en mångsidigt utbildande verksamhet, han 1910 utnämndes till föreståndare för trädgårdsskolan i Alnarp. Denna hade dittills bekostats av landstinget och företrädesvis mottagit elever från länet, men riksdagen hade 1909 beslutat skolans ombildning till en statsinstitution, öppen för lärjungar från hela riket. Det föll på D :s lott att från början genomföra den nya organisationen. Genom denna skärptes inträdesfordringarna och samtidigt ökades den teoretiska utbildningen. Verksamheten har under D: s ledning alltjämt utvecklats. Vid sidan av huvudkursen givas korta specialkurser och särskilda utbildningskurser. Elevantalet vid huvudkursen och personalen ha ökats. Trädgårdarnas areal har utvidgats, ekonomibyggnader och växthus ha till- och nybyggts. Vid sidan av sina tjänstebefattningar blev D. tidigt en framträdande kraft inom trädgårdsodlarnas sammanslutningar, främst inom Sveriges pomologiska förening, vars årsskrift han utgav i flera år för att även sedan förbliva en av dess flitigaste medarbetare. Här fick han också först tillfälle att arbeta för den försöksverksamhet, bland vars föregångsmän i vårt land han räknas. År 1910 blev han ledamot av en inom föreningen bildad kommitté, som hade till uppgift att sätta i gång försöken och skaffa en ledare av dessa. Sedan den först utsedde försöksledaren nästan omedelbart dragit sig tillbaka, övertog D. 1911 den krävande befattningen men nödgades med utgången av år 1915 avsäga sig densamma på grund av ökade göromål. År 1922 ställde han sig emellertid åter till förfogande för den viktiga uppgiften i samband med en förestående ombildning av verksamheten. På initiativ av Lantbruksakademien tillsattes 1922 en permanent kommitté för försöksverksamheten på fruktodlingens område, och i denna blev D. ledamot och försöks-ledare. Från och med den 1 juli 1923 övertog den permanenta kommittén Sveriges pomologiska förenings dittillsvarande försöksverksamhet, och denna har sålunda, alltjämt under D: s ledning, kunnat fullföljas på en fastare och bredare bas. Resultaten ha offentliggjorts i en rad Meddelanden av D. och hans medhjälpare. På köksväxtodlingens område har D. gjort en liknande insats, ehuru han ej här i samma utsträckning personligen kunnat lägga hand vid arbetet. År 1914 påbörjades vid Alnarp försöksodling av olika köksväxter i mindre skala, och redan på hösten samma år lyckades D. få en särskild ledare av denna verksamhet anställd vid trädgårdsskolan. Även dessa försök ha givit upphov till en serie Meddelanden. D: s arbete för försöksverksamheten har väsentligen bidragit till införandet av rationella avkastnings-, gallrings- och såtidsförsök i Sverige.

Även som skriftställare har D. varit flitigt verksam. Vid sidan av talrika bidrag i in- och utländska tidskrifter samt redogörelserna för försöksverksamheten har han utgivit broschyrer och smärre populariserande skrifter av praktisk syftning såsom: »Handledning i besprutning av fruktträd och bärbuskar» (1913; 5:e uppl. 19.27), »Lista öfver fruktsorter lämpliga för odling inom olika delar av landet» (4:e uppl. 1928), »Om gödslingen i våra trädgårdar» (1914; 2:a uppl. 1916), »Den mindre jordbrukarens trädgård» (1915), »Fruktodling» (1917), »Fruktens behandling vid skörd och förvaring» (1917), »Handledning i beskärning af fruktträd» (1920) och »Hemmets trädgård» (1925; tills. m. John Gréen) samt det omfattande arbetet »Pomologi, 1, Äpplen och päron» (1929). Om historiskt intresse vittnar, jämte nedan anförda historik över D:s egen institution, bl. a. artikelserien »Om pomologien och pomologer» i Sveriges pomologiska förenings årsskrift (1925—26), en företrädesvis på Helmer Örtengrens av föreningen förvärvade boksamling byggd översikt, som dock ej behandlar den svenska litteraturen på området. — D: s hustru E l s e Dahl, som först ägnat sig åt sjukvård, har efter en i England genomgången trädgårdskurs 1910 och andra utrikes resor verkat som trädgårdsarkitekt, som lärarinna i konservering m. m. vid Alnarps trädgårdsskola, som föreläsare och som medarbetare i trädgårdstidskrifter. Hon har varit ledamot av de sakkunniga angående främjande av trädgårdsodlingen 3 juli 1917—16 mars 1918, av hemkonsulentkommittén 1919 samt av länets hushållningssällskaps småbrukarekommitté 1912—28 och är sedan 1927 sekreterare i Bara härads hembygdsförening.

Författare

G. Lind.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor: Sveriges pomologiska förenings årsskrift, särsk. 1916, s. 1—2; C. G. Dahl, Bidrag till Alnarps trädgårdars och Alnarps trädgårdsskolas historia ([G. Löfving], Matrikel öfver Alnarps trädgårdsmannaförbund 1922, 19231. — Se i övriert ansr. D:s hustru: N. S. Lundström. Sv. kvinnor i offentlig verksamhet (1924).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl G. V. Dahl, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15770, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Lind.), hämtad 2019-05-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15770
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl G. V. Dahl, urn:sbl:15770, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Lind.), hämtad 2019-05-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se