Arvidus Olai Scheningensis eller Gothus

Född:1609 – Skänninge församling, Östergötlands län
Död:1663-01-03 – Drothems församling, Östergötlands län

Författare, Präst, Översättare


Band 02 (1920), sida 326.

Meriter

Arvidus Olai Scheningensis eller Gothus, f. 1609 i Skänninge, där hans far var borgare, d 3 jan. 1663 i Drothem. Student i Uppsala okt. 1631. Kollega vid Linköpings trivialskola 1634; prästvigd 14 dec. 1639; kyrkoherde i Gryt av Linköpings stift 1648 och i Drothem 1652.

Gift 6 jan. 1657 med Kerstin Tyste, dotter till kyrkoherden i Östra Harg Johannes Laurentii Tyste.

Biografi

Efter en nära femtonårig skoltjänstgöring befordrades A. av konsistoriet till kyrkoherde i Gryt till följd av en särskild drottningens befallning, att han i ersättning för ett honom lovat pastorat, varom han gått miste, skulle erhålla första lediga lägenhet. Men församlingsborna i Gryt voro ej belåtna med honom, varför de i domkapitlet begärde att »bliva honom kvitt», bland annat därför, att han ej hälsade på dem och predikade »för bittida». Domkapitlet höll honom dock om ryggen och förständigade bönderna att behålla honom till nästa Filips och Jakobi dag, såsom framgår av dess protokoll 14 jan. 1650. Oenigheten mellan honom och församlingen var emellertid orsaken till att han lämnade Gryt och förflyttades till Drothem, på vilket pastorat han fick drottning Kristinas fullmakt. — Han var en berömlig och flitig man, som mycket bidrog till att inom vårt land sprida uppbygglig teologisk litteratur, varjämte han själv författade predikningar och en latinsk grammatika, som länge användes i Linköpings skola. Med förkärlek synes han ha översatt predikningar av Joh. Gerhard. Att döma av hans från trycket utgivna originalarbeten har han dock ej mäktat djupare tillägna sig det för denne karaktäristiska innerlighetsdraget. I sin textbehandling följer han opersonligt en skolastisk, texten i viss mån söndersmulande metod. Livfull och realistisk blir han däremot, när han, såsom samtida svenska predikanter gärna göra, kommer in på tidsförhållandena, särskilt de politiska.

Författare

J. Ax. Setterdahl; E. Rodhe.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Valediction i Lindköpings gymnasio ... then 26 iun. 1631.' (13) s. [Svensk vers; bifogad A: s översättning av nedannämnda arbete av J. von Beust (1632).] — Phrasiologia puerorum, ex qua aliquot vocum differentes significationes in ipso usu loquendi addiscere possunt. Pro tractatione colloquij 16. b lib. 5. Cord. in publico classis tertiae examine anno 1643 adhibitae. Linköping 1643. 53, (3) s. — En christeligh predikan öfwer Lutheri morgon- och affton bön, vthaff lärde mäns skriffter taghen, på swensko stält, och i ottosången i doomkyrkian på tridie söndagen i fastan åhr 1645 hållen... Linköping 1645. 4: o 8 bl. — En christeligh predikan om änglarna, vthaff Gudz ord och lärde mäns skriffter sammandragen, vppå Linköpingz konungzhws Michaelis dagh åhr 1642 hållin... Linköping 1646. 4: o 2, 12 bl. — Then aidrahögste skyddz- och feldtherren Herranom Gudi til ewerdeligt loff, prijs och ähro, then högha seger-furstinnan drotning Christina Augusta ... til odödeligit beröm, trooplichtig tienst och vnderdånig hörsamheet och lydno, och allom rättsinnigom swenskom til påminnelse, hwad oss förnöden är i thenna tijden at besinna och öfwervvägha: en tacksäyelse predikan om then länge förönskade, aff Gudi wälförlänte, genom wår aller-nådigste drotningz flijt wärfwade och Sweriges inbyggiarom myckit hugneligc wälkompne, emellan the evangeliske och keyserske vprättade frid och roligheet. Vthaff Gudz ord och lärde mäns skriffter sammanhcmtad, och hållin i Grytz kyrkio... d. 8 dec. åhr 1649. Linköping 1650. 4: o 18 bl. — En christeligh predikan om thet gamble åhretz gode beslut och thet nye åhretz rätte ingång och begynnelse, effter thenna tiidz tilstånd lempat och steld til at hållas i Grytz kyrkio på söndagen näst effter jwledagen . . . Linköping 1650. 4:o 12 bl. — Donatus seu grammaticae latinas rudimenta. In usum scholas Lincopensis ut paradigmata declinationum & conjugationum recte inculcari, puerique latine loquendo paulatim exerceri possint. Linköping 1655. 71 bl. [Senare uppl. ibid. 1668, 1673, 1678 och 1684, den sista 64 bl.] — Lycka skee konungenom. En christeligh predikan om vndersåternes böner til Gudh för sin ordentlighe öfwerheetz wälståndh. Vthi enfaldigh kortheet stäld. Linköping 1660. 4: o 5 bl.

Översatt: Joach. von Beust, Een nyttigh och grundeligh tractat, om then förnemlighe och helsosamme konsten til at wäl och salighen döö ... Sthm 1632. 8 bl., 242, (16) s. [därav (13) s: 'Valediction...', se ovan]. — Joh. Ma-thesius, Oeconomia eller Berättelse om itt christelighit hwshåld sampt sköne andechtighe korte hwsböner, för allehanda stånd, hwsfädher, hwsmödrar, hahdtwercksfolck, arbete, tienstefolck, barn och hwsfolck, etc. U. o, 1632. 12 :o 28 bl. —¦ Francisci Petrarchas Speculum morale, thet är: En kort skådespegel, som lärer huru en menniskia i thenne werlden sigh förhålla skal, at hon sigh aff medgång icke förhäfwer, och i mootgång icke öfwergifwer, vthan måtteligheeten achtar, enden betäncker, och sitt hopp til Gudh setter... Förswenskad och i rijm affsatt. Linköping 1641. 6 bl., 78, (6) s. — Joh. Gerhard, Een .skiön pingesdagz lilia, thet är: en predikan, effter en lilios art... Linköping 1642. 4: o 8 bl. — Wårs Herres och Frelsares Jesu Christi passio eller pijnos historia, såsom hon aff the fijra ewangelisterne cenhelleliga beskrifwin är. Aff ... D. Martini Chemnitii. .. predikningar sammandragen, medh någhra föregångande historier tillökad och i punctewijs på tydsko författad aff wyrdigh S. herr Melchior Nykyrk... Linköping 1644. 4: o 31 bl., 604 s. — Joh. Gerhard, Twenne härlige predikningar om Christi och hans församlingz andelige echtenskap ... Linköping 1646. 4-o (2), 25 s. — Dens., Fijra bröllops predikningar: the förre twenne om Christi och hans församlingz andelige echtenskap..., the andre twenne om mans och qwinnos timmelige echtenskap... Linköping 1646 4 :o (2) s., s. 27—69. — [Sammantr. med föreg.] Dens., Tiugo fyra christelige lijkpredikningar vthaff... Johannis Gerhardi tydske postilla taghne. Linköping 1647. 4:o 2 bl., 273, (1) s.

Källor och litteratur

Källor: J. Prytz till pfalzgreven Johan Kasimir 8 jan. 1648, RA; B. Meyer, Sv. literatur-lexikon (1886); H. Schück, Sv. literaturhistoria (1890), s. 534; C. V. Skarstedt, Predikoverksamheten och den andliga vältalighetens historia (1879), s. 58, 81, 87, 88, 114; J. C. Stricker, Försök til et sw. homiletiskt bibliothek (1767); J. A. Westerlund och J. A. Setterdahl, Linköpings stifts herdaminne, 2: 1 (1916); P. Wieselgren, Sveriges sköna litteratur, 1 (1833).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Arvidus Olai Scheningensis eller Gothus, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18857, Svenskt biografiskt lexikon (art av J. Ax. Setterdahl; E. Rodhe.), hämtad 2021-06-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18857
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Arvidus Olai Scheningensis eller Gothus, urn:sbl:18857, Svenskt biografiskt lexikon (art av J. Ax. Setterdahl; E. Rodhe.), hämtad 2021-06-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se