Fredrik Herman Didron

Född:1817-12-07 – Funbo församling, Uppsala län (i Hallkved)
Död:1886-10-30 – Stockholms stad, Stockholms län

Sjöofficer


Band 11 (1945), sida 227.

Meriter

2. Fredrik Herman Didron, f. 7 dec. 1817 på Hallkved, Funbo sn (Upps.), d. 30 okt. 1886 i Stockholm. Föräldrar: bruksägaren och assessorn Johan Herman Didron och Lovisa Christina Horneman. Extra kadett 1833—34; sjöofficersex. i Karlskrona 21 maj 1836; sekundlöjtnant vid flottan 14 juli 1837; premiärlöjtnant 19 nov. 1845; genomgick Falu bergsskola 1847—49; kontroll-och besiktningsofficer vid kanon- och projektilleveranser, tillverkning av ankarkättingar m. m.; deltog därjämte i åtskilliga skjutförsök 1849—72; beordrades att i Norge taga kännedom om kättingtillverkningen 1851—52; kaptenlöjtnant 26 maj 1854; kapten 27 mars 1858; besökte kanongjuterier i England, Frankrike och Belgien s. å.; led. av kommittén för försöksskjutning mot olika pansarbeklädnad 15 sept. 1863; överförd till flottans nya reservstat 1 okt. 1866; kommendörkapten vid nämnda stat s. d.; beordrad att i Köpenhamn övervara försöksskjutningar mot pansartavla 1868; kommendör vid samma reservstat 6 dec. 1872; statsrevisor 1879— 1886, statsrevisionens ordf. 1880—86; stadsfullmäktig i Stockholm 1880—84; kyrkorådsled. i Ladugårdslands förs.; inspektör för båtsmanshållets östra distrikt 1880—85. LKrVA 1866; RSO 1861; KSO1kl 1884. G. 25 sept. 1859 i Göteborg m. Ebba Josefina Blidberg, f. 18 febr. 1835 i Göteborg, f 23 juni 1899 i Södertälje, dotter av klädeshandlaren Peter Blidberg och Ulrika Eleonora Hjelmberg.

Biografi

Fredrik D. inmönstrade 1835 som andre styrmän å kofferdiskeppet Johanna under en nära fem månaders resa till Portugal; var e. kadett å ångfartyget Oden under dess sommarexpedition s. å. samt å korvetten Najaden, då detta fartyg våren 1837 utgick på långtur till Medelhavet. Han tjänstgjorde som gradpasserare intill hemkomsten i juli 1838 efter 13 månaders expedition, var kommenderad officer på korvetten Najaden i Östersjön och Bottniska viken 1839 samt i Medelhavet 1840—41 samt blev i jan. 1841 under ett uppehåll på Malta överflyttad till fregatten af Chapman, med vilken även hemresan anträddes. D. var kommenderad officer å exercisskeppet Manligheten 1842, då en svår explosionsolycka inträffade under skjutövning ombord, varvid tre man fingo sätta livet till och elva andra, däribland D., erhöllo mer eller mindre svårartade bles-syrer. Träffad av ett antal järnflisor i bröstet och benen blev D. aldrig så återställd, att han utan olägenhet därefter kunde gå till sjöss och valde under sådana förhållanden att specialisera sig som artilleritekniker, för vilket fack han hade tydliga anlag. Det var därför han genomgick Falu bergsskola. Som kontrollofficer (se ovan) verkade D. för såväl svenska flottans räkning som på uppdrag av danska, preussiska och italienska regeringarna. Själv uppträdde D. även som kanonkonstruktör i det han, jämlikt erhållet uppdrag, utförde ritningar till såväl ångfregatten Vanadis' bestyckning' 1859 som till ångkorvetten Balders 8 tums rafflade bakladdningskanoner efter franska marinens system 1868—69.

Som sakkunnig kallades D. också till ledamot i flera artilleritekniska kommittéer, såsom för verkställande av försöksskjutning mot olika slag av pansarbeklädnader vid Karlsborgs fästning 1863, för provskjutning med en av premiärlöjtnanten C. Engström konstruerad 9 tums bakladdningskanon 1866, för jämförande av olika bakladdningssystem 1868 samt för utförande av skjutförsök med grova kanoner mot pansartavla 1869. Genom här ovan skildrade, av vederhäftighet och ospart nit präglade verksamhet på skjutteknikens område, kom D. att framstå som en av förgrundsfigurerna vid det rastlösa arbete på höjandet av vårt fartygsartilleris kapacitet, som kännetecknade 1850- och 1860-talen.

Efter att ha varit placerad till tjänstgöring på Karlskrona station förflyttades D. 1 okt. 1860 till Stockholm. Sedan han på egen begäran entledigats från uppdraget att vara kontrollofficer, togs han endast i anspråk för lindrigare tjänsteförrättningar, såsom då han under sommarmånaderna 1873 och 1874 inkallades som tillfällig ledamot av förvaltningen av sjöärendena och längre fram var inspektör för båtsmanshållets östra distrikt. Härigenom bereddes D. tillfälle att, i större utsträckning än som hittills varit möjligt, ägna sin tid åt allmänna angelägenheter, för vilka han fattat allt livligare intresse, vartill ej så litet torde ha bidragit den omständigheten, att han såsom en av det moderna Östermalms tidigare bebyggare drogs in i kommunalpolitiken. Som ett talande bevis för det anseende han på berörda område åtnjöt, må anföras, att vid gaturegleringen å Ladugårdslandet 1877 den gata, vid vilken hans fastighet var belägen, efter honom gavs namnet Kommendörsgatan. Han verkade också i industriella företag och var bl. a. ordförande i Stockholms allmänna telefon-a.-b.

»Didron hade ett gott huvud, var därtill en företagsam man med mycken förmåga i praktiska ting», säger en nekrolog. »Han förstod att skilja det väsentliga från det oväsentliga. Gladlynt och tillgänglig var han tillika, och det ena med det andra gjorde det angenämt och lätt att samarbeta med honom.»

Författare

Gr. Unger.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Flottans officerares tjänste- o. meritförteckningar, flottans arkiv R.A- ~ L;rL-von Horn, Biografiska anteckningar, 3:2 (1934); Levnadsteckning i KrVA Handl., 1886, s. 146—149; dödsrunor i dagspressen; uppgifter av efterlevande anhöriga. J

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Fredrik Herman Didron, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17525, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gr. Unger.), hämtad 2020-05-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17525
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Fredrik Herman Didron, urn:sbl:17525, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gr. Unger.), hämtad 2020-05-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se