Albin Elison

Född:1881-09-14 – Visnums församling, Värmlands län
Död:1947-04-20 – Sofia församling (AB-län), Stockholms län

Möbelsnickare, Skulptör


Band 13 (1950), sida 346.

Meriter

Elison, Albin, f. 14 sept. 1881 i Visnums sn (Värml.), d. 20 april 1947 i Stockholm (Sofia). Föräldrar: snickaren Viktor Elias Johansson och Christina Charlotta Jernberg. Elev i aftonskolan vid Tekniska skolan i Örebro 1900–02, i aftonskolan vid Tekniska skolan i Stockholm 1902–03; avgångsex. som bildhuggare från högre konstindustriella skolan inom Tekniska skolan i Stockholm 30 maj 1906; möbelarkitekt vid a.-b. Nordiska kompaniet 1905–33; lärare i konstindustrien fackteckning (möbelritning) vid Tekniska skolan i Stockholm 1 okt. 1922; vid denna skolas omorganisation till Konstfackskolan timlärare i möbelritning samt föreläsare i möbelkonstens historia 1 sept. 1945–29 febr. 1947; föreläsare vid bl. a. Sveriges hantverksorganisation, Hantverksinstitutet i Stockholm, Uppsala stads yrkesskola och olika hantverksföreningar i landet; studieresor till Norge, Danmark, England och Frankrike. Samlare. Erhöll Patriotiska sällskapets guldmedalj av andra storleken för långvarig och trogen tjänst 1930 och för framstående förtjänster om yrkenas förkovran i guld, andra storleken, 1941.

G. 1 okt. 1917 i Solna m. Margareta Ottilia Bäfman, f. 18 juni 1892 i Stockholm (Hedv. El.), dotter av bokhållaren Olof Bäfman och Anna Wilhelmina Hedberg.

Biografi

Som möbelarkitekt vid a.-b. Nordiska kompaniet arbetade E. under sina tidigare år i den då dominerande jugendstilens anda. Han drogs dock mer och mer till den stilefterbildande möbelproduktionen och ägnade sig därvid särskilt åt rokokon, de gustavianska stilarna och empiren. Som lärare i möbelritning vid Tekniska skolan, nu Konstfackskolan, i Stockholm från 1922 odlade han framför allt den stilhistoriska sidan av undervisningen. Han hade ett sällsynt pedagogiskt handlag och hade sin styrka i att genom några snabbt skisserade drag göra en epoks möbelkonst levande för eleverna. E. var en medryckande föreläsare, vilket gjorde honom till en utomordentligt stimulerande vägledare i de offentliga möbelsamlingarna.

E:s namn är emellertid främst knutet till de av honom sedan ungdomen hopbragta stora möbelhistoriska samlingarna. De bestå av skissritningar och detaljritningar av svensk möbelkonst från 1880-talet och framåt, uppmätningsritningar av äldre svenska och utländska möbelformer, kartotek med perspektiv av möbelpjäser, fotografier, avbildningar av jämförande svensk och utländsk rumsmöblering samt dekor, allt som allt omfattande mer än 100 000 blad. År 1932 överlät E. samlingarna på »Stiftelsen för Albin Elisons samlingar», vilken 1941 överlämnade dem till Uppsala universitet för dess konsthistoriska institutions räkning för att få dess stöd vid bearbetandet av materialet och vid det fortsatta samlandet. Redan tidigare hade E. dock fått statsbidrag. Stiftelsen erhöll från 1937 anslag av lotterimedel samt bidrag från Längmanska fonden för publicerandet av ett bokverk om möbler ur E:s uppmätningssamling. E. fick även kraftigt ekonomiskt stöd från Nordiska kompaniet, Svenska slöjdföreningen och Upsala fabriks- och hantverksförening. Ritningar och fotografier från senare tiders möbeltillverkning hade E. erhållit genom Nordiska kompaniet och en del andra möbelfirmor i Stockholm.

Med stöd av sina samlingar publicerade E. på olika håll några kortare uppsatser med rikt bildmaterial. Genom stiftelsens försorg påbörjades 1935 en publicering av samlingarna under titeln »Möbelformer». Under senare år arbetade E. i Uppsala på ordnandet av sina samlingar samt på ett stort möbelhistoriskt typologiskt arbete. Av trycket utkom dock blott en kortare uppsats »Möbeltypologi», 1946.

Författare

Birgitta Lager.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Ritningar till enklare moderna möbler, komponerade af Gate, Lundberg, Elison, östman, Berglund m. fl. Stinn [1906–07] 4:o 2 bl., 44 pl.-bl. – Miljöskildring i svensk, dansk .och norsk litteratur. [Omsl.] Sthm 1925. 16 s. & omsl. – En framtida hemkrönika. Upprättad genom Upsala fabriks-och hantverksförening (Svensk nyttokonst, 4, 1926, s. 33–46; även sep. Sthm 1926. 16 s.). – Hantverksalster som kulturdokument. Hur Upsala fabriks- och hantverksförening vill bevara nutiden åt eftervärlden (Sv. hantverkskalender, 192S, s. 171–192). – Möbelstilar i konturer och mått (Hantverkets bok. Snickeri. 1934, s. 371–386; nya uppl. 1937, 1943 och 1947) ; även sep. – Möbelformer. Typologiska ooh stilhistoriska studier. Årsbok. Utg. genom Stiftelsen för Albin Elisons samlingar. 1–2. Upsala 1935–39. 4 :o 1. 29 s., 24 pl.-bl.; 2. 32 s., 24 pl.-bl. – Ovala gustavianska ramar. Ett bidrag till ovalens historia. Upsala 1935. 4:o (4) s. – Möbeltypologi. Inledande text och principer. Tr. som manuskript. Uppsala 1946, 4 :o 11 s. – Art. i dagspressen.

Källor och litteratur

Finansdep:s konseljhandl. 17 febr. 1947, Finansdep:s arkiv; avskr. av ansökan till konungen 1936 om anslag av lotterimedel och av ansökan jan. 1945 om anslag från a.-b. Åtvidabergs industrier, båda ifrån Stiftelsen för Albin Elisons samlingar (hos stiftelsen); Visnums förs:s födelsebok 1881; Solna förs:s vigselbok 1917; Sofia förs :s i Stockholm dödbok 1947; E ;s skrifter; nekrolog av G. Paulsson i Sv. Dagbl. 25 april 1947. – Meddel. av professor G. Paulsson, Uppsala, från Konstfackskolans kansli, av dess rektor fil. dr Å. Stavenow och av amanuens B. Lagercrantz, Nordiska museet.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Albin Elison, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16005, Svenskt biografiskt lexikon (art av Birgitta Lager.), hämtad 2020-04-02.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16005
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Albin Elison, urn:sbl:16005, Svenskt biografiskt lexikon (art av Birgitta Lager.), hämtad 2020-04-02.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se