Israel Arnell

Död:1733-06-06 – Söderhamns församling, Gävleborgs län

Borgmästare


Band 02 (1920), sida 231.

Meriter

Arnell, Israel, d 6 juni 1733 i Söderhamn. Arklimästare och tf. kassör i Reval; v. borgmästare i Enköping 4 aug. 1711 (Svea hovrätts förordnande; K. reskript 31 juli; landshövdingens immission 26 aug. s. å.) t. o. m. 1712; v. borgmästare i Söderhamn 27 mars 1714 (Svea hovrätts konstitutorial; landshövdingens installation 12 apr., tillträdde 15 apr. s. å.); därjämte tillfälligtvis tf. häradshövding 23 dec. s. å. (Svea hovrätts förordnande); borgmästare i Söderhamn 15 juni 1719 (K. fullm.); ledamot av borgarståndet 1719, 1723. — Gift.

Biografi

I Reval hade A. så väl förvaltat honom anförtrodda sysslor, att han från generalguvernören därstädes Axel Julius De la Gardie erhöll de bästa lovord för sin »trohet, oförtrutna flit, nyktra leverne samt riktiga räkningars presterande». På grund härav förordnades A., ehuru han troligen aldrig avlagt någon juridisk examen, att under den tid, fiskalisk aktion mot ordinarie borgmästaren pågick, förvalta borgmästarsysslan i staden Enköping, varest pesten grasserade och en ordningens upprätthållare väl behövdes. Under sin tjänstetid i Enköping blev A. vid ett tillfälle efter K. förordnande (20 okt. 1711) instämd till hovrätten för att felaktigt hava utfärdat ett sundhetspass, men stämningen återkallades, sedan hovrätten i skrivelse till K. M:t (15 mars 1712) bl. a. framhållit A:s duglighet och stora oegennytta att utan ekonomisk profit riskera sitt liv i den pestsmittade staden. Sedermera erhöll A. ett mycket gott testimonium från hovrätten (8 okt. 1717). Emellertid blev borgmästaren i Söderhamn åtalad inför hovrätten och sedermera avsatt, och A. blev i stället först tillförordnad och sedan ordinarie borgmästare därstädes. Denna befattning skötte A. till sin plötsligt timade död. — Ett verk av bestående värde har A. lämnat efter sig i den kommenterade upplaga av stadslagen, som han 1730 utgav. Utan tvivel fyller detta arbete väl sitt åsyftade ändamål att utgöra en komplettering till Peter Abrahamssons några år tidigare utkomna anmärkningar till landslagen. A. har väl ej liksom Abrahamsson dokumenterat sig som en vetenskapligt bildad, framstående jurist, men han har dock visat prov på en god uppfattning av samtidens rättsåskådning, sådan denna tedde sig hos den praktiske domaren. För nutidens forskare är boken särskilt nyttig på grund av sin mångfald hänvisningar till författningar, överdomstolars och administrativa myndigheters praxis samt svensk juridisk litteratur med understundom rätt vidlyftiga citat eller referat.

Författare

C. W. U. Kuylenstierna.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: Swerikes stadz-lagh, effter den stormächtige, högborne furstes och herres herr Gustaff Adolphs, Sweriges, Göthes och Wendes, &c. konungs... befallning, vthgången af trycket åhr 1618. Nu åter å nyo med anmärckningar vplagd. Sthm 1730. 4:o 4 bl., 827, (1) s. + 40 bl. ['orda-register'].

Källor och litteratur

Källor: Riksregistr. och rådsprot., Svea. hovrätts registr. och ansöknings-handl. samt skrivelser till Svea hovrätt från guvernörer m. fl., Enköpings och Söderhamns renoverade domböcker, kanslikollegiets arkiv: prot. samt skrivelser från författare och översättare m. fl., allt i RA; Söderhamns stads mantalslängder, 'kammararkivet; A. Jensen, Söderhamns stads historia, 1 (1919)[1]; V. Millqvist, Sv. riksdagens borgarstånd (1911).

Gjorda rättelser och tillägg

1.Tillägg i enlighet med tryckta utgåvan, bd 2.2014-08-26

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Israel Arnell, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18817, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. W. U. Kuylenstierna.), hämtad 2020-04-09.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18817
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Israel Arnell, urn:sbl:18817, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. W. U. Kuylenstierna.), hämtad 2020-04-09.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se