Oskar H Carlgren

Född:1865-12-01 – Falu Kristine församling, Dalarnas län
Död:1954

Zoolog


Band 07 (1927), sida 457.

Meriter

3. Oskar Henrik Carlgren, den föregåendes son, f. 1 dec. 1865 i Falun. Elev vid Falu h. elementarläroverk ht. 1876; avlade mogenhetsexamen därstädes 3 juni 1884; student i Uppsala ht. 1884; fil. kand. 31 jan. 1888; fil. lic. 15 sept. 1894; disp. 26 sept. 1894; fil. doktor 31 maj 1895; har vistats vid Kristinehergs zoologiska station somrarna 1888—95 och senare samt, delvis med stipendier och offentligt understöd, företagit upprepade utländska studieresor, varunder han bl. a. arbetat vid professor Verworns fysiologiska laboratorium i Jena och bedrivit forskningar i Neapel och Messina som Vetenskapsakademiens Letterstedtska stipendiat juni 1898—aug. 1899, arbetat vid Biologische versuchsanstalt i Wien sommaren 1909 samt i vetenskapligt syfte vistats vid biologiska stationerna i Trondhjem (1921) och å Herdla (Bergen) 1924. Amanuens vid Kristinebergs zoologiska station somrarna 1891 (draggnings-ledare), 1893, 1895 och 1900 samt vikarierande föreståndare därstädes sommaren 1901; amanuens vid Stockholms högskolas zootomiska institut, ht. 1891—ht. 1892; assistent vid riksmuseets avdelning för lägre evertebrater 1893; ordnade dess samlingar av actinier 1893, ht. 1894—vt. 1898 och från ht. 1899 samt tjänstgjorde tillika upprepade gånger såsom tf. intendent därstädes under tiden 1 sept. 1907—21 sept. 1908; docent i zoologi vid Stockholms högskola 16 nov. 1894—vt. 1912; genomgick provårskurs vid h. realläroverket i Stockholm ht. 1895 —vt. 1896; vik. huvudlärare i zoologi vid h. lärarinneseminariet i Stockholm två och en halv månader vt. 1900, huvudlärare i samma ämne därstädes ht. 1902—vt. 1907 och ledare för fackstudierna i zoologi vid seminariets fjärde avdelning ht. 1904—vt. 1908; ledamot av styrelsen för a.-b. Stockholms aqvarium 14 okt. 1902—maj 1903; lektor i naturalhistoria och kemi vid Östermalms h. allmänna läro- verk 9 mars 1904—2 juli s. å., då utnämningen upphävdes av K. M: t; uppförd å andra förslagsrummet till professuren i zoologi' vid Lunds universitet 8 juni 1904; prosektor vid Stockholms högskolas zootomiska institut ht. 1904—vt. 1912; uppförd å första förslagsrummet till professuren i jämförande anatomi vid Uppsala universitet 10 sept. 1910; professor i zoologi vid Lunds universitet 6 juni 1912. Har av Vetenskapsakademien erhållit den Flormanska belöningen 1894 och 1901 och av matematiskt-naturvetenskapliga sektionen i Uppsala dess treårspris 1895; LVA 1908; LFS 1913; RNO 1921.

Gift 1) 18 juni 1898 med fil. kand. Helga Fredrika Linder, f. 19 sept. 1863, d. 10 maj 1913, dotter till domprosten i Linköping Karl Vilhelm Linder; 2) 24 juni 1914 med sin svägerska, f. d. seminarieadjunkten fil. kand. Gunhild Lovisa Laurentia Linder, f. 5 maj 1872.

Biografi

Efter licentiatstudier i kemi och zoologi i Uppsala disputerade C. 1894 för doktorsgraden och blev därefter som docent och prosektor bunden vid Stockholms högskola i aderton år, tills han 1912 genom utnämningen till professor i zoologi i Lund vann en sedan länge välförtjänt befordran. Sina zoologiska forskningar har C. så gott som uteslutande inriktat på de marina evertebraterna. Genom fortsatta studier vid Kristinebergs zoologiska station har han förvärvat en synnerligen djupgående kännedom om svenska västkustens djurliv och har därjämte gjort sig förtrogen med det utländska materialet genom arbete vid lärda institutioner, forskningsresor och museistudier.

C. framträdde som vetenskaplig skriftställare med en 1890 i Vetenskapsakademiens öfversigt publicerad kemisk undersökning om några ammoniakaliska platina-föreningar, vilken han sedermera tillsammans med professor P. T. Cleve även utgav på tyska i Zieitschrift fur anorganische chemie (1892). Redan tidigare hade han emellertid upptagit zoologi som huvudämne. Under åren 1891—93 offentliggjorde hän så några meddelanden över nordiska actinier och inledde därmed en synnerligen omfattande och resultatrik forskargär-ning över marina coelenterater. De vackra löften, dessa förarbeten gåvo, infriades i rikaste mått i den ståtliga gradualavhändlingen »Studien über nordische actinien» (1894), som belönades med högsta betyget, Flormanska priset och filosofiska fakultetens treårspris. Med ospart nit och största skicklighet fullföljdes sedan forskningarna över actinier och utsträcktes även till att omfatta närbesläktade anthozogrupper. Från olika håll har ett jättematerial strömmat in för bearbetning av den nu allmänt erkände kapaciteten, vars arbetsbord fyllts med intressanta och förut okända former från de stora världshaven av en mängd forskningsexpeditioner, däribland av svenska, tyska, belgiska, och skotska sydpolsexpeditionerna, tyska djuphavsexpeditionen med »Valdivia», Th. Mortensens expeditioner till Stilla havet och till Keyöarna, Karl Skottsbergs Juan Fernan-dezexpedition, Sixten Bocks Japan- och Söderhavsexpeditioner, Danska Ingolfexpeditionen, Danmarksexpeditionén till Grönlands nordostkust, Norska arktiska expeditionen 1898—1902, Olgaexpe-ditionen m. fl.

I mer än ett fyrtiotal avhandlingar ha anthozoernas morfologi och systematik behandlats av C., och det sätt, på vilket arbetet utförts, har bragt honom erkännandet som den främste forskaren på actinier, zoantharier och ceriantharier. Till väsentlig del tack vare egna, ytterst noggranna undersökningar har han sett sig i stånd att utforma den moderna systematiken för dessa grupper, och han har därmed skapat ett naturligt system, vilande på de släktskapsdrag, som ådagaläggas i djurens byggnad och utveckling. Huvudparten av C: s vetenskapliga produktion faller inom ett begränsat arbetsfält. Nästan alla hans skrifter behandla coelenterater, och därvid i främsta rummet några grupper av anthozoer. Till gengäld har han på detta specialområde visat den största mångsidighet och samtidigt nått resultat av högsta värde. Utom de epokbildande undersökningarna inom. systematiken och' den mikroskopiska anatomien ha viktiga bidrag till kännedom om anthozoerhas biologi, fysiologi och' ontogeni, oekologi och geografiska utbredning lämnats. Här kan blott en antydan ges om de rika vetenskapliga insatserna.

Bland de märkligare djurformer, som genom C. blivit bekantgjorda för vetenskapen, må främst nämnas actiniesläktena Protanthea, Endocoelactis och zoanthariesläktetPalaeozoanthus. Särskilt det första av dessa är av allra största betydelse. En av hans vackraste och mest påfrestande undersökningar har gällt .släktet Tetraplatia, vars systematiska ställning varit föremål för olika tydningar. Genom att detaljerat utröna och värdesätta organisationsdragen har han ansett sig kunna hänföra detta säregna släkte till de trachylina medusorna. Den ståtliga solitära dj uphavsformen Branchiocerianthus, som ursprungligen beskrevs som actinie, avslöjade han med stöd enbart av originalbeskrivningen som hydroid (1898), och Gerardia uppvisades vara en zoantharie och ej, såsom tidigare förmodats, en anthipatharie (1895). Av största intresse äro C:s cerianthidstudier, som ha lett till viktiga slutsatser om dessa djurs morfologiska orientering och systematiska ställning. Vidare må särskilt nämnas meddelanden om actiniernas yngelvård (1893, 1894 och 1901), studier över näringstransporten hos actinier och madre-porarier (1905), betydelsefulla rön och eleganta experiment beträffande regeneration och regulation hos actinier (1904—-1909), forskningar över mesenterial- och tentakelbildning hos zoantharier och actinier och över Gonactinias vegetativa fortplantning samt det vackra arbetet över actinielarver i det stora samlingsverket »Nordisches plankton» (1906).

C: s livliga intresse för biologiska och fysiologiska frågor har fört honom över till undersökningar även å andra djurgrupper än anthozoer. Sålunda har han i trenne arbeten behandlat galvano taxis hos protozoer och metazoers larver. De viktiga regenerationsstudierna över actinier utsträcktes senare även till andra djurgrupper; scyphozoer (Lucernaria) och nemertiner (Prostoma). Ett insegel på den höga uppskattningen av C: s vetenskapliga förtjänster utgör det hedrande uppdraget att utgiva bandet »Anthozoen» i standardverket Bronns »Klassen und ordnungen». . . .

Författare

S. Bock.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor: Eckl.-dep. handl. 15 juli 1904, 28 okt. 1910 och 6 juni T912 (meritförteckn.), RA. — Ang. C:s tryckta arbeten se 1 övrigt Handl. rör. tillsättandet af professuren i zoologi vid Lunds universitet, 1—3 (1904), Lunds universitets matrikel 1924/25 (1925) samt dess årsberättelser fr. o. m. 1925.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Oskar H Carlgren, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16408, Svenskt biografiskt lexikon (art av S. Bock. ), hämtad 2020-02-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16408
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Oskar H Carlgren, urn:sbl:16408, Svenskt biografiskt lexikon (art av S. Bock. ), hämtad 2020-02-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se