Eberstein, släkterBand 12 (1949), sida 23.

Biografi

von Eberstein, tyska adelssläkter, av vilka flera medlemmar vid olika tider verkat i Sverige eller i svensk tjänst. I Pommern fanns en sådan ätt, grevarna von Eberstein eller under medeltiden vanligen von Everstein, herrar till Neugarten (Naugard, Nougarth, Nougarden) i Hinterpommern, vilka utgöra en från 1200-talet känd gren av en nedersachsisk ätt, vars stamslott låg i Wesertrakten vid Amelungsbom. Denna ätt förde i vapnet ett med krona av guld krönt lejon av silver i blått fält. Om en dess i Sverige verksamme medlem, riksrådet greve Hans av Everstein (d. 1446), se nedan. Till den pommerska grenen hörde även greve Caspar von Eberstein (d. 1644) till Neugarten och Massow i Pommern. Denne inträdde i svensk tjänst som kapten vid Johan von Vitzthums reg. 1630 och var 1632 överste och chef för lantgreve Wilhelms av Hessen-Kassel gröna livreg. till fot, vilket följde svenska armén. I maj sistnämnda år var C. v. E. sysselsatt med befästningsarbeten i Mannheim men fick i brev, dat. 22 maj, av Axel Oxenstierna order att marschera till Worms; den 23 juni drog E. in i Koblenz. I slaget vid Alte Feste 24 aug. s. å. sårades han men kunde likväl deltaga med sina hessaré i slaget vid Ltitzen, där han förde befälet över högra flygelns musketerarkompanier. Om förväxlingen i litteraturen av honom och Baners överste E. A. von E. (av annan släkt) se nedan. Greve Caspar v. E. blev 1640 generallöjtnant och överbefälhavare för hessiska armén. Brev från Caspar v. E. till Axel Oxenstierna finnas i Riksarkivet.

En schwabisk grevlig ätt von E. synes ej ha haft beröring med Sverige. Till en tredje släkt, den frankisk-thüringska ätten von E., känd sedan 1100-talet samt med friherrliga och grevliga grenar (den grevliga utdöd 1772) hörde Ernst Albrecht von E. (f. 1605, d. 1676). En likpredikan 1676 över denne har utnyttjat hans ännu 1842 bevarade men sedan försvunna självbiografi och visar, att han tidvis varit svensk officer, vilket även eljest kan styrkas. Efter att först ha gjort lärospån under Tilly ingick han vid hertig Julius Heinrichs av Sachsen-Lauenburg reg. 1625–29, först som kornett, sedan som löjtnant och deltog som sådan på svensk sida i kriget mot Polen. År 1630 blev E. A. v. E. kammarjunkare hos hertig Wilhelm av Sachsen-Weimar, och 1632 ingick han, först som major, vid lantgreve Wilhelms av Hessen-Kassel livreg. till häst och deltog med detta på svensk sida i slaget vid Lützen s. å. För detta reg. blev han själv som överstelöjtnant chef 1634, och det förenades då under svenske generalen hertig Georgs av Lüneburg befäl med de svenska trupperna samt hösten s. å. med Banérs armé. E. A. v. E. utmärkte sig i Banérs tjänst upprepade gånger och blev 1636 överste. Han deltog under Banér även i infallet i Böhmen 1639 och kallar sig i aug. s. å. själv H. K. M:ts och Sveriges kronas »Obrister zu Ross». Uppgiften i litteraturen (t. ex. registret till Banérs tryckta brev till Axel Oxenstierna och Björlins Banérmonografi), att kavalleriöversten von E. i Banérs armé skulle varit greve Caspar v. E. (se ovan) är således oriktig. Detta framgår även av Banérs formulering i breven, där denne alltid blott talar om överste v. E., medan en hans kollega, som var greve, ständigt anges med grevetiteln. År 1641 togs E. A. v. E. i anspråk för andra ändamål, blev 1642 generalmajor, 1648 kejserlig fältmarskalklöjtnant och gick 1657 som fältmarskalk i dansk tjänst och stred mot svenskarna. Han fick 1665 avsked och slutade som kursachsisk generalfältmarskalk. E. A. v. E. hade anseende ej blott som erfaren och skicklig krigare utan även för sin humanitet.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Biographica, Brev t. Axel Oxenstierna, RA; Personreg. till rullor, KrA. – Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling, 1:7 (1926), 2:6 (1893). – Allg. deutsche Biographie, 5 (1877); G. Björlin, Johan Banér, 1 (1908), 3 (1910); Danmarks Adels Aarbog, 9 (1892); Dansk biografisk Leksikon, 6 (1935); L. F. von Eberstein, Entwurf einer zusammenhängenden Stammreihe des freifränkischen Geschlechts Eberstein (3:e Aufl. 1887); dens., Urkundliche Geschichte des reichsritterlichen Geschlechtes Eberstein vom Eberstein auf der Rhön, 1–4 (2:e Aufl. 1889); dens., Beschreibung der Kriegs-thaten des General-Feldmarschalls Ernst Albrecht von Eberstein (2:e Aufl., 1892); Th. Henner, Ein Soldatenleben aus der Zeit des dreissigjährigen Krieges. Feldmarschall Ernst Albrecht von Eberstein (1914; särtryck ur Archiv des Hist. Vereins von Unterfranken und Aschaffenburg, 57 [1915]); A. Hofmeister, Zur Genealogie und Geschichte der Grafen von Everstein in Pommern (Monatsblätter hrsg. von der Gesellsch. fur pommersche Geschichte und Altertumskunde, 51, 1937); G. H. Krieg von Hochfelden, Geschichte der Grafen von Eberstein in Schwaben (1836); K. von Neuenstein, Die Grafen von Eberstein in Schwaben (1897); Sveriges krig 1611–1632 [utg. av Generalstaben!, 6 (1939); K. Wolber, Geschichte der Grafen von Eberstein in Pommern 1267–1331 (Hist. Studien, 317, 1937).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Eberstein, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16558, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2022-01-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16558
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Eberstein, släkter, urn:sbl:16558, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2022-01-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se