d'Albedyhll, släktBand 10 (1931), sida 1.

Biografi

d'Albédyhll, urgammal adlig ätt, som uppgives härstamma från Italien och skall ha inkommit till Lifland med ordensriddarna på 1300-talet. Släkten fortlever alltjämt och är introducerad på de tre baltiska riddarhusen. Den äldste kände stamfadern var Johan Albedyl (d. 1473) till Saarenhof i Maria Magdalena församling av Dorpats län. En sonsons sonson till honom var Georg Albedyl (d. 1629), från vilken släktens båda svenska grenar härstamma. Georg Albedyls son A) Otto Albedyl (levde 1670) blev fader till generallöjtnanten Henrik Otto Albedyl (f. 1666, d. 1738), vilken 2 mars 1720 erhöll svensk friherrlig värdighet med namnet von Albedyl (se denne). Efter stora nordiska krigets slut övergick han i hamburgsk tjänst, och hans ättlingar ha icke varit bosatta i Sverige. En annan son till Georg Albedyl B) översten och lantrådet Henrik Albedyl (f. 1610, d. 1677) blev fader till överstelöjtnanten Otto Reinhold Albedyl (f. 1650, d. 1697), vilkens son översten och landshövdingen Christer Henric A1b ed y l (se nedan 1) erhöll svensk friherrlig värdighet 2 mars 1720 med namnet d'Albedyhll och blev farfar till ministern friherre Gustaf d'A. (se nedan 2), gift med skaldinnan Eleonora Charlotta Wrangel (se nedan 3): Deras son, överceremonimästaren f riherre. Carll Gustaf Eickstedt d'A. (f. 1800, d. 1856), som av den Rosenhaneska ättens sista medlem, faderns ungdomsväninna Sofia Eleonora Jennings, f. Rosenhane, från sin spädaste bana mottagit »oupphörligen ökade välgärningar», erhöll av henne förtroendet att bestämma över det stora Rosenhaneska släktarkivet, vilket han 1837 överlämnade till Uppsala universitetsbibliotek. Släktens egna papper 'ha splittrats. Ett större parti har med Westinska samlingen kommit till Uppsala universitetsbibliotek, andra samlingar ha skänkts till samma bibliotek (1838) av överceremonimästaren d'A. och till K, biblioteket (1855) av dennes son löjtnanten Carl Johan Gustaf d'A. (f. 1824, f 1855). Representerade i dessa samlingar äro, utom ministern Gustaf d'A. och hans maka (se nedan), dennes bröder, överkoop-mannen i holländska ostindiska kompaniet och överintendenten över magasinen i Surate Carl Ludvig Maximilian d'A. (f. 1756, d. 1804) och majoren i preussisk tjänst Conrad Henrik d'A. (f. 1760, d. 1801), samt överceremonimästaren d'A. (sign. W. 953, 956). Handlingar efter löjtnanten Carl Johan Gustaf d'A. och dennes familj förvaras i riksarkivets biographicasamling.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: E. Lewenhaupt, Upsala universitetsbiblioteks brefsamlingar (Bibliografiska undersökningar tillägnade Claes Annerstedt, 1914), s. 201; dens.. Rosenhaneska handskriftssamlingen i Uppsala universitetsbibliotek (Uppsala universitetsbiblioteks minnesskrift 1621 —1921, 1921); E. Tegnér, .Kongl. bibliotekets samling af svenska brefvexlingar (Kongl. bibliotekets handlingar, 2, 1880).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
d'Albedyhll, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17208, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-05-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17208
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
d'Albedyhll, släkt, urn:sbl:17208, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-05-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se