Fredrik Adolph Björkman

Född:1753-04-17 – Sigtuna församling, Stockholms län
Död:1807-11-28 – Jumkils församling, Uppsala län

Översättare, Borgmästare


Band 04 (1924), sida 579.

Meriter

Björkman,Fredrik Adolph, f. 17 apr. 1753 i Sigtuna, d 28 nov. 1807 i Uppsala. Föräldrar: råd- och handelsmannen, titulärborgmästaren Karl Gustav Björkman och Kristina Lilja. Sponsions-student i Uppsala 3 maj 1760; besökte Uppsala katedralskola till 1769; övertog efter faderns död 1771 en kort tid dennes handelsrörelse i Sigtuna; återvände s. å. till Uppsala, där han bedrev filologiska, studier; disp. 25 apr. 1772 (Argutum illud Juvenalis: Curios simulare et Bacchanalia vivere; pres. P. Ekerman); övergick till juridiska studier; disp. 27 apr. 1776 (De legitimis adquirendi titulis, p. II: partic. 1; pres. D. Solander). Auskultant i Svea hovrätt 1776 (ed 21 maj); e. kanslist 3 febr. 1777; e. notarie vid kriminalprotokollet 30 apr. s. å.; antagen vid civilprotokollet 27 jan. 1779; flyttade s. å. till Österbotten, där han på grund av svag hälsa en tid vistades på en egendom i närheten av Kaskö, sysselsatt med trädgårdsskötsel; blev sedermera auskultant i Vasa hovrätt 16 nov. 1782; magistratssekreterare i Vasa 20 sept. 1784; kämnärspreses därstädes 23 mars 1786; borgmästare 28 apr. 1789; genom tjänstebyte v. advokatfiskal vid Vasa hovrätt 20 jan. 1803; erhöll avsked från denna befattning 2 mars s. å. och överflyttade därpå till Sverige, där han bodde först på en egendom utanför Uppsala och sedan i denna stad.

Gift 29 dec. 1782 med Anna Magdalena Solfström, f. 12 febr. 1757, dotter till borgaren Jonas Solfström i Vasa.

Biografi

B:s ämbetsförvaltning såsom borgmästare i Vasa synes ej ha avsatt några djupare spår i stadens öden, men den knappast alltför krävande befattningen gav honom tillfälle att återupptaga sina i Uppsala påbegynta filologiska studier. Särskilt åt de bibliska böckernas tolkning ägnade han sitt intresse och sitt arbete. Bibelöversättningsfrågan var vid denna tid högst aktuell. Den 1773 tillsatta bibelkommissionen utgav under åren 1774–93 styckevis en provöversättning av hela Bibeln. Denna översättning blev föremål för mycken kritik. Man anmärkte bl.a. på den parafraserande översättningsmetod, som använts, och på den alltför moderniserade språkform, i vilken bibelordet framträdde. I den omdebatterade frågan gjorde B. sin insats genom att under åren 1798–1806 utgiva ett antal översättningar av bibliska skrifter med till texten fogade anmärkningar. B. tillämpade därvid andra översättningsprinciper än bibelkommissionen. I motsättning mot dess parafraserande metod söker han så ordagrant som möjligt återgiva grundtexten, och när för tydlighets skull något ord eller uttryck i den svenska översättningen tillagts, är detta utmärkt genom särskild stil. I samband därmed står, att han med avsikt avstår från strävan efter ett moderniserat och vackert språk. I båda fallen åberopade han sig på bl.a. J. A. Bengels auktoritet (jfr företalen till översättningarna av tessaloniker- och efeserbreven). Någon egentlig vetenskaplig självständighet har han icke ådagalagt i sina arbeten. För sina översättningar ur Gamla testamentet liksom för de därtill fogade anmärkningarna har han huvudsakligen följt J. A. Dathes »Prophetæ majores» och »Prophetæ minores» samt J. D. Michaëlis' tyska översättning av Gamla testamentet. För sina nytestamentliga översättningar och noter är han mestadels beroende av J. B. Koppes »Novum testamentum grasc. perpetua annotatione illustratum» (fortsatt av bl. a. Heinrichs) samt av Michaëlis' översättning av Nya testamentet.

Författare

G. Walli.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta skrifter: Underrättelse om trädplantering. Wasa 1782. — Tal hållit vid riksdagsmans väljande å Wasa rådhus den 3 januari 1789. Wasa 1789. 4: o (7) s.

Översatt och bearbetat: Försök til öfwersättning af de senare sex capitlen utaf Daniels prophetia, med bifogade anmärkningar. Sthm 1798. 54, (2) s. — Försök til öfversättning af Pauli bref til hebreerna jämte några anmärkningar. Upps. 1798. (10), 150 s. — Försök til öfversättning af Pauli bref til galaterne med anmärkningar. Sthm 1801. (4), 74 s. — Försök til öfversättning af Pauli bägge bref til Timotheus jämte några anmärkningar. Upps. 1802. 103 s. (Därmed sammantryckt:) Försök til öfversättning af Pauli bägge bref til thessalonicenserne jämte några anmärkningar. S. 105—174, (2) s. — Försök til öfversättning af Miche prophetia med anmärkningar. Upps. 1803. 38 s. — Försök til öfversättning af Pauli bref til epheserne med anmärkningar. Upps. 1806. 125 s. (Därmed sammantryckt :) Försök til öfversättning af Pauli bref til Titus och Philemon med anmärkningar. S. 127—168, (1) s.

Källor och litteratur

Källor: Biografi över B. av C. F. B[iörkman] i Biogr. lexikon, 3 (1875); H. E. Aspelin, Wasa stads historia (1892—94).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Fredrik Adolph Björkman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18301, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Walli.), hämtad 2020-10-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18301
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Fredrik Adolph Björkman, urn:sbl:18301, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Walli.), hämtad 2020-10-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se