Thorvalder Grymssen Brochmann

Död:1763-05-26 – Stockholms stad, Stockholms län

Översättare


Band 06 (1926), sida 312.

Meriter

Brochmann, Thorvalder Grymssen, f. på Island, d. 26 maj 1763 i Stockholm. Student i Köpenhamn 1724; erhöll i maj 1731 testimonium över sina studier; anlände efter kanslikollegiets kallelse till Stockholm febr. 1733; tf. kanslist i antikvitetsarkivet 6 mars s. å; kanslist 6 dec. s. å; uppfördes på andra förslagsrummet till translator i de gamla nordiska språken 29 nov. 1744. — Ogift.

Biografi

Som ett arv från 1600-talets antikvariskt-historiska forskning förvarade antikvitetsarkivet en ståtlig samling av isländska manuskript. Under intrycket av nya kritiska strömningar i historievetenskapen hade intresset för dessa källskrifter under 1700-talets första årtionden avtagit, men den gamla traditionen levde dock kvar och fick ej blott en nitisk företrädare inom verket i E. J. Biörner utan ock en mäktig befordrare, då Gustav Bonde 1731 blev rikskansliråd. Det var därför ganska naturligt, att man, följande ett exempel från 1600-talet, beslöt att förstärka antikvitetsarkivets arbetskrafter genom att inkalla en infödd isländare. Valet föll på B., som studerade vid universitetet i Köpenhamn. Denne kom i febr. 1733 till Stockholm och blev omedelbart anställd i antikvitetsarkivet. På hösten samma år blev han kanslist på stat, och som sådan verkade han till sin död trettio år senare. Någon befordran erhöll han aldrig, trots att han ett par gånger varit påtänkt eller t. o. m. föreslagen därtill.

B. levde i knappa ekonomiska omständigheter. Vid sin hitkomst var han alldeles utfattig, varför kanslikollegium hos K. M: t utverkade, att han genast fick uppbära arvode, oaktat tjänstemännen eljest vid tillträdet av en befattning skulle tjäna ett halvt år utan lön. Hans kanslistlön var 300 dlr smt årligen, men till följd av sina »bevekliga omständigheter» och sin »berömliga flit» erhöll han 1737 ett lönetillägg på 60 dlr smt (K. brev 20 febr.), vilket dock åter indrogs 1739 (K. brev 19 okt.). Det dröjde därefter ända till 1756, innan hans villkor förbättrades. Han erhöll då ett personellt lönetillägg på 200 dlr smt (K. brev 5 nov. 1756). Men trots detta ansåg sig kanslikollegium böra under en B: s sjukdom 1760 bevilja honom en hjälp på 50 dlr smt. Då som förut framhöll man, att hans egenskap av främling utan anförvanter avsevärt förvärrade hans knappa villkor.

Författare

B. Lindén.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

B: s arbete bestod av översättning av ett stort antal isländska sagor samt bearbetning av dessa och av annat material till forntidens historia. Bland texter, som B. översatt, kunna nämnas Sigurd foglars, Orvar Odds, Ketil Hängs, Gunnlaug Ormstungas, Nials, Fritiof hin fräknes sagor. Han sysslade ock med kompletteringar av Snorres Edda och korrigering av 0. Verelius' handskrivna Lexicon Scandium o. dyl. Delar av dessa och andra B: s arbeten ha med antikvitetsarkivets handlingar kommit till. K. biblioteket och återfinnas där i volymerna Papp. fol. N: o 93, 96—97, del 18 av N: o 98, N:o 103, 105 samt 110.

Brev till B. från H. Gram, Jon Olaffsen m. fl. samt andra handlingar finnas i biographica, handskriftsamlingen, KB.[1]

Källor och litteratur

Källor: Kanslikollegiets prot., registratur, K. brev, kanslitjänstemäns meritlistor 1734 och 1749, personalförteckningar och stater, kanslikollegiets arkiv, samt dess skrivelse till K. Ml: t 6 mars 1733, allt i RA. — V. Gödel, Katalog öfver K. bibliotekets fornisländska och fornnorska handskrifter (1897—1900).

Gjorda rättelser och tillägg

1. Tillägg i enlighet med tryckta utgåvan, bd 6.2014-09-30

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Thorvalder Grymssen Brochmann, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16976, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. Lindén.), hämtad 2020-02-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16976
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Thorvalder Grymssen Brochmann, urn:sbl:16976, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. Lindén.), hämtad 2020-02-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se