du Rées (de Rees), släktBand 11 (1945), sida 561.

Biografi

du Rées, (de Rees, du Rees), släkt från Flandern. Stamfadern Lovis de Rees adlades av kejsar Karl V 1531. Hans son Thomas de Rees (f. 1535, d. 1590), var först en »förnäm och ansenlig» köpman i Antwerpen men fick för sin tros skull och av fruktan för spanska inkvisitionen fly med sin hustru, även hon av förmögen köpmanssläkt, till Hamburg och synes här åter ha vunnit god ekonomisk ställning. Av T. D:s 11 barn märkas sönerna Jean Baptiste de Rees (f. 1572, d. 1644), som dog i Hamburg, tydligen som köpman, och Jacob de Rees (se nedan 1), som 1607 inkom till Sverige samt blev köpman och rådman i Göte- borg. Hans son Arnold de Rees (se nedan 2) naturaliserades 1665 som svensk adelsman (du Rées); ätten utdog sannolikt 1725. Med Arnold samarbetade hans äldre bror Jacob de Rees d. y. (se nedan 2).

Till Sverige inkom även, troligen samtidigt med farbrodern Jacob (se ovan), Jean Baptiste de Rees' son Daniel de Rees, som blev handlande i Västervik och stamfar för en icke naturaliserad gren. Denna blev snabbt en av Västerviks ledande familjer jämte släkterna Bauman och Dichman (jfr ovan s. 172), med vilka den genom gifte befryndades. D. D:s sonson Hans de Rees (f. 1661, d. 1721) var justitieborgmästare i Västervik 1705—13. Han invecklades i en process, anklagad för försnillning, och dömdes till döden 1707 men benådades av K. M:t s. å. och återinsattes i ämbetet. Med hans kusin rådmannen i Karlskrona Jeuns de Rees (d. 1737) blev släkten länge bofast i sistnämnda stad, där J. D:s son Arnold du Rees (f. 1701, d. 1751) var skeppsbyggmästare vid amiralitetet och ingift i ätten Sheldon. Den sistnämndes sonson överstelöjtnanten vid Skärgårdsflottan Arnold du Rées (f. 1770, d. 1846; morfar till A. A. L. Palander af Vega) blev LKrVA 182Q; med en dennes son utdog släkten på manssidan 1848.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Biographica, RA; Riddarhusgenealogien över adl. ätten du Rées (omfattar även den ej naturaliserade grenen), Riddarhuset; kassören Laurent de Rees' i Karlskrona familjeanteckningar hos friherrinnan Annie Cronstedt, född Palander af Vega, Stockholm. — A. Anjou, Kongl. Svea hofrätts presidenter samt embets- och tjenstemän 1614—1898 (1899), s. 200; F. Lindberg, Västerviks historia. 1 ("19331. — Se även litt. till D. 1 nedan.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
du Rées (de Rees), släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17714, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2019-03-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17714
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
du Rées (de Rees), släkt, urn:sbl:17714, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2019-03-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se