Peter Blume

Född: – Tyskland (på Rügen)
Död:1650

Sjöofficer


Band 05 (1925), sida 76.

Meriter

Blume (Blom), Peter, f. på Rügen, d maj 1650. Amiral på den av Wallenstein utrustade flottan i Östersjön 1628; tillfångatogs och gick i svensk tjänst 1629; erhöll befäl över fem skepp vid flottan i Stralsund 17 okt. s. å.; viceamiral 1634; befälhavare över flottan i Stralsund s. å.—1650; erhöll befäl över en s. k: strussflotta i Frisches Haff 1636; adlad 16 maj 1642; erhöll befäl över en lodje- och strussflotta å Jutlands kust våren och försommaren 1644; viceamiral i K. G. Wrangels höstflotta 9 sept. s. å.; befälhavare över den i Wismar övervintrande flottan under Wrangels frånvaro s. å.; viceamiral i Wrangels eskader av Erik Rynings flotta sommaren 1645; befälhavare över sju skepp till Kalmar och Gotland sept. s. å. Erhöll i förläning två gårdar Eneby i Borgs socken i Östergötland under adlig frihet på Norrköpings besluts villkor 12 nov. 1642. — Gift.

Biografi

B. låter tala om sig redan under Gustav Adolfs tid, då han förde befäl vid Stralsundsflottan och bl. a. med några skepp höll den kejserliga flottan instängd i Wismars hamn (hösten 1630). Mest framträder han under 1643—45 års sjökrig, varunder han som viceamiral innehade viktiga befälsposter och utförde betydelsefulla bedrifter. Under våren och försommaren 1644 var han stationerad i Aalborg på Jyllands östra kust, sysselsatt med att lägga beslag på danska fartyg och farkoster, av vilka en del utrustades till krigsfartyg och bestyckades med fältkanoner, andra inreddes för transport av trupper. Det var meningen, att B. med de sålunda utrustade fartygen skulle driva tillbaka de med blockad hotande danska fartygen samt därefter föra en del av hären över till Fyen. Planen befanns dock ej utförbar annat än med stöd av den väntade holländska eskadern, och då denna dröjde, fick det hela förfalla; de av B. utrustade fartygen blockerades i sina hamnar av danska örlogsfartyg, och B. fick order att med sitt folk landvägen begiva sig till stora flottan i Kielfjorden, vilken han sedan åtföljde till Stockholmsskären. Under den bekymmersamma situationen efter slaget på Kolberger Heide och Klas Flemings död var B. en av dem, med vilka regeringen konfererade och som planlade de följande operationerna. I 1644 års höstflotta förde B. befälet näst under överkommendanten K. G. Wrangel med »Draken» som amiralsskepp, och deltog i det betydelsefulla slaget vid Femern (13 okt. 1644). Under 1645 års sjökrig var B. på grund av omkastning i det högsta befälet icke eskaderchef utan tillhörde Wrangels eskader. Efter fredsslutet beordrades han att taga befäl över sju skepp, i Åhus intaga stycken, ammunition och krigsfolk samt segla till Kalmar, varifrån eskadern avgick för att taga det i freden avträdda Gotland i besittning under ledning av den nyutnämnde landshövdingen på ön Åke Hansson Ulfsparre.

Författare

G. Jacobson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: C. N. Bechstadius, Then adelige och lärde swenske siö-man (1734); A. Munthe, Svenska sjöhjältar, 5: 1—2 (1905—10); A. Zettersten, Svenska flottans historia åren 1522—1634 (1890); dens.. Svenska flottans historia åren 1635—1680 (1903).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Peter Blume, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17826, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Jacobson.), hämtad 2020-05-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17826
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Peter Blume, urn:sbl:17826, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Jacobson.), hämtad 2020-05-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se