Carl W S Aurivillius

Född:1854-08-31 – Forsa församling (X-län), Gävleborgs län
Död:1899-12-16 – Tyskland (i München.)

Zoolog


Band 02 (1920), sida 494.

Meriter

8. Carl Wilhelm Samuel Aurivillius, den föregåendes broder, f. 31 aug. 1854 i Forsa församling i Hälsingland, d 16 dec, 1899 i München. Genomgick Hudiksvalls h. elementarläroverk 1863–72; avlade mogenhetsexamen därstädes 18 maj 1872; inskrevs som student i Uppsala 10 sept. s. å.; fil. kand. 27 maj 1878; fil. lic. 29 apr. 1882; disp. 21 mars 1883; fil. doktor 31 maj s. å. Docent i zoologi vid Uppsala universitet 6 apr. 1883; amanuens vid Stockholms högskolas zootomiska institut ht. s. å.; e. o. amanuens vid Uppsala universitets zool. zootomiska institution läsåren 1885–87; tf. prosektor ht. 1887; höll offentliga föreläsningar vid Uppsala universitet 1892–94; uppehöll den med professuren i zoologi förenade föreläsningsskyldigheten ht. 1895. — Ogift.

Biografi

A. vistades upprepade gånger (somrarna 1880–90, 1892–94 samt jan.–aug. 1895) vid Kristinebergs zoologiska station för vetenskapliga studier av havsfaunan. Även den relikta faunan i mellersta Sveriges insjöar gjordes till föremål för hans undersökningar vid flera tillfällen under åren 1889, 1890 och 1892. Sommaren 1884 studerade han den lägre marina faunan vid Norges ishavskust, och sommaren 1886 besökte han i liknande syfte Norges västkust, varvid särskilt Hardangerfjordens djurvärld var föremål för hans studier. Den förstnämnda resan företogs av A. såsom Sederholmsk stipendiat, under den senare åtnjöt han understöd av Letterstedtska föreningen. År 1891 erhöll han tillfälle att såsom riksstatens stipendiat utföra en längre forskningsfärd till det indomalajiska området och uppehöll sig därunder på Sumatra, Java, Billiton samt några andra smärre öar inom angränsande arkipelager. Härunder studerade han havsfaunan särskilt inom korallrevens region. På återvägen gjorde han uppehåll vid Suez, Ismailia och Port Said för att anställa jämförande undersökningar av det marina djurlivet i Suezviken, Suezkanalen och Medelhavet. År 1899 ställde han ånyo sin kosa till Ostindien för att fortsätta sina zoologiska forskningar därstädes. Han fick dock tyvärr ej tillfälle att utarbeta de vetenskapliga resultaten av denna senare resa, ty på återvägen hem därifrån dukade han under i München till följe av de klimatiska svårigheter, han utstått. — På 1890-talet ägnade sig A. ivrigt åt studiet av plankton och därmed sammanhängande djurgeografiska spörsmål ej blott i de Sverige närmast liggande haven utan även i Norra Ishavet. Han samarbetade i detta avseende med den svenska hydrografiska kommissionen och deltog i flera av dennas expeditioner i Skagerack och Bohusläns fjordar ombord på kanonbåten Svensksund. Syftet med dessa expeditioner var dels att undersöka planktonfaunans sammansättning vid olika årstider, dels ock att söka utröna sambandet mellan de olika havsströmmarna och förekomsten av olika slags plankton. På detta område utvecklade A. även en omfattande författarverksamhet, och det var en betydande förlust för den svenska havsforskningen, att dessa undersökningar genom hans förtidiga död avbrötos. Varmt hängiven den zoologiska vetenskapen, hade han åt denna ägnat all sin tid. I synnerhet intresserade han sig för de lägre havsdjurens systematik och biologi. Då han var en god biologisk iakttagare och alltid utförde sina undersökningar med den största samvetsgrannhet, äro hans arbeten av betydande värde. — A. var en anspråkslös och flärdfri man, högt aktad för sina gedigna kunskaper av kamrater och lärjungar vid universitetet samt varmt avhållen av den närmare vänkretsen.

Författare

E. Lönnberg.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Bidrag till kännedomen om krustaceer, som lefva hos mollusker och tunikater. {Avd. 1—2.] (VA Öfversigt, Arg. 39, 1882, N:o 3, s. 31—67, pl. V—VII; N :o 8, s. 41—117, pl. XIII—XVI; även utg. såsom gradualavh. Upps. 1883.) — Eine Anguillulide aus der Schnee-fauna Spitzbergens. Sthm 1883, 15 s., 1 pl. (VA Bihang, Bd 8, N :o 11.) — Bemerkungen zu einem Aufsatze: »Descrizione di un nuovo Lichomolgus parassita del Mytilus galloprovincialis Lk.» Memoria dei signori F. jRaf-faele e F. S. Monticelli. . . Roma 1885 (Zool. Anzeiger, Jahrg. 9, 1886, s. 77—79). — En fästing såsom endoparasit (Entomol. tidskr., Årg. 7, 1886, s. 105—111). — Hafsevertebrater från nordligast© Tromsö amt och Vestfinmarken. Sthm 1886. 56 s., 2 ipl. (VA Bihang, Bd 11, N:o 4.) — Osteologie und äussere Erschednung .des Wals ;Sovverby's (Micropterort bidens [Sow.]). Sthm 1886. 40 s., 2 pl. (VA Bihang, Bd 11, N:o 10.) — Krustaceer hos arktiska tunikater (Vega-expeditionens vetensk. iakttagelser, Bd 4, Sthm 1887, s. 221—254, pl. 7—9). [I särtr. Sthm 1885.] — Öfversigt öfver de af Vega-expeditionen insamlade arktiska hafsmollusker. Placo-phora och Gastropoda (ibid., s. 311—383, pl. 12—13). [I särtr. Sthm 1885.] — Beobachtungen iiber Acariden auf den Blättern verschiedener Bäume. Upps. 1887. 4.-o 16 s. (Nova acta R. soc. scient. Vpsaliensis, Ser. 3, Vol. 13, N :o 11.) — Der Wal Svedenborg's (Balaena Sveden-borgii Lilljeborg) nach einem Funde im Diluvium Schwedens beurtheilt. Sthm 1888. 4:o 58 s., 3 pl. (VA Handl., Bd 23, N :o 1.) — Om myggors förekomst i Sala grufva (Entomol. tidskr., Årg. 9, 1888, s. 97—101). — Die Maskirung der oxyrrhynchen Dekapodefn, durch besondere Anpassungen ihres Körperbaues vermittelt. Eine biol.-morphol. Studie. Sthm 1889. 4:o 72 s., 5 pl. (VA Handl., Bd 23, N :o 4.) — Om acaridväfnad på träd (Entomol. tidskr., Årg. 10, 1889, s. 223—226). — fiber Symbiose als Grund accessorischer Bildungen bei marinen Gastropodengehäusen. Sthm 1891. 4: o 38 s., 5 pl. (VA Handl., Bd 24, N:o 9.) — Uber einige ober-silurische Cirripeden aus Gotland. Sthm 1892. 24 s., 1 pl. (VA Bihang, Bd 18, Afd. 4, N :o 3.) — Neue Cirripeden aus dem Atlantischen, Indischen und Stillen Ocean. Vorläuf. Mittheilung (VA öfversigt, Årg. 49, 1892, s. 123 —134). — Berättelse om en år 1891 utförd resa till Indo-malayiska archi-pelagen (ibid., s. 221—230). — Die Beziehungen der Sinnesorgane amphi-bischer Dekapoden zur Lebensweise und Athmung. Eine vergleichende biol.-morphol. Studie. Upps. 1893. 4: o 48 s5., 3 pl. (Nova acta R. soc. scient. Vpsaliensis, Ser. 3, Vol. 16, N :o 9.) — Zur postembryonalen Ent-wicklung der Lepadiden (VA Öfversigt, Årg. 50, 1893, s. 657—676). — Studien iiber Cirripeden. Sthm 1894. 4:o 107 s., 9 pl. (VA Handl., Bd 26, N:o 7.) — Planktonundersökningar: animalisk plankton. (Redogörelse för de sv. hydrograf. undersökningarne åren 1893—1894 under ledn. af G. Ekman, O. Pettersson och A. Wijkander. 3.) Sthm 1894. 18 s., 7 tab. (VA Bihang, Bd 20, Afd. 4, N:o 3.) — Littoralfaunans förhållanden vid tiden för hafvets isbeläggning (VA Öfversigt, Årg. 52, 1895, s. 133—150). — Das Plankton des Baltischen Meeres. Sthm 1896. 83 s., 1 pl., 1 karta. (VA Bihang, Bd 21, Afd. 4, N :o 8; under medverkan av P. T. Cleve.) — Das Plankton der iBaffins Bay und Davis' Strait. Eine thiergeograph. Studie (Zool. studier. Festskr. Wilh. Lilljeborg tillegn., Upps. 1896, 4 :o, s. 179—212, 1 karta). — Vergleichende thiergeographische Untersuchungen iiber die Plankton-Fauna des Skageraks in den Jahren 1893—1897. Sthm 1898. 4:o 426 s. (VA Handl., Bd 30, N :o 3.) — Krustaceen aus dem Ka-merun-Gebiete. Sthm 1898. 31 s., 4 pl. (VA Bihang, Bd 24, Afd. 4, N :o 1.) — Om hafsevertebraternas utvecklingstider och periodiciteten i larvformernas uppträdande vid Sveriges .vestkust. Sthm 1898. 91 s. (VA Bi- hang, Bd 24, Afd. 4, N:o 4.) — Gallenerzeugen.de Korallenbewoh-ner unter den Krustaceen (Anna-les du jardin botan. de Buiten-zorg, Suppl. 2, 1898, s. 78—84). — Animalisches Plankton aus dem Meere zwischen Jan Mayen, Spitzbergen, K. Karls Land und der Nordkiiste Norwegens. Sthm 1899. 4: o 71 s. (VA Handl., Bd 32, N:o 6.)

Översatt och bearbetat: A. E. Brehm, De ryggradslösa djurens lif. 2: a uppl. Sthm 1888. X, 468, (1) s. (Tills, med Chr. Aurivillius.)

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl W S Aurivillius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18935, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. Lönnberg.), hämtad 2021-06-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18935
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl W S Aurivillius, urn:sbl:18935, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. Lönnberg.), hämtad 2021-06-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se