Daniel Brandt

Död:tidigast 1635

Byggmästare


Band 05 (1925), sida 782.

Meriter

Brandt, Daniel. Byggmästare i Östersjöprovinserna 15 jan. 1601; ställdes till ståthållarens på Åbo slott förfogande 10 mars 1603 och användes sedan i fortifikationsarbeten i Finland; erhöll uppseende över fästningarna i Östersjöprovinserna 13 juni 1607; tjänstgjorde tillika som skansmästare åtminstone 1616 och 1617 samt kallas 1619 byggmästare i Narva.

Biografi

B. möter först i källorna, då han (1601) betroddes med att i Östersjöprovinserna leda utförandet av »vad slags trävirkes bygg-ningar här vid befästningarna i Lifland förefalla kunna». Sedan han därpå placerats i Finland, befallde Karl IX honom (3 jan. 1605), att eftersom vid Ula vore lämplig plats för byggande av både slott och befästning, skulle han draga dit och framskaffa nödiga materialier. Här och även på andra orter i Finland var han sedan verksam till 1607, då han befullmäktigades att hava uppseende över alla befästningar i Östersjöprovinserna, »så att vallarna, skantskorgarna, murarna och allt annat skola väl bliva aktade och väl vid makt hållna», varjämte han även skulle bygga, där så behövdes. B. befäste nu Salis och befalldes (11 apr. 1610) att resa till Nevas åmynne för att rekognoscera lägenheten, där Landskrona förut legat, varefter han skulle fara över till Stockholm för att inför konungen redogöra för detta uppdrags utförande. Efter verkställd undersökning fick han order om den å nyssnämnda plats redan förut påbörjade skansbyggnadens fullföljande »från första vårdag». Den 7 juli beordrades han sedan att resa över till Lifland för att där bl. a. förbättra vallarna och huset i Hapsal samt bygga en »rundel» vid Salis. Följande år (27 aug. 1611) anbefalldes B. att ombesörja byggandet av en skans på ön Moon utanför Estlands västra kust. Även efter Gustav Adolfs uppstigande på tronen fortfor B. att utöva byggmästarskapet i Östersjöprovinserna men tjänstgjorde dessutom åtminstone 1616 och 1617 i fält. Från 1622 ledde han förbättringsarbeten på befästningarna i Ingermanland, och särskilt iståndsatte han från 1623 Narvas gamla försvarsverk. B., som upprepade gånger erhållit donationer (18 juni 1610, 16 apr. 1613, 19 okt. 1614, 8 juni 1619, 17 febr;. 1626), nämnes senast 17 juli 1635, då han fick konfirmation på en förläning, men hans dödsår är likaväl som hans födelseår okänt.

Att B. var en framstående och högt uppskattad byggmästare samt väl förfaren i architectura militaris, framgår ej blott därav, att han blev mycket anlitad, utan även av de flerfaldiga donationer, han som nämnt fick mottaga såväl i Lifland som i Finland, Estland och Ingermanland. Karl Karlsson Gyllenhielm yttrade också i brev till Axel Oxenstierna 17 aug. 1616, att B. vore »ein fleissiger man, der seine dinge zum teil wol versteheb, varför han av Gyllenhielm rekommenderades till det bästa. År 1619 var B. gift och hade barn, men dessas såväl som hustruns namn äro okända. Det vill dock synas, som om han vore far eller kanske snarare farfar till den kapten Daniel Brandt, vilken 10 aug. 1652 adlades med bibehållande av sina förfäders vapen.

Författare

L. W:SON MUNTHE.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Riksregistr. och hertig Karls registr., RA; krigsräkenskaper 1601 —06, krigsarkivet; Rikskansl. Axel Oxenstiernas Skrifter och bfefvexling, II: 10 (1900); J. A. Almquist, Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523— 1630, 3, 4 (1917—23); L. W:son Munthe, Kongl. fortifikationens historia, 6: 1 (1916).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Daniel Brandt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18080, Svenskt biografiskt lexikon (art av L. W:SON MUNTHE.), hämtad 2020-11-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18080
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Daniel Brandt, urn:sbl:18080, Svenskt biografiskt lexikon (art av L. W:SON MUNTHE.), hämtad 2020-11-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se