K A Sixten Bock

Född:1884-09-02 – Rogberga församling, Jönköpings län
Död:1946-08-16 – Gustav Vasa församling, Stockholms län

Zoolog


Band 05 (1925), sida 107.

Meriter

Bock, Karl Alfred Sixten, f. 2 sept. 1884 i Tenhult. Föräldrar: köpmannen Karl Johan Ludvig Bock och Maria Andersson. Avlade mogenhetsexamen vid Norrköpings h. allmänna läroverk 20 maj 1903; student i Uppsala 12 sept. s. å.; fil. kand. 31 jan. 1907; fil. lic. 16 sept. 1912; dispj. 15 dec. 1913; fil. doktor 30 maj 1914; har för vetenskapliga undersökningar vistats vid Kristinebergs zoologiska station delar av åren 1905, 1907, 1908 och 1909; deltog såsom den ene av zoologerna i den av professor Gr. De Geer ledda svenska Spetsbergsexpeditionen 1908; har för insamlingar gjort exkursioner till bohuslänska och halländska kusten från slutet av maj till början av sept. 1909, till Trondhjemsfjorden och Florö från slutet av jjuli till början av sept. 1910, till Bohusläns Väderöar sommaren 1916 och till Väderöarna och Hamburgssund sommaren 1919; har företagit en samlings- och studieresa till Aarhus, Skelderviken, Dröbaks och Kristinebergs zoologiska stationer 15 juli−8 sept. 1912, forskningsresor till Japan 31 dec. 1913−8 nov. 1914 och till Japan och flera av Stilla havets öar 15 mars 1917−25 apr. 1918 samt studieresor till Tyskland, företrädesvis Münster i Westfalen och Berlin, jämte besök i Paris och London såsom innehavare av riksstatens större resestipendium 15 okt. 1921−10 apr. 1922 och till Köpenhamn i juli 1923. Amanuens vid zootomiska laboratoriet i Uppsala 1 juli 1907−18 jan. 1912; konservator vid zoologiska museet 25 nov. 1913−30 nov. 1919; docent i zoologi i Uppsala 8 jan. 1914; docentstipendiat 1 dec. 1919.

Gift 18 maj 1918 med Frida Maria (Maj) Albinsson, f. 28 sept. 1890, dotter till fabrikören Karl Albin Andersson.

Biografi

B. har såsom samlare och forskningsresande utvecklat stor flit och energi. Hans båda resor till Japan och Stilla havet ha lämnat rika resultat. Under den förra besökte han i mars 1914 Kobe och Shimonoseki, medföljde i maj bevakningsångaren Hayatori maru på färder utefter Kiu-Shiu's södra och västra kuster, vistades i apr.—juli samt under en del av sept. vid den för det omgivande havets på märkliga djurformer rika fauna berömda zoologiska stationen i Misaki och företog 16 juli—5 sept. en exkursion till de dittills i zoologiskt hänseende nästan okända Boninöarna, vilkas marina littoralfauna undersöktes. Den senare resan gick över Sibirien till Japan och därifrån till Australien —Samoa—Tongo—Fidji—Australien—Salomonöarna—Gilbert- och Elliceöarna—Bismarckarkipelagen—N. Zeeland—Cooks öar —Tahiti och hem över Amerika. Längsta uppehållet gjordes på Gilbert- och Elliceöarna, vilkas marina littoralfauna undersöktes av B., under det att hans medhjälpare, docenten Ch. Hessle, på samma sätt studerade Marshallöarna och Carolinerna. Överallt gjordes viktiga iakttagelser och synnerligen rika samlingar. Bland annat fann B. under den första resan talrikt den ytterst intressanta, förut helt ofullständigt kända och till en början ehuru med orätt såsom en övergångsform till plattmaskarna ansedda kammaneten Coeloplana samt lärde känna dess uppehållsort och levnadssätt. B:s samlingar, av vilka de från Boninöarna med talrika förut obekanta arter äro de vetenskapligt viktigaste, ha till större delen införlivats med Uppsala universitets zoologiska museum, vissa delar med riksmuseet och Göteborgs museum.

I en mindre avhandling: »Zur kenntnis von Nectonema und dessen systematischer stellung» (Zoologiska bidrag från Upsala, Bd 2, 1913) har B. beskrivit ett under Spetsbergsexpeditionen funnet fragment av en djurform, tillhörande en av de fåtaliga, mycket sällsynta och endast ofullständigt kända marina representanterna för provinsen Nematomorpha, vilken han anser stå nematoderna närmast. I övrigt röra sig de av B: s undersökningar, vilkas resultat hittills publicerats, uteslutande om polycladerna. I gradualdisputationen, »Studien über Polycladen» (anförda publikation, 1913), har B. fullföljt Arnold Langs berömda polycladforskningar, lämnat anatomiskt-histologiska beskrivningar av ett stort antal dittills okända eller ofullständigt kända former samt genom de acotyla polycladernas indelning i tre sektioner, Craspedommata, Schematommata och Emprosthommata i ett viktigt avseende vidare utvecklat Langs system. Senare har B. lämnat flera nya bidrag till kännedomen om samma djurgrupp i »Polycladen aus Juan Fernandez» (C. Skottsberg, The natural history of Juan Fernandez and Easter Island, 3, 1920); »Boninia, a new Polyclad genus from the Pacific» (Nova acta Regise societatis scientiarum Upsaliensis, (IV) 6, 1923); »Eine neue marine Turbellariengattung aus Japan» (Uppsala universitets årsskrift, 1923); »Two new acotylean Polyclads from Japan» (Vetenskapsakademiens Arkiv för zoologi, Bd 15, N:o 17, 1923); »Eine neue Stylochoplana aus Japan» (därsammastädes, Bd 16, N:o 7, 1924). B. har emellertid även insamlat ett stort material till undersökningar över nemertinerna, och bearbetningen av den stora tyska Väldiviaexpeditionens och den tyska sydpolarexpeditionens samlingar av nemertiner ha anförtrotts honom.

B:  båda senare resor till Tyskland och till Köpenhamn avsågo att studera undervisningen i fysiologi vid vissa zoologiska institutioner. Efter hemkomsten från den förra av dessa började B. giva en kurs för zoologer i jämförande fysiologi med föreläsningar och laborationsövningar, den första undervisning av detta slag, som givits i Uppsala, där den omfattats med mycket stort intresse. I samband härmed har i den zoologiska institutionen inrättats ett fysiologiskt laboratorium, vilkets organisation huvudsakligen ålegat B.

Författare

A. Wirén.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Se ovan samt Uppsala universitets matrikel 1916 och dess årsredogörelser.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
K A Sixten Bock, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17842, Svenskt biografiskt lexikon (art av A. Wirén.), hämtad 2022-05-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17842
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
K A Sixten Bock, urn:sbl:17842, Svenskt biografiskt lexikon (art av A. Wirén.), hämtad 2022-05-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se