Georg Henrik Carlgren

Född:1837-08-08 – Grangärde församling, Dalarnas län (på Nyhammarsgården)
Död:1906-06-05 – Falu Kristine församling, Dalarnas län

Ingenjör


Band 07 (1927), sida 455.

Meriter

2. Georg Henrik Carlgren, den föregåendes broder, f. 8 aug. 1837 å Nyhammarsgården i Grangärde kyrkoby, d. 5 juni 1906 i Falun. Åtnjöt undervisning i hemmet; elev vid Uppsala katedralskola 1848; student i Uppsala 19 maj 1855; elev vid Falu bergsskola 1855—56. Ritare i Norberg 1856—57; arbetade vid sågverksanläggningar för Stora Kopparbergs bergslags räkning under konstmästaren H. Steffanssons ledning 1858; ritare hos professor J. S. Bagge och vid Falu bergsskola 1859; ritade och utförde flottleder, sågverk, bruks- och bergverksanläggningar 1859—98; åtnjöt stipendium från järnkontorets mekaniska stat 1860—65; upprättade å sin egendom Gruvriset vid Falun en halmvaru- och fatsprund-fabrik på 1880-talet och innehade densamma till sin död; ledamot av styrelsen för Kopparbergs läns hästförsäkringsbolag omkr. 1882 —89; ledamot av Stora Kopparbergs kommunalnämnd 1887—91, av styrelsen för Kopparbergs läns brandstodsbolag 4 aug. 1890—1905 och av styrelsen för Nittsjö tegelbruks-a.-b. 1892—93.

Gift 31 jan. 1865 med Emma Augusta Wikström, f. 4 dec. 1841, dotter till länsmannen Johan Erik Wikström.

Biografi

C. hade egentligen önskat att i likhet med en äldre broder få utbilda sig till läkare, men då detta av ekonomiska skäl ej kunde förverkligas, blevo hans tidigt framträdande tekniska anlag bestämmande för valet av levnadsbana. Hans lärare vid bergsskolan i Falun, professor J. S. Bagge, var en av den svenska bergsmekanikens främsta män. En av hans specialiteter var vattenhjulskonstruk- tioner, och då C. efter ett par års praktik fick anställning hos honom som ritare, användes han huvudsakligen vid dylika arbeten. Sitt första större självständiga arbete utförde han under åren 1859 —61, då han vid Högsjö bruk efter egna ritningar uppförde hammarsmedja, f ranchecomté-härd och åtskilliga andra bruksbyggnader. Även i fortsättningen utförde han åtskilliga bruksmekaniska anläggningar, men hans verksamhet kom dock i främsta rummet att inriktas på flottledskon-struktioner och byggandet av sågverk. De arbeten av detta slag, han utförde, skapade honom snart ett namn som ovanligt skicklig konstruktör och duglig byggnadsledare ej blott inom landets gränser utan även i grannländerna. Bland hans uppdrag må antecknas: flottledsbyggnad i Håsboån (1863) och timmeruppfordringsverk vid Mållången-Fläten (1864), ett mycket betydande antal flottleds- och flottbroarbeten samt talrika sågverksbyggnader, varav ett sextiotal under perioden 1875—98. Sitt mest berömda flott-ledsarbete utförde C. mellan Älvkarleö och Skutskär (1869—70). Vid samma tid, 1869—71, planerade och byggde han det bekanta sågverket vid Skutskär, vilket, 1886 ombyggdes efter av honom uppgjorda ritningar. I Finland har C. bl. a. utfört flottningsanordningar inom Kymmene vattenområde (1873), sorteringsverk vid Kyminsuu, sågverk vid Forsby och Pilhava. För Ogndals bruks a.-b. i Norge uppgjorde han förslag till skogsdamm, flottled och utvidgning av sågverk (1895). År 1898 brötos C: s krafter av en sjukdom, som ej blott nödgade honom att lämna sin ansträngande praktik utan även stängde honom från ritbordet.

Samtidigt med denna omfattande verksamhet bedrev C. för egen räkning på sin egendom Gruvriset vid Falun halmvaru- och fatsprundstillverkning och innehade till sin död allmänna uppdrag inom sin kommun. Även som uppfinnare var han verksam och uttog flera patent. Vid sidan av alla övriga arbeten medhann han jämväl .ett beaktat författarskap på sitt fackområde. Den märkligaste av lians skrifter är hans välbekanta lärobok »Handledning vid flottningar och strömbyggnader», som utkom 1886 och är den första i sitt slag på vårt språk.

C:s efterdöme inom fackkretsar är, att han under sin tid varit en av Sveriges mest verksamma konsulterande ingenjörer, vars arbete varit av grundläggande betydelse för vår sågverksindustri och vårt flottningsväsendé. Dö som personligen kommo i beröring med honom, mindes »en stillsam man med ideell och karaktärsfast läggning samt mycket allvar, fordrande på sig själv och andra».

Författare

S. Bock.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Säfvenfors sågverk jemte några ord om finbladiga vattensågar i allmänhet (Tekn. tidskr., Arg. 8, 1878, s. 106—108, pl. 11 — 13). — Planer till ångsågar (ibid., Arg. 9, 1879, s. 39—41, pl. 6—7). — Om timmerflottning och däråt' föranledda byggnader (ibid., Årg. 10, 1880, s. 53— 57, pl. 13-14; 11, 1881, s. 105—108, pl. 17—18; 13, 1883, s. 101—104, 138— 141, pl. 18—20. 23—26; 15, 1885, s. 36—40, pl. 6—8). — Mo och Domsjö aktiebolags ångsåg vid Domsjö nära Örnsköldsvik (Ingeniörsfören. förhandl., Arg. 18, '1883, s. 67—69, pl. 10—1'2). — Om köp af skog och timmer (Svensk trävarutidn., Årg. 1, 1885, N:o 6; anon.). — Om utdrifning af timmer och bjälkar (ibid., N: o 8—9). — Timmeruppfordringsverk vid Domsjö såg (In-geniörs-fören. förhandl., Årg. 20, 1885, s. 79—80, pl. 12). — Handledning vid, flottningar och strömbyggnader. Sthm 1886. 77 s., 13 pl. — Skutskärs sågverk (Ingeniörsfören. förhandl., Årg. 22, 1887, s. 112—115, pl. 15).

Källor och litteratur

Källa: R. Smedberg, Georg Henrik Carlgren (Flottningstidskr., 1913).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Georg Henrik Carlgren, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16407, Svenskt biografiskt lexikon (art av S. Bock.), hämtad 2020-05-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16407
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Georg Henrik Carlgren, urn:sbl:16407, Svenskt biografiskt lexikon (art av S. Bock.), hämtad 2020-05-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se