Haquin Ausius

Död:1653

Författare, Översättare


Band 02 (1920), sida 498.

Meriter

Biografi

Ausius, Haquin, vars namn står på titelbladet till bön- och sångboken "En andeligh watukälla", dog enligt E. Palmskiölds uppgift 1653 men är i övrigt till sina levnadsomständigheter okänd; antagandet, att han skulle varit son till kyrkoherden i Ås Magnus Ausius och broder till professor Henrik Ausius i Uppsala samt responderat under Joh. Matthiæs presidium vid collegium illustre i Stockholm 1627, har ej kunnat verifieras. Beckman anser honom vara översättare av några i nämnda sångbok förekommande och i 1819 års psalmbok under n:o 66, 221, 250, 417 upptagna psalmer, och P. Hanselli har under hans namn avtryckt sju ur Jesper Swedbergs och 1695 års psalmböcker hämtade psalmer, däribland de förutnämnda med undantag av n:o 221; två av psalmerna hos Hanselli äro dock av vida äldre datum och kunna ej tillskrivas A. Den av Beckman som förebild för A:s' arbete omnämnda "Geistliche wasserquelle" av Basilius Förtsch (d 1619) är ett sammelverk, vars sånger ej böra betraktas som original av Förtsch.

 

 

Författare

E. LIEDGRENSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: En andeligh watukälla,therutaf sigh hwart och ett christtroget hierta så wäl på reesor som elliest hemma uthi margehanda anfächtningz kiöld och heta wederqweckia och upfriska må. Uthur then H. skriffts hälsosamme hufwudbrunn och andre christelige böcker sammansatt, och nu mehra på wårt swenske tungomål transfererat. Sthlm 1641. 24:o. [Palmskiöld: nu känd endast i flertal uppl. från slutet av 1600-talet, den äldsta Sthlm 1672: en översedd och tillökad uppl. utgavs av P. Brask, Sthlm 1682; utom Stockholmsupplagorna utkommo även, trots att det för bokrtyckaren H. Keyser utfärdade privilegiet, flera eftertryck i Göteborg och Västerås.] — Ang. de av hanselli i Samlade vitterhetsarbeten, D. 15, s. 91—102, tryckta psalmerna under A:s' namn se texten.

Källor och litteratur

Källor: Palmskiöldska saml., vol. 330, UB; Kongl. May:tz nådigste privilegium, ang. Andelige watukällan ... 5 nov. åhr 1684 (1684); Biogr. lexikon, N. F., 1 (1857–58); J. W. Beckman, Den nya sw. psalmboken (1845); A. Fischer & W. v. Tümpel. Das deutsche evangelische Kirschenlied d. 17. Jahrhunderts (1902); P. Hanselli, Saml. vitterhetsarbeten av sv. författare, 15 (1871); P. Wieselgren, Ny Smålands beskrifning, 3 (1846).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Haquin Ausius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18943, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. LIEDGREN), hämtad 2021-06-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18943
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Haquin Ausius, urn:sbl:18943, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. LIEDGREN), hämtad 2021-06-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se