Simon Henriksson Depken

Född:1600-talet
Död:1600-talet

Borgmästare, Jurist


Band 11 (1945), sida 106.

Meriter

5. Simon Henriksson Döpken (jfr släktöversikten). Hade enligt egen uppgift studerat i Uppsala (ej i matrikeln) och utomlands under 1630-talet; kämnär i Stockholm i början av 1640-talet, på vilken post han kvarstod till 1646; på Axel Oxenstiernas rekommendation borgmästare i Gävle 1646 (K. fullmakt 14 dec. 1647); riksdagsman 1649; tvingades att avgå som borgmästare 1 jan. 1650; häradshövding i Gullbergs, Bobergs och Vifolka härad i Östergötland från 1654 (möjligen tidigare) till 1670.

G. 11 juli 1647 m. Magdalena Stockenström, dotter av rådmannen i Stockholm Anders Henricsson och Christina Olofsdotter (Törne).

Biografi

D. har i den lokalhistoriska litteraturen ådragit sig ett visst intresse som Gävle stads förste juridiskt utbildade och av K. M:t utnämnde borgmästare. Valet blev föga lyckligt, ty D. synes ha haft ett synnerligen obalanserat temperament, var därtill högmodig och despotisk. Redan efter knappa tre års vistelse i staden hade han så till den grad uppretat mot sig sin kollega, den andre borgmästaren, råd, kyrkoherde och gemene man, att representanter för dessa infunno sig i Stockholm hos K. M:t för att begära D:s avlägsnande från posten. Situationen var också sådan, att ehuru D. icke bevisligen gjort sig skyldig till något tjänstefel, K. M: t likväl måste genom brev i dec. 1649 »honeste revocera» honom fr. o. m. 1 jan. 1650 från hans ämbete mot löftet att »på annan ort honom försörja». Uppfyllandet härav synes dock ha dröjt, och efter ett par år skrev D. tvenne brev till biskopen av Strängnäs för att erhålla dennes förord till ett rådmansämbete i Stockholm, nyligen ledigt efter D: s svärfar Anders Henricsson. Härvid utlät sig D. emellertid så förklenande om höga överheten, att biskopen fann sig föranlåten överlämna breven till K. M:t. Drottning Kristina hänsköt frågan i mars 1652 till Svea hovrätt, vilken dömde den olycklige D. till döden för majestätsbrott. Dödsdomen låg redan färdigskriven i koncept, då drottningen själv ingrep och helt benådade den fängslade D. Han frigavs 13 mars och fick snart ny statstjänst.

D. synes i övrigt ha varit en kunnig och dugande man, vilken behärskade flera språk och enligt egen utsago »förnött allt sitt fäderne och möderne vid akademier och skolor». D. har hittills i litteraturen, utan grund angivits som son till Döpken d.y. i Västerås; om D:s ursprung se släktöversikten.

Författare

å, Kromnow.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Riksregistr., Svea hovrätts libri causarum 99:4:13, 101:2:8, 102:2:2, 115:2:6, RA; mantals- och kontributionslängder för Gävle, KA; Stockholms stads ämbetsbok 1624—59, bouppteckningar, Stockholms stadsarkiv; domböcker, Göta hovrätts arkiv. — Borgarståndets riksdagsprotokoll före frihetstiden [utg. av N. Ahnlund] (1933); Meddel. af Gestriklands forn-minnesfören. 1902; S:t Nikolai kyrkas i Stockholm vigselbok, utg. af F. U. Wrangel, 1, 1609—1650 (Handl. utg. genom Sv. autografsällsk., 1, 1894); Sv. riksrådets protokoll, 13, 1649 (1912), och 17, 1657 (1929). — W. Linde-ber? & G. Arbell. Gefle stads kommunal- och tiänstemän (10351: Stockholms rådhus och råd. Festskrift..., 2 (1915—18).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Simon Henriksson Depken, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17475, Svenskt biografiskt lexikon (art av å, Kromnow.), hämtad 2020-04-09.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17475
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Simon Henriksson Depken, urn:sbl:17475, Svenskt biografiskt lexikon (art av å, Kromnow.), hämtad 2020-04-09.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se