Jürgen Hindrich Donner

Född:1718 – Tyskland (i Lübeck)
Död:1751-12-11 – Visby domkyrkoförsamling, Gotlands län

Affärsman


Band 11 (1945), sida 348.

Meriter

1. Jürgen Hindrich Donner, dp 15 maj 1718 i Lybeck, d. 11 dec. 1751 i Visby, kom flera gånger såsom handelsresande till Visby, innan han bosatte sig där såsom köpman och borgare 1746.

G. 21 aug. 1744 i Visby m. Anna Margaretha Lythberg, f. 11 febr. 1726 i Visby, d. 24 sept. 1774 där, dotter av handelsmannen Mathias Lythberg och Johanna Wilhadi, som med sina syskon antagit namnet Gardell.

Biografi

Sin första kontorsbok i Visby inledde D. med en den 1 sept. 1746 daterad åkallan av Guds beskydd i sina företag; dylika invokationer voro tradition i bokföringen men fingo stundom mindre högtidliga former. Såsom alla andra visbyköpmän bedrev han kombinerad bodhandel och exportaffär, som omfattade provinsens vanliga huvudprodukter, framför allt trävaror, tjära och kalk. Redan första året köpte han in sig i en befintlig tobaksfabrik, vars tillverkning av spunnen tobak i rullar var baserad dels på import från Holland, dels på lokal odling och som lämnade särdeles god avkastning. Snart blev han också delägare i ett kalkbruk i Ljugarn. År 1750 tillhandlade han sig för 2,500 dir smt det gamla medeltidshuset vid den efter hans familj uppkallade Donnersplan, dit såväl salubod som huvudkontor flyttades, och vilket sedermera tillhörde släkten ända till 1901. I likhet med alla andra större köpmans- och borgargårdar i staden var det då ett vidlyftigt komplex med trädgård, lador, stall och fähus. Snart nog skaffade han sig egna fartyg, ensam eller såsom delägare, vilka seglade på hamnar både inom och utom Östersjön. Vid hans frånfälle låg »snauen» Tre syskon färdig att avgå till Marseille med full last av trävaror och tjära. Då D. dog vid endast 34 års ålder, hade han visserligen ej hunnit förvärva någon ansenligare förmögenhet. Skulderna till köpmännen i Lybeck voro betydande, och han hade icke ens hunnit till fullo betala fastigheten, men affären gick bra, och ställningen var fullt betryggande.

Rörelsen övertogs omedelbart av änkan och fick under hennes ledning betydligt större omfattning. Hon utvidgade kalkbruksrörelsen, särskilt genom inköp av ett bruk i Klinte för 8,500 dir. Hon ägde ensam fem fartyg, som, säkerligen ganska lågt, värderades till 15,800 dir. Det var hon (och icke sönerna), som byggde det Donnerska husets flyglar, vilka givit byggnaden dess bevarade yttre form. Vidare tillhandlade hon sig åkrar runt staden och flera egendomar på landet, bl. a. Ekeskogs och Hallfreda i Follingbo. Emellertid kunde en utvidgning av sådana mått icke gå utan skuldsättning både in- och utrikes, i synnerhet i Lybeck. Behållningen vid hennes död utgjorde knappa 6,000 dir, men tillgångarna voro mycket lågt upptagna, såsom kalkbruket i Klinte till 3,000 dir och andelen i tobaksfabriken till ingenting. Det har sagts och upprepats, att fastän »Madame» Donner i rang räknades näst landshövdingens och biskopens fruar, skulle hon själv stått i boden, vilket kanske någon gång kan ha hänt, medan hon dock utom långa rader av drängar och pigor hade fyra till fem handelsbetjänter och bokhållare, och att hon själv förde korrespondensen, även på tyska, medan denna åtminstone under en följd av år sköttes av en broder, Mathias Lythberg, även på tyska och engelska. Av hennes egen hand finnes i behåll endast en hushålls journal. Sönerna uppfostrades strängt; de fingo under moderns livstid intet inflytande på affären utan sattes som inköpsagenter på lanthamnama under mycket enkla yttre förhållanden.

Författare

R. Steffen.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Se ovan under Donner, släkt.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Jürgen Hindrich Donner, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17598, Svenskt biografiskt lexikon (art av R. Steffen.), hämtad 2024-06-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17598
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Jürgen Hindrich Donner, urn:sbl:17598, Svenskt biografiskt lexikon (art av R. Steffen.), hämtad 2024-06-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se