Olaus Magni Arenius

Född:1611 – Varnums församling, Värmlands län (på Sanna.)
Död:1682-08-07 – Finland (i Malaks, Österbotten.)

Författare, Präst


Band 02 (1920), sida 136.

Meriter

Arenius, Olaus Magni, f. 1611 i Sanna i Ölme härad, d 7 aug. 1682 i Malaks. Föräldrar: bonden Måns och Ingeborg Larsdotter. Student i Åbo 1640. Prästvigd 1643; huspredikant hos presidenten Jöns Kurck; kyrkoherde i Malaks 1649.

Gift med Katarina Bachster, dotter till handlanden i Åbo Tomas Bachster.

Biografi

A. var en flitig homiletisk skriftställare. På större självständighet gör han icke anspråk. Sin postilla säger han vara av åtskilliga höglärde mäns böcker och den heliga skrift utdragen. Han följer det gängse ortodoxa predikoschemat. Predikans ämne formulerar han icke syntetiskt utan följer i stället den s. k. artikulerade metoden, i det han som tema angiver tvenne textens huvudtankar. Dessa utläggas i noggrann anslutning till texten, vers för vers. På explicatio (utläggningen), där rikligt med parallellspråk ur skriften anföras, följer var gång applicatio (tillämpningen), vanligen inledd med orden »härav påminnas vi». Såsom homilet måste A. tillerkännas icke obetydliga förtjänster. Han är kortfattad och för sin tid anmärkningsvärt enkel och okonstlad, fri från den då moderna emblematiska metoden. Mycken läropolemik förekommer icke. I sin religiösa tankegång är A. icke rik, men han predikar en enkel, kärnfull kristendom och sund, konkret folkmoral.

Författare

Edv. Rodhe.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: En christeligh lijk-predikning vthöfwer then cdle och wälborne herres, H. Jöns Kvrcks. . . elskelighe käre hws-frws .. . Frw Sophias De-la-gardie . . .. salighe lijk. Hwilken . . . affsomnade vthi Stockholm then 1 octob. 1647 och blett... vthi Vlffzby kyrkio then 23 januarii 1648 begraffwen. Åbo 1648. 4: o 9 bl. — Een christeligh predijkan öfwer then 18 psalmen v. 47 ad finem. Hållen på then alllmennelighe tack-seyelse dagen, som effter H. K. M: tz . .. påbodh fijrades i alla församblingar vthi heela Sweriges rijke.. . anno 1649 then 8 decembris. Åbo [1649]. 4: o 12 bli [Tacksägelse över Westfaliska freden.] — Lab.ores catechetici, thet är enfaldige catechismi förklarningar, vthi 28 predikningar författade, stälte och predikade vthi Maalax församblingh i öster Bothn . . . Allom them som then christeliga catechismi läran älska och gärna läsa til nyttigh och helsosam vnderwisningh. . . Åbo 1659. 4: o 4 bl., 334, (2) s. — Thréni, thet är Een klage predikningh öfwer thet högt bedröfweliga och oförmodeliga dödzfal, som sigh tildrogh then 12 febr. åhr 1660 medh then stormechtigste högborne fursten och herren H. Carl Gustaff, Sweriges, Göthes och Wändes konung, &c. Åbo [1660]. 4:ö 7 bl. — Passional postilla. Thet är Historia om Jesu Christi wår Herres och Frelsares pijna, dödh och begrafning. Såsom hon aff alla ewängelisterna vthdragen och i sex achter fördelt är. Medh nyttiga lärdomar, helsosam tröst och trogna förmaningar. Vthi Horton predikningar... Åbo 1661. 4:0,8 bl., 346, (6) s. — Reese- och huus-postilla öfwer alla söndagars, förnämsta högtijders och apostla dagars ewangelia, heela åhret igenom, medh nyttiga lärdomar, helsosam tröst och trogna förmaningar. Aff åthskilliga höghlärda mäns böcker och then Heliga skrifft vthdragen... Åbo 1677. 4: o 8 bl., 689, (5) s. — Quotidiana poenitentia,, eller ett sätt, huru menniskian kan dageliga göra sitt skrifftermåål in för Gudh och få afflössning. Vthaff then H. skrifft vthdragit. . . Sthm 1677. Ny uppl. Sthm 1693. 29, (3) s. — Status denatorum, the affsomnades dödas tilstånd, vthi een christelig lijk-predijkning öfwer . . . herr Nielss Erichsson Bergudd, fordom hauptmann öfwer frijherrskaprt Lahiala och Maalax... Sthm [1680]. 4: o 27, (8) s. — Utom de nämnda har A. därjämte enligt . uppgifter i Palmskiöldska saml. samt hos Stiernmån, Stricker, Strandberg o. a. utgivit en likpredikan över borgaren i Vasa Herm. Jessenhausen 1667, med text från Es. 26: 19 [tr. Sthm 1667. 4: o], tvenne bönedagspredikningar, hållna i Malaks kyrka 1678, den ena över Jer. 3: 22, 23, den andra över Hab. 1: 12 [tr. Sthm 1679. 8: o], samt (enligt Strandberg, dock utan närmare uppgift) en predikan hållen vid prästmötet . i Vasa' 1680. — Däremot torde den flerstädes förekommande uppgiften om en av A. utgiven epistelpostilla ('Rese- och huspostilla' angives omfatta både epistlar och evangelier och skulle ha utkommit Åbo 1675—77) vara felaktig; ytterst återgår den måhända på Schefferus, som upptar 'Evangeliorum dominicalium erplicatio' under år 1675 och uppgiver en Epistolarum dominicalium explicatio' såsom 'typis parata'. Även A. själv uppger i sin supplik (1681), att han har en dylik epistelpostilla under trycket, men synbarligen har han icke hunnit fullborda detta arbete. Utg. av Anders Bålds epistelpostilla, utkommen 1767, giver i företalet en förteckning på förut utkomna epistelpostillor men nämner icke A:s'.

Källor och litteratur

Källor: Handl. rör. finska kyrkan och presterskapet, utg. af K. G. Leinberg, 4, 7 (1900, 07); Åbo akademis studentmatrikel, utg. af V. Lagus, 1 (1891); Biogr. lexikon, 1 (1874); T. Carpelan, Finsk biogr. handbok, 1 (1903); S. G. Elmgren, Öfversigt af Finlands sv. litteratur 1542—1770 (1861); J. Schefferus, Svecia literata (1680); A. A. Stiernman, Aboa literata (1719); dens., Bibliotheca Svio-Gothica, III (handskr., UB., sign. U. 201) : C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne, 2 (1834); J. C. Stricker, Försök til et sw. homiletiskt bibliotek, 1 (1767).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Olaus Magni Arenius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18773, Svenskt biografiskt lexikon (art av Edv. Rodhe.), hämtad 2020-12-02.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18773
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Olaus Magni Arenius, urn:sbl:18773, Svenskt biografiskt lexikon (art av Edv. Rodhe.), hämtad 2020-12-02.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se