Erik Walter Bergström

Född:1857-04-05 – Linköpings Sankt Lars församling, Östergötlands län
Död:1937 – Danderyds församling, Stockholms län (i Djursholm)

Arméofficer, General


Band 03 (1922), sida 723.

Meriter

Bergström, Erik Walter, f. 5 apr. 1857 i S:t Lars församling. Föräldrar: hovrättsnotarien och lantbrukaren Svante Bergström och Anna Charlotta Juberg. Intogs i Linköpings h. allmänna läroverk 1866; avlade mogenhetsexamen därstädes 8 juni 1877; volontär vid andra livgrenadjärregementet 14 mars s. å.; avlade officersexamen 19 okt. 1878; passerade graderna vid garnisonskommendering i Karlskrona s. å.; underlöjtnant utan lön vid ovannämnda regemente 15 nov. s. å.; transporterad till underlöjtnant vid Gottlands nationalbeväring 3 jan. 1879; v. adjunkt vid Linköpings h. allmänna läroverk 1 mars s. å. —maj 1880; elev vid krigshögskolan 1880—82; deltog i Svea artilleriregementes vapenövningar 1881; aspirant vid generalstaben under två och ett halvt år från 1 okt. 1882 och var därunder bl. a. kommenderad vid lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1 jan.—15 apr. 1884 samt vid Kronprinsens husarregemente 15 apr. —1 juli s. å.; har deltagit i ett stort antal fält- och fälttjänstövningar, såsom i generalstabens fältövningar 1883, 1886, 1889, 1890, 1897 och 1901, i fälttjänstövningarna i Skåne 1889 liksom i utarbetandet av den över desamma avgivna berättelsen samt i vinterfältövningarna i Norrbotten 1918; löjtnant vid Gottlands nationalbeväring 10 juli 1884; tjänstgjorde vid generalstabens topografiska avdelning 1 okt. 1885 till vapenövningarnas början 1886; stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben 12 mars 1886; tjänstgjorde med vissa avbrott för trupptjänstgöring (bl. a. vid andra livgardet 1 nov. 1887—30 sept. 1888 samt vid första livgrenadjärregementet under beväringsrekrytskola och regementsmöte med försöksmobilisering 1900) vid generalstabens huvudstation 1886 —1900; lärare vid artilleri- och ingenjörhögskolan 15 juli 1888 —1895; stabsadjutant och kapten i generalstaben 11 sept. 1891; kapten i Gottlands infanteriregemente 7 aug. 1896; lärare vid krigshögskolan 1 apr. 1898—30 juni 1899; överadjutant och major i generalstaben 8 juli 1898; stabschef vid tredje arméfördelningen 28 sept. 1900; åtföljde såsom föredragande i kommandoärenden konungen till Norge 29 mars—19 apr. 1901; överstelöjtnant vid Kalmar regemente 7 mars 1902; kommenderad till fältartilleriets skjutskola 1903 och 1905; överste och chef för Västgöta regemente 1 juli 1904; bevistade krigsbefälets sammanträden 1905, 1907 och 1908; ledamot av kasernförläggningskommittén inom tredje arméfördelningen 1906; stadsfullmäktig i Skövde s. å.; lärare vid taktiska utbildningskurser för kaptener (ryttmästare) 1909, 1910 och 1911; militärbefälhavare på Gottland och överste i Gott-lands infanteriregemente samt generalmajor i armén 25 juni 1912; chef för trettonde självständiga infanteribrigaden under fälttjänst-övningarna i Västergötland 30 sept—5 okt. s. å.; kommenderad vid fästnings- och positionsartilleriets skjutskola juli 1913; militärbefälhavare över Gottlands mobiliserade stridskrafter 2 aug. 1914 —31 dec. 1916; generalmajor och chef för fjärde arméfördelningen 1 jan. 1917; generallöjtnant och inspektör för infanteriet 14 juli 1919; arméchef vid arméfältövningarna 1919 och vid fälttjänst-övningarna i Södermanland 1920; erhöll avsked 4 apr. 1922. RSO 1899; LKrVA 1900; KSO2kl 1907; KSO1kl 1912; GV:sOIM s. å.; KmstkSO 1919; innehar dessutom utländska ordnar.

Gift 23 sept. 1887 med Brita Joakimsson, f. 9 maj 1863, dotter till landskamreraren Nils Henrik Joakimsson.

Biografi

B. har samtidigt med sin omfattande och betydelsefulla tjänstgöring vid arméns staber och truppförband dels i egenskap av lärare vid artilleri- och ingenjörhögskolan, krigshögskolan och taktiska kurser, dels som ledare av ett stort antal fältövningar gjort en betydande insats för höjande i första hand av den taktiska utbildningen inom armén. Såväl i sin lärargärning som i sitt författarskap utmärker sig B. för stor klarhet och metodiskhet, parad med förmåga att bortse från bisaker samt att göra framställningen medryckande och intresseväckande.

Författare

H. E. Uddgren.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Huru komma sannolikt kavalleriets användning och stridssätt att gestalta sig uti vårt land ,på grund af sista krigens erfarenhet om detta truppslags uppträdande (KrVA Handl., 1885, s. 1—112; belön. 12 nov. 1884 med akademiens pris, medaljen i silver). — Infanteriet och laltartuleriet. Hvilka lärdomar med afseende på dessa vapens stridsverksamhet gent emot och i förening med hvarandra kunna hämtas från de senaste krigen? Sthm 1907. 139 s. (Prisbelön. av 3:e arméfördelningens militärförening

Källor och litteratur

Källor: Tjänsteförteckning 20 dec. 1918 samt generalorder 1919—1920 Försvarsdep. kommandoexpedition.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Erik Walter Bergström, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18678, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. E. Uddgren.), hämtad 2019-10-15.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18678
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Erik Walter Bergström, urn:sbl:18678, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. E. Uddgren.), hämtad 2019-10-15.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se